Przygotowanie stanowisk ŚKLGUM w Kielcach do prowadzenia działalności akredytowanej

Przygotowanie stanowisk ŚKLGUM w Kielcach do prowadzenia działalności akredytowanej

Dofinansowane z Budżetu Państwa

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego pn. Polska Metrologia II pt. „Przygotowanie stanowisk ŚKLGUM w Kielcach do prowadzenia działalności akredytowanej”.

  • Nr projektu: PM-II/SP/0107/2024/02
  • Kwota dofinansowania: 760 000,00 zł
  • Całkowita wartość projektu: 760 000,00 zł
  • Data rozpoczęcia projektu: 15.02.2024 r.
  • Okres finansowania: 24 miesiące

Kierownik projektu: dr hab. inż. Włodzimierz Makieła prof. PŚk


Słowa kluczowe: akredytacja, Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar

Celem projektu pt. „Przygotowanie stanowisk ŚKLGUM w Kielcach do prowadzenia działalności akredytowanej” jest uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji dla utworzonego w  Politechnice Świętokrzyskiej laboratorium do prowadzenia akredytowanej działalności laboratoryjnej zgodnie z normą PN-EN ISO 17025:2018-2 w oparciu o wyposażenie stanowisk w  ŚKLGUM. Będzie on dotyczył wykonywania wzorcowań i badań w obszarze pomiarów wielkości geometrycznych, pomiarów geodezyjnych, pomiarów momentu siły, badań przewodności cieplnej i  dyfuzyjności oraz badań paliw.

  • W pierwszym etapie zakłada się przeprowadzenie szkoleń personelu laboratorium z zakresu systemów zarządzania według normy PN-EN ISO 17025:2018-2, audytora wewnętrznego oraz szacowania niepewności pomiaru. Kolejnym krokiem będzie ustanowienie i udokumentowanie systemu zarządzania laboratorium zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 17025:2018-2. W  oparciu o wyposażenie pomiarowe, wzorce, którym będzie dysponowało laboratorium zostanie ustalony zakres badań, pomiarów i wzorcowań, które znajdą się w zakresie akredytacji laboratorium. Dla wytypowanego zakresu zostaną opracowane niezbędne procedury badawcze i instrukcje wzorcowania.
  • W drugim etapie zakłada się wdrożenie systemu zarządzania laboratorium. Zostanie przeprowadzona analiza możliwości wykonania wzorcowania wyposażenia pomiarowego w  oparciu o posiadane wzorce, wytypowanie wzorców niezbędnych do zakupu oraz możliwości przeprowadzenia wzorcowań w oparciu o wzorce posiadane przez GUM lub laboratoria akredytowane w kraju lub zagranicą. Wykonane zostaną badania wstępne, które umożliwią identyfikację potencjalnych źródeł błędów dla poszczególnych badań, pomiarów czy wzorcowań. Jest to element niezbędny umożliwiający sporządzenie budżetów niepewności. W tym etapie zostanie przeprowadzony audyt wewnętrzny laboratorium, którego celem będzie ocena spełnienia wymagań normy odniesienia, skuteczności wdrożenia ustanowionego systemu zarządzania laboratorium oraz potwierdzenia kompetencji laboratorium w planowanym obszarze jego działalności.
  • W trzecim etapie zakłada się przeprowadzenie działań korygujących w odniesieniu do stwierdzonych podczas audytu wewnętrznego niezgodności. Dla planowanego zakresu akredytacji badań i  wzorcowań przewiduje się przeprowadzenie porównań dwustronnych, w celu potwierdzenia ważności wyników. W pierwszej kolejności zostaną wykonane porównania z laboratoriami Głównego Urzędu Miar, a w przypadku braku możliwości technicznych z laboratoriami akredytowanymi o  możliwie najmniejszych deklarowanych wartościach CMC (Calibration and Measurement Capabilities). Głównym elementem tego etapu będzie złożenie wniosku do Polskiego Centrum Akredytacji o akredytację laboratorium. Efektem końcowym będzie uzyskanie certyfikatu akredytacji na zaplanowane badania i wzorcowania oraz rozpoczęcie działalności jako laboratorium akredytowanego.

Projekt polegający na przygotowaniu stanowisk ŚKLGUM do prowadzenia akredytowanej działalności laboratoryjnej w oparciu o normę PN-EN ISO 17025:2018-2 umożliwi zdecydowanie pełniejsze wykorzystanie zasobów aparaturowych oraz potencjału naukowo-badawczego ze względu na spełnienie wymagań, które umożliwiają wykazanie, że laboratorium działa w sposób kompetentny i  jest w stanie uzyskiwać ważne wyniki, co spowoduje zwiększenie zaufania do jego działalności. Powinno się to w konsekwencji przełożyć na wzrost liczby potencjalnych klientów korzystających z usług ŚKLGUM, wywodzących się z obszaru laboratoriów akredytowanych jak również podmiotów gospodarczych, które mają wdrożony system zarządzania jakością.