O Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Politechnice Świętokrzyskiej jest jednostką międzywydziałową istniejącą od 17 listopada 1993 r. Pomysłodawcą, założycielem oraz pierwszym Dyrektorem był dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk.

Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej nr 12/93 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego

Od 2002 roku Dyrektorem CKU jest dr inż. Grzegorz Słoń. CKU działa w oparciu o własny Regulamin, zgodnie z którym do podstawowych zadań należą: inicjowanie i organizowanie w uczelni kształcenia ustawicznego, takiego jak np. studia podyplomowe, kursy i seminaria; współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami kształcenia ustawicznego; badanie rynku pracy i wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia; współpraca z przedsiębiorstwami.

Regulamin Centrum Kształcenia Ustawicznego

CKU systematycznie uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych oraz współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie rozwoju kształcenia ustawicznego.

CKU jest jednostką, która stawia na nowoczesne i elastyczne metody nauczania oraz stosuje nowoczesne narzędzia edukacyjne. Zatrudnia troje stałych pracowników oraz okresowo około 60 wykładowców, kierując się ich wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem oraz zdolnościami nawiązywania kontaktu ze słuchaczami. Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni i specjaliści spoza niej. CKU korzysta z kadry i bazy laboratoryjnej pięciu wydziałów uczelni: Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Mechatroniki i Budowy Maszyn oraz Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Każdy z wykładowców poddawany jest zindywidualizowanej ocenie przez uczestników zajęć.

Centrum użytkuje dwa nowoczesne laboratoria komputerowe wyposażone w audiowizualne systemy wspomagania nauczyciela. Do dyspozycji nauczycieli i słuchaczy pozostają dodatkowe pomoce dydaktyczne, takie jak: kolorowy ploter (A0), kamera wideo i cyfrowy aparat fotograficzny wysokiej klasy, skanery oraz drukarki laserowe i atramentowe. Niezależnie od wyposażenia dydaktycznego, każde laboratorium posiada aneks kuchenny do dyspozycji nauczycieli i uczestników zajęć.

Wspierają nas

Jeden z ośmiu ośrodków kształcenia na odległość w Polsce i jednym z 40 w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które powołano w kwietniu 1998 r. w ramach programu Unii Europejskiej pt. „PHARE Multi-Country Programme for Distance Education”
(Nr ETF/97/VET/0050).

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych dla województwa świętokrzyskiego pod nr ewidencyjnym 2.26/00003/2005. (05.01.2005 r.)