12 Konkurs NCBR z zakresu obronności

12 Konkurs NCBR z zakresu obronności

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBR z dniem 27 maja 2022 roku ogłosił Konkurs Nr 12/2022 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (dalej: „Konkurs Nr 12/2022”).

Nabór wniosków dla Rundy 1 prowadzony będzie od 13 czerwca 2022 roku (od godziny 9.00) do 13 lipca 2022 roku (do godziny 16:00).

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie ZSUN-OSF (https://osf.opi.org.pl).

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 12/2022, w tym tematyka projektów oraz dokumentacja konkursowa, dostępne są na stronie internetowej NCBR.

Ewentualne zmiany Regulaminu Konkursu Nr 12/2022 będą publikowane na stronie internetowej w karcie Konkursu nr 12/2022.

Pytania i wątpliwości dotyczące Konkursu Nr 12/2022 należy kierować na adres e-mail: dobr@ncbr.gov.pl.

Konkurs nr 12/2022 (Runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa:

TEMATYKA PROJEKTÓW

1
Opracowanie, implementacja i ocena bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych
pk. APQ.
2
System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia
(OSU-35K) / SAP-35
3
Wpływ wysiłku bojowego i transportu lotniczego na bezpieczeństwo nurków
bojowych w trakcie realizacji podwodnych działań bojowych/ TULIPAN V
4
Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji
pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP)
5
Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na
podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach
symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)

Link do dokumentacji konkursowej.

Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wnioskodawcą – uczestnikiem konkursu może być:

 1. w przypadku, gdy Projekt nie obejmuje prac rozwojowych – podmiot, o którym mowa w  art. 37 ust. 1 pkt 1 Ustawy o NCBR;
 2. konsorcjum, tj. grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a Ustawy o NCBR, z zastrzeżeniem, że w przypadku Projektu obejmującego prace rozwojowe, w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jeden Przedsiębiorca.

Konsorcjum stanowi grupa podmiotów podejmująca wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, działająca na podstawie Umowy konsorcjum i reprezentowana przez Lidera;

 1. centrum naukowo-przemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, działające na podstawie Umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Lidera;
 2. Przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Oznacza to, że:

Jeśli projekt ma charakter badawczy/naukowy (do VI PGT) to wnioskodawcą może być np.:

 • w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:
  • uczelnia
  • federacja
  • instytut naukowy PAN
  • instytut badawczy
  • międzynarodowy instytut naukowy
  • Centrum Łukasiewicz
  • instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Polska Akademia Umiejętności
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły
  • przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)
 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):
  •  konsorcjum (co najmniej 2 podmioty: co najmniej dwa podmioty naukowe lub co najmniej jeden podmiot naukowy i jeden przedsiębiorca; np. uczelnia + uczelnia / uczelnia + instytut + federacja / uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + instytut + przedsiębiorstwo)
  •  centrum naukowo-przemysłowe

Jeśli projekt ma charakter rozwojowy/badawczo-rozwojowy (do  IX PGT) to wnioskodawcą może być np.:

 • w przypadku wnioskodawcy jednopodmiotowego:
  • przedsiębiorca (wpisujący się w art. 37 ust. 1 pkt 7 , 8 lub 10 ustawy o NCBR prowadzący działalność gosp. lub B+R na terytorium RP z KRS/CEIDG; np. mający status centrum badawczo-rozwojowego; posiadający osobowość prawną i  siedzibę na terytorium RP)
 • w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego (konsorcjum, centrum naukowo-przemysłowe):
  • konsorcjum (co najmniej 2 podmioty, w tym co najmniej jeden podmiot naukowy i obowiązkowo co najmniej jeden przedsiębiorca, np.: uczelnia + przedsiębiorstwo / instytut + federacja + przedsiębiorstwo / uczelnia + stowarzyszenie + przedsiębiorstwo)
  • centrum naukowo-przemysłowe.