TWEC

TWEC

PROJEKT

System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność
i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych
”, akronim: TWEC

nr umowy: POIR.04.01.04-00-0035/19-00

Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Okres realizacji projektu: 01-01-2020 – 31-03-2023

Całkowity koszt realizacji projektu – 4 042 417,50 PLN

Wartość dofinansowania projektu  – 3 379 417,50 PLN 9 w tym PŚk 1 461 952,50 PLN

Celem projektu jest wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wpisujących się w zakres projektów aplikacyjnych. Projekt ma na celu utworzenie systemu informatycznego wspomagającego rehabilitację pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą nowoczesnych urządzeń rehabilitacyjnych takich jak roboty rehabilitacyjne, bieżnie, platformy. Rehabilitacja będzie obejmować wspomaganie edukacji chodu jako kompleksowego leczenia usprawniającego, skorelowanego
z terapią spasmolityczną bądź leczeniem ortopedycznym i/lub operacyjnym. Do obiektywnej oceny stanu zdrowia pacjentów będzie wykorzystywany nowoczesny sprzęt do diagnostyki narządów ruchu pacjentów stosujący metody biometryczne, takie jak: optometryczna biometria ruchu, dynamometryczna analiza izokinetyczna, testy izometryczne, oraz ocena dynamograficzna i stabilometryczna na platformach. W ramach projektu zostaną wykonane badania naukowe których celem jest opracowanie spersonalizowanych treningów rehabilitacyjnych dla pacjentów z poszczególnymi typami schorzeń. Wykonane zostaną badania kliniczne mające na celu ocenę skuteczności różnych treningów rehabilitacyjnych dla poszczególnych grup pacjentów, o różnych stopniach zaawansowania dysfunkcji. Wiedza pozyskana w trakcie tych badań zostanie zgromadzona w eksperckim systemie informatycznym. System ten będzie wspierał lekarzy
i rehabilitantów w wyborze optymalnej dla danego pacjenta terapii. Reguły wnioskowania, zaimplementowane w systemie eksperckim, zostaną opracowane poprzez zastosowanie analizy danych zgodnie z metodyką Big Data. System będzie również wykorzystywał uczenie maszynowe do gromadzenia i przetwarzania wiedzy oraz wspierania procesów decyzyjnych. Efektem końcowym projektu będzie prototyp systemu informatycznego wspierający lekarzy i rehabilitantów w optymalnym doborze treningów rehabilitacyjnych oraz umożliwiający ocenę skuteczności procesu rehabilitacji na podstawie pomiarów biometrycznych.

Projekt realizowany w Konsorcjum:  Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach

Kierownik zarządzający projektu badawczo – rozwojowego: dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk