Konkurs NCBiR – Gospostrateg

Konkurs NCBiR – Gospostrateg

I KONKURSU NA PROJEKTY OTWARTE W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”

GOSPOSTRATEG

 

Wnioskodawca

konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, spełniające łącznie następujące warunki:

 1. grupa minimum trzech (3) i nie więcej niż pięciu (5) jednostek organizacyjnych, w skład której wchodzą: co najmniej dwie jednostki naukowe oraz co najmniej jedna (inna niż naukowa) jednostka posiadająca zdolność do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji Projektu, tj. podmiotprowadzący politykę rozwoju;
 2. uzupełniająco do minimum wskazanego w lit. a), w skład konsorcjum mogą wchodzić podmioty wymienione tamże;
 3. prowadzące działalność badawczo-rozwojową lub inną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;
 4. dające rękojmię rzetelnego wydatkowania środków publicznych.

Dofinansowanie realizacji Projektu może być przeznaczone na:

1) fazę badawczą (FAZA A), obejmującą:

 1. badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; koszty kwalifikowane badań podstawowych mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowalnych Projektu ogółem;
 2. badania stosowane – maksymalnie 35% kosztów kwalifikowalnych Projektu ogółem na prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, obejmujące:
 • kompleksową diagnozę problemu;
 • wypracowanie strategii pozwalającej osiągnąć optymalny stan rzeczy;
 • wypracowanie konkretnych rozwiązań i działań wpisujących się w proponowane kierunki.

2) fazę przygotowań wyników badań naukowych (FAZY A) do zastosowania w praktyce (FAZA B) minimum 50% kosztów kwalifikowalnych Projektu ogółem, obejmującą w szczególności:

 1. badania społecznego i gospodarczego zapotrzebowania na produkt;
 2. organizowanie krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych pozwalających zebrać informacje na temat funkcjonujących dobrych praktyk;
 3. organizowanie seminariów, konferencji oraz grup badawczych mających na celu opracowanie nowych rozwiązań;
 4. opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem przyszłego produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych;
 5. pilotaż (wdrożenie) proponowanych w rezultatach projektu rozwiązań;
 6. przygotowanie projektu stosownych regulacji prawnych;
 7. uzyskanie certyfikatu zgodności upoważniającego do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności z normą krajową lub ponadnarodową;
 8. prowadzenie kampanii społecznych oraz organizowanie wydarzeń o charakterze medialnym mające na celu przekonanie opinii publicznej do proponowanych rozwiązań;
 9. organizowanie spotkań z decydentami oraz instytucjami mającymi potencjał wdrożeniowy w celu przekonania do konkretnego rozwiązania.

Wniosek musi obejmować zarówno fazę badawczą jak i fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce lub tylko fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce.

 W przypadku jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia nr 651/2014, intensywność dofinansowania fazy badawczej może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład konsorcjum, innej niż jednostka naukowa6, intensywność dofinansowania fazy badawczej i fazy przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce wynosi do 95% kosztów kwalifikowanych.

Łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce nie może przekroczyć 36 miesięcy, przy czym realizacja fazy przygotowań do zastosowania w praktyce nie może trwać dłużej, niż 18 miesięcy.

Całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) i nie wyższe niż 30 000 000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NCBiR – link.