Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Prof. Michałowi Ciałkowskiemu

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Prof. Michałowi Ciałkowskiemu

Profesor Michał Ciałkowski odebrał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej.

Bardzo dziękuję za dostrzeżenie tego, co zrobiłem. Praca przynosiła mi przyjemność i radość z tego, że można pomóc innym. Bo każdy jest tyle wart ile może dać innym – mówi Profesor Michał Ciałkowski.

Nowy doktor honoris causa to wybitny naukowiec w dziedzinie numerycznej mechaniki płynów, termodynamiki, techniki cieplnej i zastosowań metod komputerowych do rozwiązywania zagadnień termodynamicznych oraz z zakresu mechaniki płynów, a także zagadnień odwrotnych. Jest cenionym badaczem zarówno w polskich kręgach akademickich, jak i na świecie, wybitnym nauczycielem akademickim oraz członkiem wielu organizacji o charakterze naukowym.

Profesor Ciałkowski urodził się w 1947 roku w Trzemesznie. Studiował na dwóch uczelniach: Politechnice Poznańskiej, gdzie w 1972 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Mechaniczny, Technologiczny, uzyskując stopień magistra w specjalności systemy i urządzenia energetyczne, oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obronił pracę magisterską w dziedzinie matematyki, również w 1972 roku. Pozostał na Politechnice Poznańskiej, gdzie rozpoczął karierę naukową, odbywał liczne staże krajowe i zagraniczne, między innymi dzięki stypendium im. Aleksandra von Humboldta.

W 1978 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy Metoda wyznaczania pól temperatury w elementach maszyn cieplnych w dowolnych warunkach nagrzewania, której promotorem był prof. Edmund Tuliszka.
Prace wykorzystujące metodę elementu skończonego i teorię aproksymacji zaowocowały rozprawą habilitacyjną pt. Metoda analityczno-numeryczna opisu przepływu gazu doskonałego w palisadzie profilów. Zarówno praca doktorska, jak i habilitacyjna zostały wyróżnione i nagrodzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i były cytowane w prestiżowych czasopismach naukowych.

W 1989 roku został powołany na stanowisko docenta w Instytucie Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych swojej Alma Mater, a dwa lata później został jej profesorem nadzwyczajnym. W tym czasie uczestniczył w licznych stażach zagranicznych, między innymi w Niemczech, oraz, w ramach stypendium IREX, w USA, co zaowocowało wdrożeniami w przemyśle oraz trwałą kooperacją między uczelniami. W 1996 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych, a w 2001 roku otrzymał mianowanie na profesora zwyczajnego w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Poznańskiej. Ponadto pełnił na uczelni liczne funkcje, między innymi prodziekana, pełnomocnika rektora.

Profesor jest członkiem stowarzyszeń oraz komitetów naukowych i redakcyjnych w kraju i za granicą, wśród których są Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Gesellschaft für angewandte Mathematik und Mechanik oraz wiele komitetów, sekcji i komisji PAN.

Profesor Michał Jacek Ciałkowski swoją pracę naukową ukierunkował na takie obszary jak rozwiązywanie zagadnień przewodzenia ciepła w ciałach stałych metodami numerycznymi, w szczególności w elementach turbin gazowych w nieustalonych warunkach pracy, zagadnieniach odwrotnych pól temperatury i naprężeń termicznych, opis przepływu gazu doskonałego w palisadzie profilów metodami analityczno-numerycznymi, metody i algorytmy rozwiązywania zagadnień odwrotnych dla ustalonego i nieustalonego w czasie równania przewodzenia ciepła, zastosowanie nanotechnologii do zmniejszania oporów tarcia oraz w procesie redukcji w katalizatorach katalitycznych, zastosowania termodynamiki i mechaniki płynów w medycynie.

Prowadząc działania naukowe, profesor Michał Jacek Ciałkowski wielokrotnie pozyskiwał granty i finansowanie projektów badawczych z Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i wojska, co świadczy o jego znakomitych umiejętnościach organizacyjnych. Ponadto profesor bardzo prężnie rozwijał współpracę międzynarodową z ośrodkami przemysłowymi i naukowymi, takimi jak np.: Rolls-Royce, TU Berlin, FU Berlin, TU Stuttgart, TU Dresden, TU München, Boston College USA, Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie oraz wieloma innymi. Szeroka współpraca zagraniczna umożliwiała rozwój nie tylko samemu profesorowi, ale owocowała stażami naukowymi dla absolwentów Politechniki Poznańskiej, wizytami studyjnymi oraz wspólnymi publikacjami. Pan profesor może poszczycić się licznymi osiągnięciami w obszarze kształcenia kadr naukowych i inżynierskich. Był promotorem 7 rozpraw doktorskich, recenzentem 19 rozpraw doktorskich, 13 rozpraw habilitacyjnych, opinii o tytuł profesora oraz recenzentem publikacji i wniosków o stypendia Aleksandra von Humboldta i Fulbrighta. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria dyplomowe, między innymi z mechaniki płynów, dynamiki gazów, metod komputerowych w termodynamice i mechanice płynów.
Na szczególną uwagę zasługują wdrożenia wyników badań w medycynie, takich jak osłona twarzowa do operacji tętnic szyjnych, opracowanie krzywej diagnostycznej stosowanej w profilaktyce udarów mózgu, opatentowanie łóżka do wyciągów celowanych stosowanego w rehabilitacji kręgosłupa.

Profesor Michał Jacek Ciałkowski ściśle współpracował z ośrodkami wojskowymi w Poznaniu, Świdwinie, Bydgoszczy, Inowrocławiu i Dęblinie oraz z Wojskową Akademią Techniczną w zakresie badań dotyczących silników lotniczych. Poprzez wdrożenia wypracowanych rozwiązań profesor oddał znaczące zasługi dla poprawy jakości zaplecza technicznego polskiego wojska.
Niezwykle istotnym elementem pracy naukowej była i jest współpraca z prof. dr. hab. Krzysztofem Grysą z Politechniki Świętokrzyskiej, dzięki której powstała międzyuczelniana grupa badawcza zajmująca się pracami w oparciu o teorię funkcji cieplnych. Kooperacja przyniosła efekty w postaci promotorstwa rozpraw doktorskich, recenzji rozpraw habilitacyjnych, uwieńczonych nadaniem stopnia, oraz publikacji wyników badań w renomowanych czasopismach.

Za liczne publikacje i działalność dydaktyczną profesor Michał Jacek Ciałkowski otrzymał wiele nagród, między innymi indywidualną nagrodę Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność dydaktyczną (1993), indywidualną nagrodę za monografię Wybrane metody i algorytmy rozwiązywania zagadnienia odwrotnego do równania przewodnictwa ciepła (1997), nagrodę zespołową I stopnia Rektora Politechniki Poznańskiej za Zbiór zadań z mechaniki płynów (2009) oraz wiele innych. Wybitne osiągnięcia naukowe i wszechstronność zainteresowań oraz liczne zasługi na polu naukowym i dydaktycznym profesora Michała Jacka Ciałkowskiego były dostrzegane i nagradzane od początku jego kariery nie tylko przez środowisko naukowe Politechniki Poznańskiej, o czym świadczy Złoty Krzyż Zasługi otrzymany w 1999 roku.

Profesor Michał Jacek Ciałkowski jest człowiekiem niezwykle aktywnym, o bogatym dorobku naukowym, odnoszącym sukcesy jako dydaktyk i organizator. Nadanie profesorowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej jest zaszczytem dla społeczności akademickiej naszej Uczelni.