XI edycja KSW

XI edycja KSW

NAJLEPSI STUDENCI-WYNALAZCY NAGRODZENI

Chcą tłu­ma­czyć to, co nie­zro­zu­miałe. Odkry­wać to, co nie­znane. Poszu­ku­jąc odpo­wie­dzi na trudne pyta­nia, two­rzą wynalazki, które uła­twiają nam życie. Pan­de­mia nie zatrzy­mała mło­dych wyna­laz­ców. Naj­lep­sze pomy­sły stu­den­tów doce­niła Poli­tech­nika Świę­to­krzy­ska. W tym roku nagrody powę­dro­wały do pię­ciu lau­re­atów. Były też wyróż­nie­nia i nagrody spe­cjalne.

To co prze­ło­mowe czę­sto rodzi się w bólach – mówi Filip Jędrze­jek autor inno­wa­cyj­nego sys­temu do walki ze smo­giem.

Swoim roz­wią­za­niem ekipa z Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej zain­te­re­so­wała już samo­rządy.

Mówiąc o złym sta­nie powie­trza w Pol­sce naj­czę­ściej, myślimy o Kra­ko­wie, ale to pro­blem całego kraju – tłu­ma­czy Domi­nik Gry­boś.

Stu­denci z pol­skich uczelni prze­ści­gają się w inno­wa­cyj­nych roz­wią­za­niach i zdo­by­wa­niu paten­tów. W czo­łówce pele­tonu jak zawsze stu­denci Poli­tech­niki Świę­to­krzy­skiej. Piotr Szmidt i Marta Grzyb z PŚk to twórcy inno­wa­cyj­nej dyszy sil­nika rakie­to­wego – roz­wią­za­nia, które w przy­szło­ści może spraw­dzić się w pol­skim woj­sku.

Do tego­rocz­nej edy­cji nade­słano bli­sko 139 roz­wią­zań. Wśród naj­ak­tyw­niej­szych stu­den­tów zna­leźli się mło­dzi wyna­lazcy z Wro­cła­wia. Zaraz za nimi inno­wa­to­rzy z Lublina i Kielc.

Mło­dzi wyna­lazcy poka­zują, że cza­sem pro­sty pomysł potrafi zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać świat. Teraz ze swo­imi roz­wią­za­niami pojadą do Genewy. To naj­lep­sze miej­sce na pro­mo­cję wyni­ków swo­ich badań. Do tej pory lau­re­aci wszyst­kich edy­cji na mię­dzy­na­ro­do­wych wysta­wach zdo­byli 16 zło­tych, 17 srebr­nych i 8 brą­zo­wych medali.

Do tegorocznej edycji nadesłano 139 rozwiązań z 23 uczelni z całej Polski. Największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy nadesłali 38 zgłoszeń do Konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Lubelska (17 zgłoszeń), Politechnika Świętokrzyska oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (po 11 zgłoszeń).

W XI edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, wyróżnienia oraz nagrody specjalne ufundowane przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Wojewodę Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

 


NAGRODY GŁÓWNE

 • Sposób obniżenia stężenia pyłów w warstwie smogu, stanowiącego warstwę inwersyjną
  Filip Jędrzejek, Dominik Gryboś, Maciej Borek oraz współtwórcy prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński, prof. dr hab. Barbara Kubica, prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, prof. AGH,
  dr hab. Marcin Stobiński, prof. AGH, dr hab. Katarzyna Szarłowicz, dr inż. Janusz Zyśk
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Dysza wylotowa silnika rakietowego, cykl 6 wynalazków
  Piotr Szmidt oraz współtwórcy mgr inż. Marta Grzyb, dr inż. Łukasz Nocoń, dr inż. Łukasz Nowakowski
  Politechnika Świętokrzyska
 • Opracowywanie metod uzyskiwania dihydrochalkonów – potencjalnych słodzików w przemyśle spożywczym, cykl 24 wynalazków
  Mateusz Łużny, Dagmara Kaczanowska oraz współtwórcy dr hab. Tomasz Janeczko, prof. dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr inż. Ewa Kozłowska, dr inż. Monika Dymarska, dr inż. Jarosław Popłoński, dr hab. Pawlak Aleksandra, prof. dr hab. Obmińska-Mrukowicz Bożena, dr hab. inż. Barbara Gawdzik, dr hab. Alicja Wzorek
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mechanizm dociskowy obciążenia osiowego łożysk tocznych, zwłaszcza w urządzeniach do pomiaru szumów i drgań, w cyklu 4 wynalazków
  Grzegorz Piotrowicz, Mateusz Wrzochal oraz współtwórcy prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, Lech Pietrusiński, inż. Ryszard Domagalski
  Politechnika Świętokrzyska
 • Mechanizm hamujący i pozycjonujący śmigło. Mechanizm otwierający i zamykający otwory w poszyciu (2 wynalazki)
  Jan Pytka, Piotr Kasprzak, Paweł Bronisz oraz współtwórcy Jarosław Pytka, Rafał Longwic, Ernest Gnapowski, Andrzej Rypulak, Maciej Smolak
  Lotnicza Akademia Wojskowa

