Projekty aplikacyjne na badania i rozwój w Konsorcjach

Projekty aplikacyjne na badania i rozwój w Konsorcjach

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny z konkursów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczyła 150 mln zł.

To drugi w tym roku, a zarazem szósty w historii konkurs programu „Projekty aplikacyjne”, umożliwiający wspólną realizację projektów badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa
i jednostki naukowe. Celem jest zwiększenie skali wykorzystania nowych, rodzimych technologii przez polskie firmy.

– Żaden urzędnik, żaden minister nie może zadekretować innowacji. To, co może zrobić administracja, i co z powodzeniem zrealizowaliśmy, to stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności innowacyjnej. Wprowadzone przez rząd korzystne zmiany w prawie, ulgi na B+R oraz udoskonalone mechanizmy wsparcia sprzyjają wzmacnianiu współpracy firm i jednostek naukowych. Program „Projekty aplikacyjne”, w którym nowatorskim projektom polskich przedsiębiorców i naukowców NCBR przyznał już łącznie ponad 600 mln zł dofinansowania, to kolejny przykład działania na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego naszego kraju – zaznacza wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Pięć, milion, piętnaście

Ogłoszony konkurs jest skierowany do konsorcjów naukowo-przemysłowych, czyli podmiotów w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo.
O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja składające z maksymalnie 5 podmiotów, a liderem konsorcjum może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo. W programie „Projekty aplikacyjne” nie ma ograniczeń tematycznych – wystarczy, że tematyka projektu wpisuje się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. To daje szereg możliwości aplikującym, którzy mogą zgłaszać także projekty o charakterze interdyscyplinarnym.

– Elastyczne warunki udziału w konkursie, zarówno w odniesieniu do tematyki prac B+R , jak i struktury konsorcjów, oraz atrakcyjny poziom dofinansowania zwiększają szansę na zgłoszenie, a następnie rozpoczęcie wartościowych projektów, których siłą jest połączenie potencjałów jednostek naukowych i stawiających na innowacje przedsiębiorców. Mam nadzieję, że również w tej edycji „Projektów aplikacyjnych” do NCBR zgłosi się liczna i różnorodna grupa wnioskodawców – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowanych) to milion złotych, a zgłaszane do NCBR projekty powinny obejmować realizację zarówno badań przemysłowych, jak i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie tych ostatnich. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe, których koszt może stanowić do 20% wartości projektu. Miejscem realizacji musi zaś być jedno z 15 województw należących do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (15 województw – poza województwem mazowieckim).

Zaaplikuj w „Aplikacyjnych”

W przeprowadzonych już 5 konkursach dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 600 mln zł uzyskało ponad 120 projektów. W ostatnim, rozstrzygniętym pod koniec sierpnia konkursie przyznano je 15 konsorcjom, które będą pracowały między innymi nad: stworzeniem nowej generacji katalizatora do niskotemperaturowego procesu wytwarzania wodoru i gazów syntezowych, rozwojem innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu, skonstruowaniem systemów hybrydowych do konwersji energii słonecznej oraz stworzeniem innowacyjnej technologii obróbki wibrościernej wysokoobciążonych lotniczych kół zębatych.

Podmioty, które chciałby zgłosić swoje projekty w ogłoszonym , szóstym konkursie „Projektów aplikacyjnych” mają jeszcze trochę czasu na przygotowanie wniosków.

Nabór aplikacji rozpocznie się 3 lutego i potrwa do 3 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji oraz nabór wniosków na stronie NCBR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Konkurs 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne
Dla kogo?
konsorcjów naukowo-przemysłowych składających się z max. 5 podmiotów, w tym min. 1
przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem może być jednostka naukowa albo
przedsiębiorstwo.
Na co?
badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace
rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie
innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej
Termin naboru
wniosków 3 lutego – 3 kwietnia 2020 r. (do godziny 16:00). Konkurs nie jest podzielony na rundy.
Budżet konkursu 150 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)
Dofinansowanie
Wartość kosztów kwalifikowalnych: od 1 mln PLN do 50 mln euro.
Inne ważne informacje o konkursie
 Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 Projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim.
 Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 Limity podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
o dla przedsiębiorstw: 50% kosztów kwalifikowalnych;
o dla jednostek naukowych: 10% kosztów kwalifikowalnych badań
przemysłowych i prac rozwojowych;
o 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w
ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.
Sposób składania wniosków

wyłącznie w systemie informatycznym (link do systemu – aktywny od 3 lutego 2020 r.).

Dokumentacja, w tym RK link