Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Prof. Lechowi Czarneckiemu

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Prof. Lechowi Czarneckiemu

Politechnika Świętokrzyska ma nowego doktora honoris causa. To zaszczytne wyróżnienie otrzymał Profesor Lech Czarnecki-wybitny naukowiec, specjalista w dziedzinie inżynierii lądowej i ekspert w dziedzinie materiałów budowlanych.

Wśród wielu sukcesów i osiągnięć, które ma na koncie szczególnie ceni swoje badania dotyczące betonów żywicznych. Przez 10 lat pełnił funkcję wiceprezydenta i prezydenta międzynarodowej organizacji zajmującej się naukowo tymi materiałami.

Profesor Lech Czarnecki jest współautorem 38 patentów, w tym jednego opatentowanego w 9 krajach. Aktywnie współpracuje z organizacjami i naukowcami zagranicznymi, wielokrotnie wygłaszał wykłady na zaproszenie uniwersytetów m.in. z Belgii, Hiszpanii, Izraela i Japonii.  Został także odznaczony medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.


Profesor Lech Czarnecki tytuł magistra inżynierii uzyskał w 1965 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, specjalizując się w technologii tworzyw sztucznych. W tym samym roku rozpoczął pracę jako starszy technolog w Warszawskiej Fabryce Tworzyw Sztucznych. W roku 1969 podjął pracę w Katedrze Chemii i Technologii Materiałów Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, co zainicjowało niezwykle udaną i owocną karierę naukową. I tak: w 1973 roku Profesor Lech Czarnecki uzyskał stopień doktora nauk technicznych z zakresu technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych, w 1983 roku – po przedłożeniu rozprawy habilitacyjnej pt. „Betony żywiczne” – nadano mu stopień doktora habilitowanego, natomiast w roku 1996 otrzymał tytuł naukowy profesora. Będąc pracownikiem Politechniki Warszawskiej, Profesor przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, jednocześnie piastując różnorakie funkcje. Był wieloletnim kierownikiem Zakładu (1981-1991 i 1993-2006) i Katedry Inżynierii Materiałów Budowlanych (2006-2011) na Wydziale Inżynierii Lądowej, członkiem Senatu Politechniki Warszawskiej (1993-2004), przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą i ds. Etyki Zawodowej, prorektorem ds. studiów (2003-2005). Od 2009 roku Profesor Lech Czarnecki pełni funkcję sekretarza naukowego Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Działalność naukowa Profesora, początkowo związana z problematyką chemii budowlanej, stopniowo ewoluowała w kierunku jego głównego nurtu badawczego, jakim stała się inżynieria materiałów budowlanych: budowlane kompozyty polimerowe, w tym betony polimerowe, oraz trwałość budowli i materiały do napraw konstrukcji betonowych. Fascynacja Profesora nauką i umiejętność syntezowania stanu wiedzy i techniki przyczyniły się do rozwoju inżynierii lądowej. Jednym ze znaczących jego osiągnięć jest systemowe porządkowanie wiedzy w zakresie inżynierii materiałów budowlanych.

O aktywności naukowej Profesora Lecha Czarneckiego świadczą liczne referaty wygłaszane na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz autorstwo lub współautorstwo ponad 250 publikacji, o zakresie oddziaływania których może świadczyć przeszło 2700 cytowań. Artykuły naukowe Profesora ukazały się w najbardziej prestiżowych czasopismach : ACI Materials Journal; Applied Science; Advanced Journal of Applied Polymer Science; Bulletin of the Polish of Academy of Sciences: Technical Sciences; Cement and Concrete Composites; Cement Wapno Beton; Concrete International; Materials Research; Materials and Structure. Profesor jest autorem lub współautorem  wydawnictw książkowych, które ukazały się w latach 1982-2017.

Obok działalności naukowej Profesor Lech Czarnecki prowadzi również działalność inżynierską, będąc autorem lub współautorem ponad 100 opracowań dla przemysłu, w tym wybitnych ekspertyz z zakresu rozwiązań materiałowych i doboru materiałów do napraw i ochrony budowli. Ponadto jest współautorem 38 patentów, w tym jednego opatentowanego w 9 krajach. Wielokrotnie zapraszany do udziału w pracach Komitetów Naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, pełnił zaszczytną funkcję general reporter. Aktywnie współpracuje z organizacjami i naukowcami zagranicznymi, wielokrotnie wygłaszał wykłady na zaproszenie uniwersytetów z Belgii, Hiszpanii, Izraela, Japonii, Korei Płd., Niemiec, Szwajcarii, Szwecji oraz USA.

Profesor pełnił lub pełni zaszczytne funkcje w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach technicznych. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (od 1993 r.), wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej (od 1995 r.), członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (od 2002). Jest senior member w RILEM, a od 1992 roku jest członkiem Directory Board w International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC) – sprawował funkcję prezydenta tej organizacji w latach 2006-2011. Jest również członkiem Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 274 „Beton”. Był organizatorem i pierwszym przewodniczącym (2009-2012) Komitetu Technicznego PKN nr 307 „Zrównoważone budownictwo”. Jego osobiste zaangażowanie przyczyniło się do opracowania polskiej wersji i wdrożenia do polskiej praktyki budowlanej norm europejskich z serii EN 1504 oraz EN 206.

Do szczególnych zasług Profesora Lecha Czarneckiego należy zaliczyć jego wkład w działalność wydawniczą czasopism krajowych wydawanych przez PAN, SIGMA-NOT, CWB oraz Instytut Techniki Budowlanej. Był recenzentem wielu wydawnictw zagranicznych, w tym Elsevier, MDPI, Springer i in. Prowadząc działalność naukową, Profesor był jednocześnie zaangażowany w życie społeczności akademickiej jako wybitny wykładowca, który z powodzeniem wykorzystywał swoje badania w dydaktyce i kształceniu kadry. Profesor był promotorem 9 przewodów doktorskich (wszystkie z wyróżnieniem). W kręgu oddziaływań Profesora zostały uzyskane dwa tytuły naukowe profesora i pięć stopni naukowych doktora habilitowanego. Opracował 43 recenzje rozpraw doktorskich, 24 recenzje rozpraw habilitacyjnych i 27 wniosków awansowych o tytuł lub stanowisko profesora.

Za swoją działalność naukową i organizacyjną Profesor Lech Czarnecki niejednokrotnie był odznaczany i nagradzany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, odznaką „Zasłużony dla budownictwa”. Otrzymał również medal PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego oraz medal PZITB im. prof. Stefana Kaufmana, jest także laureatem nagrody PZITB im. prof. Wacława Żenczykowskiego oraz nagrody Komitetu Trwałości Budowli PZITB im. prof. Władysława Danileckiego, a także nagród Owena Nutta (“for distinguished service and leadership in the polymers in concrete”), International Award of Materials Engineering for Resources (“for eminent activities in new frontiers of building materials engineering”). Otrzymał liczne nagrody Ministra Nauki i Ministra Budownictwa.

Profesor Lech Czarnecki jest człowiekiem niezwykle charyzmatycznym, odnoszącym sukcesy jako naukowiec, dydaktyk i praktyk. Bogaty dorobek i liczne zasługi są nie do przecenienia dla polskiej nauki. Nadanie Profesorowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej jest zaszczytem dla społeczności akademickiej naszej Uczelni.

Monografia

Prezentacja z wykładu prof. L. Czarneckiego