WYRÓŻNIENI

 • Sposób wytwarzania czystych nanocząstek metali szlachetnych o dużej liczbie ścian (100), nanocząstki otrzymane tym sposobem i ich zastosowanie
  Justyna Piwowar, Barbara Gralec oraz pozostali współtwórcy dr hab. Adam Lewera, prof UW, dr hab. Rafał Jurczakowski prof. UW
  Uniwersytet Warszawski
 • Tlenek grafenu modyfikowany 5-amino-1,10-fenantroliną
  Jakub Wantulok, Karina Mroczyńska oraz wspótwórcy dr hab. Barbara Feist, dr hab. inż. Jacek Nycz, prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak, prof. dr hab. Rafał Sitko, dr. inż. Marcin Szala, dr Karina Kocot, mgr Justyna Kuczera, dr hab. inż. Borys Ośmiałowski, mgr inż. Izabela Grela
  Uniwersytet Śląski
 • System do rehabilitacji rąk, cykl 3 wynalazków
  Paweł Gmiterek oraz współtwórca dr inż. Jacek Stanisław Tutak
  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Sposób otrzymywania grafenu zawierającego heteroatomy, zwłaszcza azotu, siarki lub boru
  Piotr Kamedulski oraz współtwórca prof. dr hab. Jerzy Paweł Łukaszewicz
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Urządzenie, sposób oraz system monitorowania temperatury zwierząt
  Paweł Kielanowski, Łukasz Adamek oraz współtwórcy mgr. inż. Hubert Gęsiarz, dr inż. Przemysław Sękalski
  Politechnika Łódzka

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda specjalna Prezes Urzędu Patentowego RP

 • Sposoby wytwarzania ekologicznych asfaltów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych, cykl 6 wynalazków
  Michał Wróbel oraz współtwórcy dr inż. Agnieszka Woszuk, prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, dr Szymon Malinowski, dr Lidia Bandura
  Politechnika Lubelska

Nagroda specjalna Wojewody Świętokrzyskiego

 • Urządzenie do pobierania próbek środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń, pyłów i partykulatów atmosferycznych
  Filip Bąk, Karol Masztalerz oraz współtwórcy Ewa Klejman, dr Magdalena Osial, Paweł Pleskaczyński
  Politechnika Poznańska

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

 • Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowo-węglowego na bazie prekursora węglowego z celulozy rozpuszczonej w odczynniku Cross-Bewana do adsorpcji triklosanu z fazy ciekłej oraz Przystawka zwłaszcza do zmiany kierunku przepływu fazy ciekłej przez kolumnę chromatograficzną
  Laura Frydel oraz współtwórcy dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, prof. UJK, dr Beata Szczepanik
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

 • Trenażer wybranych zabiegów przezskórnych na sercu
  Katarzyna Kalczyńska oraz współtwórca dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. ucz.
  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Nagroda specjalna Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

 • Tarcza ścierna
  Paweł Rajczyk oraz współtwórca dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. PCz
  Politechnika Częstochowska

Nagroda specjalna Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX

 • Związki miedzi(I), miedzi(II) i palladu(II) z amidynianami o perfluorowanych łańcuchach oraz sposób ich wytwarzania
  Aleksandra Butrymowicz, Katarzyna Madajska oraz współtwórca dr hab. Iwona Szymańska
  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nagroda specjalna Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

 • Sposób pokrywania słonego smaku i zapachu siarkowodoru leczniczej wody siarczkowej oraz jej zastosowanie w krenoterapii
  Anna Wrzochal oraz współtwórcy dr Monika Knefel, mgr inż. Dorota Tworek, dr farm. Milena Korczak, lek. med. Ewa Chmielarz, mgr Anna Kalska, mgr Irmina Kłys, mgr Wojciech Tworek
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacje o Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca

Idea organizacji Konkursu powstała w Politechnice Świętokrzyskiej w 2010 roku. W tym samym roku udało się ogłosić i zrealizować pierwszą edycję tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia.

