Konkurs dla młodych naukowców LIDER XI

Konkurs dla młodych naukowców LIDER XI

Zachęcamy do aplikowania :

Kogo?
 doktorantów

 nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora

 osoby posiadające stopień doktora , od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie będące zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 osoby posiadające stopień  doktora habilitowanego, pod warunkiem, że od uzyskania stopnia doktora nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami o których mowa w Regulaminie Konkursu), jednocześnie będące zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

O co można aplikować?
 badania aplikacyjne  badania rozwojowe

Zakres tematyczny
bez ograniczenia tematycznego…

Termin naboru wniosków
od 16 stycznia do 16 marca 2020 r. (do godziny 16:15)

Budżet konkursu

100 000 000 PLN ( z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania )

Dofinansowanie

Maksymalna wartość finansowania: 1,5 mln PLN

Inne ważne informacje o konkursie

 Projekt musi być realizowany we współpracy z Jednostką (w rozumieniu Regulaminu Konkursu – rozdz. 2 ust. 2), która zatrudni Kierownika Projektu przez cały okres realizacji Projektu oraz członków Zespołu badawczego na okres pracy przy realizacji Projektu.

 Kierownikiem projektu jest Wnioskodawca w rozumieniu rozdz. II ust. 2 Regulaminu Konkursu, zgodnie z którym nie ma ograniczenia dotyczącego wieku;

 W skład Zespołu badawczego mogą wchodzić osoby, które w roku wystąpienia z Wnioskiem nie ukończyły więcej niż 35 lat – pozostałe warunki opisane w rozdz. II ust. 12 Regulaminu Konkursu.

 Istnieje możliwość zaangażowania do prac w ramach projektu personelu pomocniczego, którego kryterium wieku określone w definicji Zespołu badawczego nie dotyczy – szczegóły wynagradzania takich osób opisane zostały w załączniku nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Sposób składania wniosków
Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym do obsługi Wniosków i Projektów w Programie LIDER – LSI
Dokumentacja: link do materiałów do pobrania 

Organizator konkursu
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

 

Bliższe informacje i pomoc w aplikowaniu: Dział projektów B+R Politechniki Świętokrzyskiej

Budynek A, pok. 18 c, tel. 41 34 24 192 lub 744