Pożegnanie

Pożegnanie

Dnia 7.02.2021 zmarł Jerzy Woj­ciech Kluź­niak, wie­lo­letni nauczy­ciel aka­de­micki Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej. W latach 1967–2003 był zatrud­niony w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­nego i Sportu.

Peł­nił także rolę kie­row­nika SWFiS 1967–1992. Był orga­ni­za­to­rem życia spor­to­wego w naszej Uczelni. Współ­two­rzył Klub Uczel­niany Aka­de­mic­kiego Związku Spor­to­wego dzia­ła­jący w naszej Uczelni. Był także aktyw­nym orga­ni­za­to­rem róż­no­rod­nych form wycho­wa­nia fizycz­nego dla Mło­dzieży aka­de­mickiej, w tym także akcji obo­zo­wych let­nich i zimo­wych. Tre­ner sek­cji siat­kówki kobiet KU AZS PŚk, aktywny popu­la­ry­za­tor spor­tów wod­nych. Peł­nił także funk­cję sena­tora Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej.

Uro­czy­sto­ści pogrze­bowe odbędą się w Kościele św. Anto­niego na osie­dlu Dąbrowa o godzi­nie 11.30 we środę 10 lutego.