Konkurs 1.2 RPO WŚ Projekty badawczo – rozwojowe

Konkurs 1.2 RPO WŚ Projekty badawczo – rozwojowe

KONKURS nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17

w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka
 Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020

Projekty Badawczo – Rozwojowe

Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od dnia 30.06.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 31.07.2017 roku (do godziny 12:00)

W ramach niniejszego konkursu założono wsparcie na: Projekty badawcze służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające – prace rozwojowe, fazę demonstracyjną i walidację. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

– prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

– prace rozwojowe,

– opracowaniu linii pilotażowych,

– opracowaniu demonstracyjnych prototypów,

– walidacja danego rozwiązania,

– uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej).

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości inwestycja musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości :

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;

duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz B+R do gospodarki oraz pod warunkiem, że projekty będą podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidują współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

 Minimalna wartość projektu wynosi 200 000,00 zł.

Maksymalna wartość projektu wynosi: 5 000 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie konkursu link.