EMOTICA AI – Inteligentny System Contact Center

EMOTICA AI – Inteligentny System Contact Center

nr umowy: POIR.04.01.04-00-0079/19-00

Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego,
Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Okres realizacji projektu: 01-07-2020 – 30-06-2023

Całkowity koszt realizacji projektu – 6 947 674 79 PLN

Wartość dofinansowania projektu  – 4 651 057,95 PLN  w tym PŚk 2 221 115,60 PLN


Celem projektu jest wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego i inteligentnego systemu EMOTICA AI, który w sposób przełomowy poprawi standard obsługi Klienta w branży Contact Center. Dzięki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji system EMOTICA AI będzie automatyzował wiele procesów i wpływał znacząco na redukcję kosztów w ramach realizowanych zadań Contact Center. Realizacja projektu przyczyni się do zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej firmy Altar na rynku dostawców rozwiązań Contact Center. Projekt obejmie swym zakresem badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem będzie przygotowany w formie demonstracyjnej oraz wielokrotnie przetestowany system EMOTICA AI. Projekt zakończy się pracami przedwdrożeniowymi, w ramach których zostaną opracowane procedury instalacyjne oraz dokumentacja użytkowa, przeprowadzone zostaną testy UAT, przygotowane będą materiały szkoleniowe oraz plany marketingowe. Opracowany system oparty zostanie w znacznej części o technologie z zakresu sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, metod przetwarzania języka naturalnego (NLP – Natural Language Processing) oraz metod analityki Big Data. Najważniejsze innowacyjne cechy systemu to: automatyczne rozpoznawanie intencji Klienta, wielokryterialna klasyfikacja treści, automatyczne rozpoznawanie emocji, tworzenie profili behawioralnych, dopasowanie rozmówców (Agenta do Klienta) zgodnie z profilami behawioralnymi, metody predykcji ruchu przychodzącego do Contact Center oraz wychodzącego z Contact Center, zautomatyzowany grafik pracy oraz ChatBot i VoiceBot. Dzięki modularnej strukturze oraz zintegrowaniu powyższych elementów planowane jest stworzenie produktu charakteryzującego się elastycznością, skalowalnością, niezawodnością oraz wysokim poziomem automatyzacji i bezpieczeństwa. Wdrożenie rezultatów projektu nastąpi poprzez wprowadzenie systemu EMOTICA AI do oferty firmy Altar i będzie stanowiło bezpośrednią odpowiedź na szereg zdefiniowanych potrzeb rynkowych.


Projekt realizowany w Konsorcjum:  ALTAR Sp. z o.o. – Lider , Politechnika Świętokrzyska

Kierownik projektu badawczo-rozwojowego: dr inż. Mirosław Płaza