Zarządzenie Nr 30/17 Rektora Politechniki  Świętokrzyskiej z dnia 9 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Politechniki Świętokrzyskiej

            Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 j. t. z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

1. Ogłasza się tekst jednolity Statutu Politechniki Świętokrzyskiej uchwalonego w dniu 7 czerwca 2006 r., uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Senatu:

 • Nr 59/06 z dnia 6 grudnia 2006 r.,
 • Nr 94/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
 • Nr 123/07 z dnia 27 czerwca 2007 r.,
 • Nr 104/09 z dnia 16 grudnia 2009 r.,
 • Nr 280/11 z dnia 21 grudnia 2011 r.,
 • Nr 300/12 z dnia 29 lutego 2012 r.,
 • Nr 312/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
 • Nr 326/12 z dnia 20 czerwca 2012 r.,
 • Nr 74/13 z dnia 25 września 2013 r.,
 • Nr 83/13 z dnia 23 października 2013 r.,
 • Nr 204/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
 • Nr 40/17 z dnia 22 lutego 2017 r. – stanowiący załącznik do zarządzenia,

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
 prof. Wiesław Trąmpczyński


Statut obowiązujący do dnia 30 września 2019 r.

załączniki:

Uchwały Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w sprawie zmian w Statucie:


Statut wchodzący w życie z dniem 1 października 2019 r.

załączniki:

Uchwały Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w sprawie Statutu: