38. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

38. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

Program tegorocznego Seminarium obejmował wiele kwestii niezwykle istotnych dla efektywnego zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych i innych jednostkach badawczo-rozwojowych, w tym zw. z transferem technologii, ochroną wyników badań naukowych, zwłaszcza osiąganych we współdziałaniu  z przemysłem, prowadzenia analiz patentowych w celu zapewnienia najwyższego poziomu wyników działalności  B+R, współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz, zmian w procedurze uzyskiwania ochrony patentowej, w tym w zakresie sztucznej inteligencji, naruszeń praw własności przemysłowej, jak również prawa autorskiego, a także kwestii podatkowych zw. z działalnością twórczą. Zagadnienia te zostały przedstawione przez grono wybitnych specjalistów reprezentujących liczne ośrodki naukowe i instytucje w Polsce zajmujące się problematyką własności intelektualnej, a także ekspertów Urzędu Patentowego RP i Europejskiego Urzędu Patentowego.

W ramach Seminarium odbyły się również warsztaty dotyczące funkcjonowania i zasad korzystania z nowej Platformy Usług elektronicznych UPRP oraz  prezentację i dyskusję dotyczącą projektowanego w Polsce Sądu ds. własności intelektualnej, a także kontynuację warsztatów dotyczących konstruowania umów w zakresie prawa autorskiego oraz analizę studium przypadków zw. z postępowaniem sprzeciwowym przed Urzędem Patentowym na gruncie znowelizowanej ustawy Prawo własności przemysłowej.

Seminarium współorganizowane przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową przy współudziale Urzędu Patentowego RP odbyło się w ramach obchodów 100-lecia ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego i ustanowienia zawodu rzecznika patentowego oraz 100-lecia przystąpienia Polski do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

program konferencji


R. Skubisz -_Usuniecie_znaku_Mitsubishi

Agnieszka Golaszewska – Sądy własności intelektualnej

dr hab. Adrian Niewęgłowski – Patent i prawo ochronne na znak towarowy jako wkład do spółki handlowej

dr Justyna Ożegalska-Trybalska – Rozwiązywanie sporów o domeny a drodze arbitrażu

prof. dr hab. Ewa Nowińska – Wzory przemysłowe

dr Paweł Koczorowski – Zastrzeżenia patentowe

Arkadiusz Kwapisz – Procedura patentowa dla wynalazku

Arkadiusz Kwapisz – Ochrona patentowa dla wynalazku

Anna Zaleska – IP Box CRIDO

Marcin Sowa – Ulga na działalność badawczo-rozwojową i IP Box