Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów PŚk

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów PŚk

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej
zwołanego na dzień 15 czerwca 2019 roku w Studenckim Klubie Politechniki Świętokrzyskiej „Pod Krechą”

zwany dalej Walnym

I termin: godz. 1200
II termin: godz. 1215

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania – Przewodniczący Zarządu – p. Sławomir Luściński.
 2. Przedstawienie zasad i procedury obowiązującej podczas obrad Walnego – Przewodniczący Zarządu – p. Sławomir Luściński.
 3. Wybór Prezydium Walnego (Prezydium należy wybrać w głosowaniu jawnym w składzie co najmniej: Przewodniczący Walnego, Sekretarz Walnego) – wybory Prezydium Kongresu prowadzi Przewodniczący Zarządu – p. Sławomir Luściński.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego (podjęcie uchwały) – Przewodniczący Walnego.
 5. Wybór Komisji Walnego: Uchwał i Wniosków – wybory Komisji Walnego prowadzi Przewodniczący Walnego.
 6. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres od 9 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2019 r.
 7. Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, w tym przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Prezentacja sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
 9. Dyskusja na temat przedłożonych sprawozdań: Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, Sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia, Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego (bilansu) Stowarzyszenia za 2018 r.,
  b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2018 r.,
  c. przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  d. przyjęcia Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego,
  e. udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Wolne wnioski.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków – podjęcie uchwały.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Zarządu
Sławomir Luściński


Imprezy towarzyszące: spotkanie koleżeńskie Studenckim Klubie Politechniki Świętokrzyskiej „Pod Krechą” po zakończeniu obrad Walnego.