Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Awrejcewiczowi

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Awrejcewiczowi

Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

Profesor Jan Awrejcewicz jest osobistością niezwykle zasłużoną dla świata nauki, wybitnym specjalistą w zakresie mechaniki, automatyki oraz inżynierii biomedycznej, uznanym nauczycielem akademickim wielu pokoleń studentów i pracowników naukowych.

Profesor Jan Awrejcewicz całe życie zawodowe związany jest z Politechniką Łódzką, na której w 1971 roku na Wydziale Mechanicznym rozpoczął studia, a następnie w 1977 roku uzyskał stopień magistra inżyniera. Niemal równolegle, bo w latach 1975- 1978, studiował filozofię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Stopień doktora w dyscyplinie mechanika uzyskał w 1981 roku, a w 1990 habilitował się w oparciu o pracę poświęconą problemom bifurkacji i chaosu w układach dynamicznych. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1994 roku z rąk prezydenta RP Lecha Wałęsy. W 1997 roku został zatrudniony w swej rodzimej uczelni na stanowisku profesora.

Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki, jest także kierownikiem studiów doktoranckich na kierunku mechanika oraz kierownikiem kierunku kształcenia mechatronika. Działalność organizacyjna i naukowa wiąże się ze wsparciem rozwoju młodych kadr naukowych, dlatego profesor był promotorem 24 przewodów doktorskich, autorem kilkudziesięciu recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, uczestniczy także w pracach komisji habilitacyjnych i stale sprawuje opiekę nad doktoratami.

Prace badawcze profesora Jana Awrejcewicza obejmują zagadnienia szeroko rozumianej mechaniki, zwłaszcza w obszarach, takich jak: zastosowanie metod asymptotycznych, dynamika nieliniowa układów dyskretnych, dynamika, optymalizacja i sterowanie układów ciągłych, oraz biomechanika inżynierska. Badania związane z tymi zagadnieniami stały się podstawą do stworzenia przez profesora czterech szkół naukowych. Owocem tych badań były oryginalne publikacje w czasopismach i monografiach w kraju i za granicą, a wiele opracowanych rozwiązań zostało wdrożonych w praktyce przemysłowej. Szczególne osiągnięcia z zakresu biomechaniki inżynierskiej dotyczyły prekursorskich prac związanych z naprężeniami i odkształceniami układu kostno-szkieletowego, a także kilku organów ludzkich, dzięki czemu udało się opracować nowy wszczep części lędźwiowej kręgosłupa i nowe stenty wewnątrznaczyniowe.

Pozycję specjalisty w interesujących go obszarach profesor Jan Awrejcewicz budował nie tylko poprzez badania w Polsce, ale również bardzo liczne staże zagraniczne, realizowane dzięki uzyskanym grantom, między innymi z Fundacji Alexandra von Humboldta, Fundacji Japanese Society for the Promotion of Science, NATO Grant, Stypendium Central European University itd. Dorobek naukowy profesora obejmuje blisko 800 publikacji w czasopismach naukowych, 50 monografii, 2 podręczniki, 26 redakcji zbiorów prac, 17 książek pokonferencyjnych, 27 wydań renomowanych czasopism oraz 10 prac zwartych.

Profesor Awrejcewicz jest zaangażowany w prace 77 komitetów zagranicznych i krajowych czasopism naukowych, wielu komitetów konferencji w różnych ośrodkach całego świata. W Polsce profesor był lub jest członkiem komitetów PAN, m.in.: Komitetu Mechaniki, Komitetu Budowy Maszyn, Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów. Ponadto pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, zaś drugą kadencję jest członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Jest także członkiem korespondentem PAN. Dokonania profesora Jana Awrejcewicza spowodowały, że zyskał on uznanie o zasięgu nie tylko krajowym, ale i międzynarodowym, a jego prace zostały docenione i uhonorowane wieloma nagrodami, m.in.: nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodą Indywidualną Ministra Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie prestiżową nagrodą Alexandra von Humboldta, Nagrodą Fulbrighta, Nagrodą Fundacji im. Tadeusza Kościuszki, Nagrodą Ministére de l’Educition national, de la recherche et de la technologie. Otrzymał tytuł doktora honoris causa kilku polskich uczelni.

Profesor Jan Awrejcewicz to niekwestionowany autorytet naukowy, badacz o ogromnym dorobku, odnoszący sukcesy o zasięgu światowym, który niewątpliwie znacząco przyczynił się do rozwoju polskiej nauki i rozpowszechniania jej osiągnięć poza granicami kraju. Przyjęcie przez Pana Profesora tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej jest zaszczytem dla społeczności akademickiej naszej Uczelni.

Laudacja wygłoszona przez prof. Zbigniewa Korubę