Rozwój Innowacji Drogowych_RID II- konkurs NCBR i GDDKiA

Rozwój Innowacji Drogowych_RID II- konkurs NCBR i GDDKiA

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podjęli decyzję o kontynuacji współpracy w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, którego celem jest wsparcie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa. Rozpoczął się II konkurs w ramach programu RID – Rozwój Innowacji Drogowych.

Nowoczesna infrastruktura drogowa i sprawny system transportowy to warunki konieczne do zapewnienia nie tylko zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, ale też zagwarantowania jego mieszkańcom dostępu do usług i produktów.

Głównym celem Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR-GDDKiA jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce w perspektywie do 2030 roku. Aby cel ten osiągnąć konieczny jest nie tylko wzrost liczby projektów innowacyjnych w obszarze drogownictwa, ale też zwiększenie aktywności jednostek naukowych w pracach B+R, ukierunkowanych na potrzeby tego sektora.

W ramach przedsięwzięcia RID planowane jest wdrożenie wyników projektów badawczych z zakresu efektywności systemu zarządzania ruchem, w tym opracowanie normatywów i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce. Na ten cel w ramach II konkursu przeznaczonych zostanie 11,6 mln zł, z czego 5,8 mln zł zapewni NCBR i 5,8 mln zł GDDKiA.  O środki te mogą starać się jednostki naukowe wnioskujące o granty samodzielnie lub w składających się maksymalnie z 5 podmiotów konsorcjach.

W ramach II konkursu finansowaniem objęte mogą być zarówno badania podstawowe (maks. do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu), jak i badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Obligatoryjnym elementem projektu są badania przemysłowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Na wsparcie mogą liczyć badacze pracujący nad zagadnieniami w ramach następujących obszarów tematycznych:

  • Technologia budowy oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich;
  • Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w oparciu o najefektywniejsze metody badawcze;
  • Metodyka projektowania i zarządzania siecią drogową;

SZCZEGÓŁY I REGULAMIN KONKURSU