TECHMATSTRATEG III

TECHMATSTRATEG III

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w dniu 15.11.2019 r. ogłosił  III konkurs

w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z czterech strategicznych obszarów problemowych:

 1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
 2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
 3. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach;
 4. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).
Nabór wniosków będzie trwał od 30 grudnia 2019 roku do 30 marca 2020 roku (do godziny 16:00).

ZASADY KONKURSU:

 1. Podstawowe informacje o konkursie
 2. Regulamin konkursu
 3. Zakres tematyczny konkursu
 4. Kryteria oceny wstępnej
 5. Kryteria oceny merytorycznej
 6. Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 7. Niezbędne elementy umowy konsorcjum
 8. Klauzula Informacyjna

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Wzór oświadczenia woli dotyczącego składania dokumentów/oświadczeń za pośrednictwem systemu LSI
 3. Wzór oświadczenia o zdolności do rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 4. Wzór oświadczenia o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem z innych źródeł
 5. Wzór oświadczenia o uzyskaniu zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 8. Wzór formularza PNT-01
 9. Informacje na potrzeby ewaluacji – j. naukowa
 10. Informacje na potrzeby ewaluacji – przedsiębiorca

UMOWA O WYKONANIE I FINANSOWANIE PROJEKTU – UMOWA O DOFINANSOWANIE:

 1. Umowa o dofinansowanie projektu – konsorcjum
 2. Wykaz dokumentów, których dostarczenie jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie projektu

MATERIAŁY DODATKOWE:

 1. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 2. Poradnik dotyczący definicji MŚP

Zachęcamy do aplikowania w konkursie,

Dział projektów badawczo – rozwojowych

Budynek A, pok. 18c