IV Konkurs INFOSTRATEG z NCBR

IV Konkurs INFOSTRATEG z NCBR

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu:

Konkurs obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu:

 • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,
 • TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek,
 • TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji,
 • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej ( konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt musi obejmować realizację eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych (realizacja badań podstawowych lub badań przemysłowych nie jest obligatoryjna do uzyskania dofinansowania).

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

 • Faza I: zadania o charakterze badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski:

 • jednostki naukowe – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo
 • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu
  albo
 • konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów:
  • samych jednostek naukowych;
  • samych przedsiębiorstw;
  • przedsiębiorstw i jednostek naukowych

Liderem konsorcjum jest podmiot realizujący wdrożenie wyników projektu.

Całkowity budżet konkursu to 190 mln zł

Kwota ta została podzielona na tematy wskazane w zakresie tematycznym konkursu:

 • TEMAT 1- 30 mln zł,
 • TEMAT 5- 100 mln zł,
 • TEMAT 7 – 30 mln zł,
 • TEMAT 8- 30 mln zł.Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) to:
  • w przypadku badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu MNiSW ws. pomocy publicznej
  • w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

  Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

  Na poszczególne fazy i tematy badawcze kwoty dofinansowania można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/ncbr/iv-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne

Harmonogram konkursu

 • Data ogłoszenia: 27 kwietnia 2022 r.
 • Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 maja 2022 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 18 sierpnia 2022 r., godz. 16:00
 • Wyniki konkursu:

NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. (link do systemu – aktywny od dnia 27 maja 2022 r.).