Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Kazimierzowi Furtakowi

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Kazimierzowi Furtakowi

Tytuł i godność doktora honoris causa nadawany jest osobom wybitnym, które w szczególny sposób zasłużyły się uczelni i nauce. Osobom działającym na rzecz rozwoju kadry naukowej, łącząc poprzez swoją pracę i autorytet społeczność akademicką, by ta współtworzyła nowoczesne standardy dla przyszłych pokoleń. 6 marca 2019 roku to najwyższe wyróżnienie, jakie może nadać uczelnia, zostało wręczone Prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Furtakowi, wybitnemu naukowcowi, specjaliście w dziedzinie inżynierii lądowej, w tym konstrukcji budowlanych i mostów, wybitnemu organizatorowi nauki i wychowawcy młodzieży.


Profesor Kazimierz Furtak – wybitny naukowiec w dziedzinie inżynierii lądowej, a w szczególności w zakresie mostownictwa, oddany nauczyciel akademicki, rektor, członek wielu organizacji naukowych.

Profesor Kazimierz Furtak tytuł magistra uzyskał w 1973 roku na ówczesnym Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, z którą związany jest do dziś. Tam też rozpoczął pracę jako asystent stażysta w Zakładzie Budowy Mostów i Tuneli, przekształconym później w Katedrę. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1979 roku, jego promotorem był wybitny uczony dziedziny mostownictwa prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c. W tym czasie Kazimierz Furtak został zatrudniony na stanowisku adiunkta, a do swojej działalności dydaktycznej włączył wykłady i ćwiczenia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Świętokrzyskiej. W 1987 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, co dało podstawę w kolejnym roku do zatrudnienia go na stanowisku docenta. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał z rąk prezydenta RP w 1999 roku.

Od początku kariery naukowej profesor Kazimierz Furtak pogłębiał wiedzę i zdobywał praktyczne doświadczenie zawodowe jako inżynier i projektant mostów poprzez pracę i staże, między innymi w Kieleckim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych, Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt”, Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Konstrukcji Metalowych „Mostostal” oraz w Biurze Projektów i Ekspertyz Budowli Komunikacyjnych „Miastoprojekt” Sp. z o.o. w Krakowie, gdzie aż do 2008 roku prowadził aktywną działalność projektową. Dzięki aktywności zawodowej uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania mostów i tuneli, kierowania, nadzorowania i kontroli budowy, oceniania i badania stanu technicznego budowli.

Profesor Kazimierz Furtak jest również rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Działalność naukowa profesora Kazimierza Furtaka koncentruje się na inżynierii lądowej, a zwłaszcza na konstrukcjach mostowych, w tej dziedzinie jest niekwestionowanym autorytetem. Badania podejmowane przez profesora, nakierowane na rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień praktycznych związanych z trwałością i wytrzymałością materiałów stosowanych w konstrukcjach mostowych z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii, zaowocowały m.in. wprowadzeniem do polskiego mostownictwa techniki zespolenia żelbetowej płyty pomostu z dźwigarami stalowymi za pomocą łączników listwowych.

Profesor Kazimierz Furtak, angażując się w działania projektowe, tworzył do nich rozwiązania teoretyczne, czego wynikiem były liczne referaty wygłaszane na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 300 publikacji naukowych i ponad 130 artykułów w czasopismach naukowo-technicznych. Aktywność naukowa profesora obejmuje również opiniowanie wniosków grantowych KBN, NCBiR i NCN oraz kierowanie projektami polskimi i międzynarodowymi. Był wieloletnim, aktywnie działającym członkiem i przewodniczącym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Sekcji Konstrukcji Betonowych, Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej i Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KLIiW PAN, w obecnej kadencji jest przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Ponadto uczestniczył w pracach Komisji Technicznej PKN, jest członkiem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, był zaangażowany w działalność wielu innych organizacji naukowych.

Prowadząc działalność naukową, profesor Kazimierz Furtak był jednocześnie mocno zaangażowany w życie społeczności akademickiej jako wykładowca, opiekun praktyk studenckich i kół naukowych, promotor ponad 100 prac dyplomowych, ponad dwudziestu przewodów doktorskich, recenzent rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz wniosków profesorskich. Opieka sprawowana w zakresie rozwoju kadry naukowej wynikała z pełnionych na przestrzeni lat funkcji: dziekana, prorektora ds. nauki, rektora Politechniki Krakowskiej w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016 oraz od 2017 roku przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Za działalność naukową i organizacyjną profesor Kazimierz Furtak otrzymał wiele nagród i odznaczeń, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasłużony dla Polskiego Mostownictwa, Medal Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Infrastruktury, a także nagrody przyznawane przez Politechnikę Krakowską.

Profesor Kazimierz Furtak jest człowiekiem niezwykle aktywnym, odnoszącym sukcesy jako naukowiec, dydaktyk i organizator. Bogaty dorobek i liczne zasługi są nie do przecenienia dla polskiej nauki. Nadanie profesorowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej jest zaszczytem dla społeczności akademickiej naszej Uczelni.


Laudacja wygłoszona przez prof. Barbarę Goszczyńską