Jego głównym celem jest zwiększenie stopnia udziału studentów, przyszłych pracowników i pracodawców, w tworzeniu oraz rozwoju gospodarki opartej na innowacjach. Generalnie kolejne innowacje techniczne są odpowiedzią na potrzeby nowoczesnego społeczeństwa, społeczeństwa każdej kolejnej dekady, na potrzeby rynku oraz gospodarek krajowych i światowych. Uzyskanie ochrony na wynalazek, wzór użytkowy czy przemysłowy zapewnia bowiem monopol dla ich właścicieli, korzyści dla twórców w sytuacji komercjalizacji chronionego rozwiązania, pozwala też uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

Osiągnięcie sukcesu w budowaniu kultury innowacyjności istotnie wspomaga właśnie Konkurs Student-Wynalazca, który ma istotny wpływ na kształtowanie postaw twórczych studentów, w tym także poprzez zwiększenie ich zainteresowania i umiejętności legalnego korzystania z cudzej twórczości oraz poszukiwania, a także tworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej czy też na rzecz swoich pracodawców.

Zwiększone zaangażowanie się studentów w działalność badawczo-rozwojową, a większość zgłaszanych do Konkursu rozwiązań jest efektem działalności zespołów badawczych, dowodzi trafności powyższej oceny, refleksji.

Istotnym wsparciem dla realizacji postawionego celu jest też system edukacji studentów, którego elementem są zajęcia dydaktyczne dotyczące ochrony i zarządzania własnością intelektualną, realizowane prawie we wszystkich polskich uczelniach. Wydaje się, że zasadnym działaniem byłoby tematyczne i godzinowe rozszerzenie ich zakresu poprzez włączenie zagadnień inwentyki oraz teorii rozwiązywania innowacyjnych zadań – zwanej metodą TRIZ.

Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do Konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, a ich współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

W rozstrzygniętej XI edycji Konkursu zgłoszono 139 rozwiązań opracowanych przez 272 współtwórców. Zgłoszone rozwiązania odnoszą się praktycznie do wszystkich obszarów techniki, w tym dotyczących maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska. Coraz częściej obserwuje się zjawisko szczególnego zainteresowania tworzeniem rozwiązań, które nie tylko ograniczają negatywny wpływ na środowisko, ale wprost ukierunkowane są na jego ochronę i poprawę, na ekologię.

W dotychczasowych jedenastu edycjach Konkursu zgłoszono 1074 rozwiązania przez 2307 współtwórców (studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców).

Dotychczasowi laureaci wszystkich edycji Konkursu zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 16 złotych, 17 srebrnych i 8 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne, a także uczestniczyli w seminariach w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Sukcesem dla twórców zakończyła się również ubiegłoroczna 14. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2020, podczas której laureaci i wyróżnieni w Konkursie otrzymali 4 złote, 5 srebrnych i 1 brązowy medal. Właśnie prezentowanie rozwiązań na targach i wystawach, zarówno krajowych jak i zagranicznych przekłada się na szeroki kontakt z przemysłem, co ma znaczenie na ich komercjalizację i wdrożenie, na kontakty biznesowe. Taki sposób ich „publikacji”, upublicznienia jest bardzo trafną formą promocji, reklamy, drogą do sukcesu.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami. Patronat medialny nad Konkursem objęło Radio Kielce, TVP3 Kielce oraz Echo Dnia.

Organizacja zakończonej XI edycji i rozpoczynającej się kolejnej XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, jak również promocja na forum krajowym i zagranicznym zgłoszonych i chronionych rozwiązań są możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, na podstawie umowy SONP/SP/466383/2020.

Podsumowaniem dziesięciolecia organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca przez Politechnikę Świętokrzyska w Kielcach jest wydanie monografii „Twórczość młodych wynalazców w rozwoju techniki”, przedstawiającej idee i wartości uzasadniające potrzebę organizacji tego Konkursu.