Futsalowe zmagania

Futsalowe zmagania

W dniach 04.02–07.02 w Kiel­cach na hali sportowej Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej i Hali Legio­nów odbyły się eli­mi­na­cje do Aka­de­mic­kich Mistrzostw Pol­ski w Fut­salu.

W mistrzo­stwach wystar­to­wało 11 aka­de­mic­kich dru­żyn, które repre­zen­to­wały Ucze­lnie z woje­wództw Mało­pol­skiego, Lubel­skiego, Pod­kar­pac­kiego i Świę­to­krzy­skiego.

Awans do fina­łów Mistrzostw Fut­salu w Pozna­niu zapew­niły sobie dru­żyny które zajęły miej­sca 1–4.

Zespół Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej zajął ostatecznie 6 miej­sce. Na drodze do awansu reprezentantom PŚk stanęła drużyna AWF Kra­ków.

Zespół AZS Poli­tech­nika Świę­to­krzy­ska wystą­pił w skła­dzie: Bar­tło­miej Maj­cher­czyk, Rafał Kur­czyń­ski, Tomasz Gaj, Mate­usz Zawadzki (kpt), Michał Łyczek, Jakub Tekiel, Piotr Pruś, Jan Her­ma­now­ski, Jakub Rabiej, Michał Gajos, Hubert Pta­szek, Mate­usz Słoka, Tomasz Bębas, Paweł Anioł.
Tre­ner: Artur Oba­rza­nek