Doktor honoris causa

Doktor honoris causa

Tytuł doktora honoris causa dla Profesora Andrzeja Demenko, wybitnego naukowca z zakresu elektrotechniki i maszyn elektrycznych, twórcy szkoły naukowej w dziedzinie komputerowych metod analizy i syntezy pola elektromagnetycznego oraz polowych modeli przetworników elektromagnetycznych.

Tytuł doktora honoris causa jest najwyższą godnością nadawaną przez Senat Politechniki Świętokrzyskiej. Przyznawany jest osobom wybitnym, które w szczególny sposób zasłużyły się uczelni i nauce. Osobom działającym na rzecz rozwoju kadry naukowej, łącząc poprzez swoją pracę i autorytet społeczność akademicką, by ta współtworzyła nowoczesne standardy dla przyszłych pokoleń.

 

 

Profesor Andrzej Demenko – wybitny naukowiec z zakresu elektrotechniki i maszyn elektrycznych, twórca szkoły naukowej w dziedzinie komputerowych metod analizy i syntezy pola elektromagnetycznego oraz polowych modeli przetworników elektromagnetycznych.

Profesor Andrzej Demenko urodził się w Swarzędzu. Studiował na Politechnice Poznańskiej, z którą związany jest do dziś. Po ukończeniu studiów w 1970 roku w specjalności maszyny elektryczne rozpoczął pracę jako asystent na Wydziale Elektrycznym. Przedmiotem Jego zainteresowań stała się problematyka związana z poszukiwaniem skutecznych metod analizy i syntezy układów z polem elektromagnetycznym, w szczególności w układach typowych dla maszyn elektrycznych. Badania w tym zakresie prowadził także w Pracowni Metod Modelowania Instytutu Cybernetyki Stosowanej PAN w Warszawie, gdzie również uczestniczył w tworzeniu oprogramowania analizatora hybrydowego pól potencjalnych. Wynikiem zaangażowania w te działania była rozprawa „Modelowanie obwodów magnetycznych maszyn elektrycznych za pomocą analizatorów pól potencjalnych”, na podstawie której, w 1975 roku, uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Jako adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej pracował nad kwestią zastosowania hybrydowych metod modelowania dyfuzji i pola magnetycznego w układach o środowisku nieliniowym w projektowaniu przetworników elektromagnetycznych. Wyniki przedstawił w monografii pt. „Modelowanie dyfuzji pola elektromagnetycznego w przetwornikach elektromagnetycznych”. Dzięki osiągnięciom, opisanym między innymi w tej publikacji, uzyskał w 1986 roku stopień doktora habilitowanego przyznany w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie.

Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 1998 z rąk Prezydenta RP. W 2004 roku objął stanowisko profesora zwyczajnego, które piastuje do dziś na Politechnice Poznańskiej. Jako nauczyciel akademicki Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej wypromował wielu specjalistów w zakresie modelowania i projektowania przetworników elektromagnetycznych.

Pod kierunkiem profesora Andrzeja Demenki zostało wypromowanych ponad stu inżynierów i magistrów, był recenzentem kilkunastu rozpraw doktorskich, w tym rozpraw przygotowanych za granicą, i ponad czterdziestu monografii habilitacyjnych oraz kilkunastu wniosków o tytuł profesora. Uczestniczył w opracowywaniu programów studiów dla wielu nowych specjalności m.in. maszyny elektryczne i transformatory, maszyny elektryczne i układy wykonawcze automatyki, mikroprocesorowe i wykonawcze układy automatyki oraz dla wielu przedmiotów związanych z dziedziną, w której jest specjalistą. Inicjował współpracę naukową i dydaktyczną z zagranicznymi ośrodkami w ramach programów wymiany międzynarodowej, m.in. z Katolickim Uniwersytetem w Leuven, z RWTH Aachen czy z uniwersytetami w Dortmundzie, Southampton, Liege oraz Darmstadzie. Był profesorem wizytującym w uniwersytetach zagranicznych, np. w Uniwersytecie Stanu Lousiana.

Profesor Andrzej Demenko jest naukowcem docenianym w kraju i za granicą. Najważniejszymi osiągnięciami w pracy badawczej było m.in. wprowadzenie do analizy zjawisk w maszynach elektrycznych nowych metod i algorytmów rozwiązywania zagadnień brzegowych pola elektromagnetycznego w układach ze środowiskami nieliniowymi i niejednorodnymi, a także opracowanie polowych i polowo-obwodowych modeli przetworników elektromechanicznych oraz szybkozbieżnych algorytmów i programów obliczeniowych do analizy i syntezy zjawisk polowych w układach trójwymiarowych, w tym algorytmów rozwiązywania zagadnień odwrotnych w elektrokardiologii i algorytmów obliczeń równoległych, jak również rozwinięcie metody elementów skończonych i opracowanie nowych schematów numerycznych dla równań pola elektromagnetycznego w obszarach z prądami wirowymi, prądami magnetyzacji i prądami przesunięcia, w tym oryginalnych metod odwzorowania ruchu środowisk i nowych metod opisu rozkładu uzwojeń. Ponadto opracował metody analizy stanów pracy przetworników elektromechanicznych na modelach złożonych z elementów krawędziowych oraz algorytmy do obliczeń projektowych i optymalizacyjnych przetworników elektromechanicznych.

Jest współautorem blisko dwudziestu opracowań nowych wyrobów wdrożonych do produkcji, a wyniki prac Profesora były wykorzystywane w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz w wielu instytutach i uczelniach zagranicznych, m.in. w Dortmundzie, Liege i Cambridge.

Profesor Andrzej Demenko aktywnie uczestniczy w pracach wielu organizacji i komisji. Od lat pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki PAN i Komisji Nauk Elektrycznych PAN – Oddział w Poznaniu. Był wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS). Ponadto jest członkiem wielu komitetów naukowych i redakcyjnych konferencji zagranicznych i krajowych, np. jest przewodniczącym Komitetu Naukowego znanego sympozjum Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits. W roku 2012 został wybrany reprezentantem Europy w Zarządzie International Compumag Society. Współpracuje lub współpracował z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, m.in. z Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Instytutem Elektrotechniki w Warszawie, Riga Technical University, University of Southampton, RWTH Aachen, OTIS Elevator Company w Farmington (USA) oraz z wieloma innymi.

Profesor publikuje w czołowych czasopismach z dziedziny elektrotechniki, np.: w IEEE Transactions on Magnetics, The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering. Jest autorem 3 monografii, ponad 300 rozpraw, artykułów i referatów naukowych, z których 72 ukazało się w czasopismach z listy filadelfijskiej, a także ponad 50 opracowań niepublikowanych. Ponadto jest edytorem specjalnych wydań czasopism i materiałów pokonferencyjnych, np. edytorem 9 zeszytów wydawanego w Anglii czasopisma COMPEL i współedytorem 3 zeszytów Safety of the Polish Power System. Pełni też funkcję redaktora naczelnego kwartalnika PAN – Archives of Electrical Engineering, cenionego w kraju i za granicą.

Profesor Andrzej Demenko jest szanowany za swój wkład w rozwój polskiej nauki, w 2017 roku został wybrany członkiem Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, w 2016 roku otrzymał tytuł Profesora Honorowego Politechniki Opolskiej, był także laureatem nagród MNiSW.

Nadanie Profesorowi Andrzejowi Demence tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej jest zaszczytem dla społeczności akademickiej naszej Uczelni.