38. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

38. Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

16-20 września br. w Cedzynie k/Kielc

            Program tegorocznego Seminarium obejmuje wiele kwestii niezwykle istotnych dla efektywnego zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych i innych jednostkach badawczo-rozwojowych, w tym zw. z transferem technologii, ochroną wyników badań naukowych, zwłaszcza osiąganych we współdziałaniu  z przemysłem, prowadzenia analiz patentowych w celu zapewnienia najwyższego poziomu wyników działalności  B+R, współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz, zmian w procedurze uzyskiwania ochrony patentowej, w tym w zakresie sztucznej inteligencji, naruszeń praw własności przemysłowej, jak również prawa autorskiego, a także kwestii podatkowych zw. z działalnością twórczą. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez grono wybitnych specjalistów reprezentujących liczne ośrodki naukowe i instytucje
w Polsce zajmujące się problematyką własności intelektualnej, a także ekspertów Urzędu Patentowego RP i Europejskiego Urzędu Patentowego.

W ramach Seminarium zaplanowano również warsztaty dotyczące funkcjonowania i zasad korzystania z nowej Platformy Usług elektronicznych UPRP oraz  prezentację i dyskusję dotyczącą projektowanego w Polsce Sądu ds. własności intelektualnej, a także kontynuację warsztatów dotyczących konstruowania umów w zakresie prawa autorskiego oraz analizę studium przypadków
zw. z postępowaniem sprzeciwowym przed Urzędem Patentowym na gruncie znowelizowanej ustawy Prawo własności przemysłowej.

Seminarium współorganizowane przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, Radę Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych, Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową przy współudziale Urzędu Patentowego RP zostało zaplanowane w ramach obchodów 100-lecia ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, w tym powołania Urzędu Patentowego i ustanowienia zawodu rzecznika patentowego oraz 100-lecia przystąpienia Polski do Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

Koszt udziału w Seminarium obejmujący wyżywienie i zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym kształtuje się na poziomie 2100 zł od osoby dla pracowników uczelni, których uczestnictwo w Seminarium pokryte będzie w 100% ze środków publicznych (bezwzględnie wymagane jest złożenie oświadczenia wg załącznika) albo 2100 zł +23% VAT dla pozostałych uczestników. Wpłatę należy wnieść do dnia 1 września br. na konto współorganizatora Seminarium – Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej:
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, NIP: 657-046-18-01, Nr konta: 24 8493 0004 0000 0029 1378 0002 z zaznaczeniem: Seminarium w Cedzynie.

Koszty przejazdu rozlicza się w jednostce delegującej. Zgłoszenie udziału proszę przesłać do dnia 15 sierpnia br. na adres rzecznik-cedzyna@siph.com.pl


16 WRZEŚNIA (poniedziałek)

9.00 – 10.00    rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 otwarcie seminarium
dr Alicja Adamczak, Politechnika Świętokrzyska
prof. Wiesław Trąmpczyński, Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
Cezary Tkaczyk, Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach

10.30 – 11.20  Zarządzanie własnością intelektualną w organizacji
Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Uniwersytet Warszawski

11.20 – 13.30  Własność intelektualna w działalności uczelnianej i biznesowej – nowe instrumenty wsparcia
prof. Bożena Kaczmarska, Politechnika Świętokrzyska
Marcin Sowa, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
przedstawiciel  Crido

13.30 – 14.30 obiad
14:30-15:30 Patent i prawo ochronne na znak towarowy jako wkład do spółki handlowej
dr hab. Adrian Niewęgłowski, UMCS

15.30 – 16:30  Własność intelektualna jako wkład niepieniężny w spółce kapitałowej – case study
dr Rafał Golat, radca prawny  

16.30 – 17:30 Podatkowe aspekty prawa ochronnego na znak towarowy
dr Paweł Szczęśniak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

19.00 kolacja pod Sosnami


17 WRZEŚNIA (wtorek)

 9.00 – 10.30    Usunięcie znaku towarowego z towaru przed jego wprowadzeniem do obrotu w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (wyrok w sprawie Mitsubishi) prof. Ryszard Skubisz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

10.30 – 11.30  Zdolność rejestracyjna nietypowych znaków towarowych
Małgorzata Szymańska-Rybak, Urząd Patentowy RP

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 13.00  Rozwiązywanie sporów o domeny internetowe na drodze arbitrażu
dr Justyna Ożegalska-Trybalska, Uniwersytet Jagielloński

13.00 – 14.00 Postępowanie sporne – case study
przedstawiciel Urzędu Patentowego RP

14.00 – 15.30 obiad

15.30 – 17.00 Zakres dopuszczalnej inspiracji wzorem przemysłowym a naruszenie prawa z rejestracji
prof. Ewa Nowińska, Uniwersytet Jagielloński

17.00 – 18.30 Podobieństwo nazwy firmy przedsiębiorcy do znaku towarowego konkurenta
prof. Urszula Promińska, Uniwersytet Łódzki

19.00 kolacja


18 WRZEŚNIA (środa)

9.00 – 10.00 Własność intelektualna  w Twojej firmie i Twojej szkole
Joanna Kupka, Urząd Patentowy RP
dr Piotr Zakrzewski, Urząd Patentowy RP

10.00 – 12.00 Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego – przewodnik dla rzecznika patentowego
przedstawiciel Urzędu Patentowego RP

12.30 – 13.30  obiad

13.45 – 19.30 wycieczka

20.00 kolacja


19 WRZEŚNIA (czwartek)

9.00 – 10.00 Odmiany wzoru użytkowego
dr Kinga Wernicka,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

10.00 – 11.30 Formułowanie zastrzeżeń ochronnych wzoru użytkowego versus zastrzeżeń patentowych dla wynalazku
przedstawiciel Urzędu Patentowego RP

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Ochrona wynalazków wspomaganych komputerowo – warsztaty część 1
prof. Aurelia Nowicka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Ludwik Hudy, rzecznik patentowy
Piotr Wierzejewski, Europejski Urząd Patentowy
przedstawiciel Urzędu Patentowego RP

13.30 – 15.00  obiad

15.00 – 18.00 Ochrona wynalazków wspomaganych komputerowo – warsztaty część 2

19.00 kolacja


20 WRZEŚNIA (piątek)

9.00 – 10.30    Sąd ds. Własności Intelektualnej – założenia i zakres kognicji
dr Agnieszka Gołaszewska, Ministerstwo Sprawiedliwości

10.30 – 11.45 Wpływ zmian w Ustawie Prawo własności przemysłowej na zakres karnoprawnej ochrony wzorów przemysłowych i znaków towarowych
dr Dariusz Kuberski, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

11.45 – 13.00 Procedury unieważniania praw wyłącznych
dr Agnieszka Sztoldman, Uniwersytet Wrocławski

13.00 – 13.30  podsumowanie i zamknięcie seminarium

 13:30 obiad