Konkurs w ramach programu INFOSTRATEG VII z NCBR i GUM

Konkurs w ramach programu INFOSTRATEG VII z NCBR i GUM

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar.

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Miar:

Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości.

Do konkursu mogą przystąpić wnioskodawcy:

  • indywidualni: jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie;
  • konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów:
    • wyłącznie jednostek naukowych,
    • wyłącznie przedsiębiorstw,
    • jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Nabór wniosków będzie trwał od 14 lipca do 15 września 2023 r. (do godz. 16:00) wyłącznie w systemie elektronicznym LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Na co?
W konkursie mogą zostać dofinansowanie prace:
 badania podstawowe;
 badania przemysłowe;
 eksperymentalne prace rozwojowe;
 prace przedwdrożeniowe (wyłącznie dla jednostek naukowych);
 prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wyłącznie dla przedsiębiorstw).
Eksperymentalne prace rozwojowe muszą być realizowane obligatoryjnie.

Budżet
Alokacja przewidziana na VII konkurs to łącznie 11,7 mln zł (słownie: jedenaście milionów, siedemset tysięcy złotych 0/100).
Dofinansowanie
Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:
Faza I – 1,9 mln zł
Faza II – 2 mln zł
Faza III- 2 mln zł
Dofinansowanie na fazę dotyczy całego okresu realizacji danej fazy, przy czym dofinansowanie na okres przejściowy danej fazy nie może przekraczać 400 tys. zł.
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% w ramach działalności niegospodarczej.
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) to:
 w przypadku badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych –
procent kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego NCBR Badań i Rozwoju, zwane: „rozporządzeniem MNiSW”;
 w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Okres realizacji projektu
Realizacja projektu musi rozpocząć się dnia 2 stycznia 2024 roku
Okres realizacji projektów wynosi 36 miesięcy.
Czas realizacji poszczególnych faz projektu (I, II i III) może wynosić:
 dla fazy I: 12 miesięcy, przy czym:
o 10 miesięcy trwa wykonanie fazy I (okres wykonania fazy I), po której wykonawca składa raport z wykonania fazy;
o 2 miesiące trwają prace związane wyłącznie z rozwojem elementów opracowanych w ramach fazy I.

W tym czasie NCBR dokonuje oceny formalnej i merytorycznej raportów (okres
przejściowy I);
 dla fazy II: 12 miesięcy, przy czym:
o 10 miesięcy trwa wykonanie fazy II (okres wykonania fazy II), po której wykonawca składa raport z wykonania fazy;
o 2 miesiące trwają prace związane z udoskonalaniem bazy danych. W tym czasie NCBR dokonuje oceny wstępnej i merytorycznej raportów z wykonania fazy II (okres przejściowy II);
 dla fazy III: 12 miesięcy (okres wykonania fazy III).

Inne ważne informacje o konkursie
Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy:
 faza I (Proof of Concept), która koncentruje się na opracowaniu referencyjnego zbioru danych oraz stworzeniu wstępnej wersji systemu i modelu detekcji;
 faza II, która koncentruje się na opracowaniu modeli i algorytmów uczenia maszynowego wykorzystując dane pozyskane w fazie I projektu oraz przygotowaniu prototypu docelowego
rozwiązania;
 faza III, która koncentruje się na opublikowaniu wyniku prac badawczych, wdrożeniu najlepszych modeli i algorytmów uczenia maszynowego w ramach opracowanej finalnej wersji wybranej formy komercyjnej dystrybucji rozwiązania oraz integracji rozwiązania w ramach działalności operacyjnej Uprawnionego.
Faza I i II musi być dodatkowo podzielona na okresy wykonania i przejściowy.
Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów, ze względu na opracowywanie alternatywnych rozwiązań tego samego zagadnienia. W toku realizacji umów o dofinansowanie NCBR prowadzi Selekcję po fazie I i po fazie II realizacji projektów. Selekcja jest procesem polegającym na weryfikacji złożonych przez wykonawców raportów z wykonania fazy I lub II projektu (łącznie z opracowanymi w ramach danej fazy systemami) realizowany przez Zespół oceniający oraz zmierzający do ustalenia, czy wykonawca jest dopuszczony do kolejnej fazy projektu. Wykonawca ponosi ryzyko zakończenia współpracy z NCBR po fazie I albo po fazie II związane z tym, że rozwiązania przedstawione przez innych wykonawców osiągną lepszy rezultat w ramach Selekcji.
Za zastosowanie w praktyce rozwiązania będącego wynikiem realizacji projektu, który otrzymał od NCBR finansowanie na realizację wszystkich trzech faz, odpowiedzialny jest Uprawniony. Zastosowanie w praktyce powinno nastąpić w terminie trzech lat od zakończenia realizacji projektu.
Wnioskodawca ma możliwość wdrożenia/ wykorzystania wyników projektu, na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie.
Organizator konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

link do dokumentacji konkursowej INFOSTRATEG