II Konkurs NCBR NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGII

II Konkurs NCBR NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGII

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju.

Cele szczegółowe  Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:

C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej);

C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej);

C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

W tej edycji konkursu wskazany został minimalny dla danej fazy zakres wyników prac B+R wykonawcy, z uwzględnieniem odpowiedniego dla niego Obszaru Tematycznego. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie samodzielnie określa szczegółowy zakres Produktów dla wszystkich faz, każdorazowo uwzględniając minimalne wymogi zawarte w załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu.

Dla kogo? 

Konsorcja w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna
jednostka naukowa zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski, przy czym:
– liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo,
– w skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty (będące przedsiębiorstwami
lub jednostkami naukowymi).

Na co?

-wykonanie studiów wykonalności
– badania podstawowe
– badania przemysłowe
– eksperymentalne prace rozwojowe
– prace przedwdrożeniowe

Zakres tematyczny

OBSZAR TEMATYCZNY nr T1 -Energetyka solarna
T1.1. System fotowoltaiczny zintegrowany z uprawą roślin w strefach suszy glebowej i
atmosferycznej.
T1.2. Nowatorskie zastosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie, rolnictwie,
transporcie lub innych dziedzinach.
T1.3. Urządzenia fotowoltaiczne nowej generacji.
OBSZAR TEMATYCZNY nr T5 -Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych
T.5.1. W pełni regulacyjna instalacja ko- lub trigeneracyjna zasilana gazem odpadowym (metan
kopalniany, gaz koksowniczy lub gaz wielkopiecowy, inne gazy palne przemysłowe)
przystosowana do ciągłej, stabilnej pracy.
T.5.2. Instalacja przetwarzająca palne odpady stałe (odpady pochodzenia komunalnego,
spożywcze, drewno z przecinek wycinek ogrodowych i sadowniczych, odpady leśne) na paliwo
wraz z instalacją do jego wykorzystania.
T.5.3. Opracowanie instalacji przewoźnego magazynu ciepła pozwalającego na wykorzystanie
ciepła odpadowego do zasilania odległej (kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów) instalacji
ciepłowniczej.
OBSZAR TEMATYCZNY nr T6 -Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia)
T.6.1. Kogeneracyjny układ geotermalny.
T6.2. Instalacja wykorzystująca głębokie wody geotermalne do zintegrowanej produkcji ciepła i
energii elektrycznej.
T6.3. Innowacyjne wykorzystanie energii i wód geotermalnych w rolnictwie w Polsce
T6.4. Technologie umożliwiające eksploatację i wykorzystanie wysokozmineralizowanych wód
geotermalnych.
Nabór wniosków 1 kwietnia – 30 czerwca 2022 r. (do godziny 16:00) wyłącznie w systemie elektronicznym LSI1
Budżet Alokacja przewidziana na II konkurs to łącznie 393 mln zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy
miliony złotych). W podziale na:
OBSZAR TEMATYCZNY nr T1 (tytuł) Energetyka solarna – 125,9 mln zł;
OBSZAR TEMATYCZNY nr T5 (tytuł) Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów po
procesowych – 125,9 mln zł;
OBSZAR TEMATYCZNY nr T6 (tytuł) Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego
(geotermia) – 141,2 mln zł;
Środki NCBR na realizację całego Programu wynoszą 800 mln PLN i pochodzą z dotacji celowej na
realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych.

Dofinansowanie: Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi:
Dla Fazy I:
100 tys. zł w przypadku projektu realizowanego w ramach obszaru tematycznego nr T1; T5; T6;

Dla Fazy II:
15 mln zł w przypadku projektu realizowanego w ramach obszaru tematycznego nr T1; T5; T6;
Dla Fazy III:
80 mln zł w przypadku projektu realizowanego w ramach obszaru tematycznego nr T1; T5; T6;
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej.
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach
projektu określa regulamin konkursu.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej.

Dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw dofinansowanie jest w zależności od rodzaju badań, zgodnie z regulaminem konkursu.

Okres realizacji projektu

Realizacja projektu rozpoczyna się w tym samym dniu dla wszystkich projektów –
prognozowany termin to 3 kwietnia 2023 r.2
o Okres od rozpoczęcia realizacji projektu do jego zakończenia wynosi do 77 miesięcy i obejmuje:
o dla fazy I: 9 miesięcy (po 9 miesiącach od daty rozpoczęcia projektu nastąpi, trwająca 4
miesiące, ocena formalna, merytoryczna raportów na podstawie zdefiniowanych kryteriów
przejścia z fazy I do fazy II realizacji projektu),
o dla fazy II: 24 miesiące (po 37 miesiącach od daty rozpoczęcia projektu nastąpi, trwająca 4
miesiące, ocena formalna, merytoryczna na podstawie zdefiniowanych kryteriów przejścia
z fazy II do fazy III realizacji projektu);
o dla fazy III: do 36 miesięcy

Inne ważne informacje o konkursie
-Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów. Liczba
projektów do dofinansowania jest limitowana.
-W toku realizacji umów o dofinansowanie projektów zamieszczonych na liście rankingowej projektów
(sporządzanej odrębnie w każdym z obszarów tematycznych) NCBR prowadzi po fazie I i po fazie II
realizacji projektów, selekcję projektów do kolejnej fazy projektu przy zastosowaniu obiektywnych
kryteriów. Wytyczne dot. produktów z każdej fazy są obiektywne i zgodne z zapisami Programu.
Wykonawca projektu ponosi ryzyko zakończenia współpracy po fazie I albo po fazie II (jeśli w wyniku
selekcji został dopuszczony do realizacji Fazy II po pozytywnej selekcji przeprowadzonej w
odniesieniu do realizowanego Projektu po fazie I) związane z tym, że rozwiązania przedstawione przez
innych Wykonawców projektów osiągną lepszy rezultat w ramach selekcji.
-Warunkiem przekazania finansowania na realizację kolejnej fazy (odpowiednio fazy II i fazy III) jest
uzyskanie pozytywnego wyniku podczas selekcji oraz uzyskanie takiego miejsca na liście projektów
po selekcji, które mieści się w limitach projektów dla danej fazy.

Szczegółowe informacje i dokumenty konkursowe do pobrania – link tutaj.