Projekt TRAFFIC

Projekt TRAFFIC

Tytuł: „Autonomiczny koordynator ekoróżnorodnych zasobów transportowych”

Akronim: Traffic

Kierownik Projektu B+R : dr inż. Radosław Belka

Okres realizacji: od 01.01.2023 do 31.12.2023

Wartość Projektu: 5 054 052,50 zł

Wartość dofinansowania: 3 554 372,50 zł

Wartość dofinansowania PŚk: 1 304 852,50 zł


Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe (1/1.1.1/2022)

Nr umowy o dofinasowanie: POIR.01.01.01-00-0110/22-00

Projekt realizowany jest w konsorcjum w składzie:

  • ABC TRACK Sp. z o.o. (Lider)
  • Politechnika Świętokrzyska

W ramach Projektu planowana jest realizacja prac rozwojowych związanych z opracowaniem prototypowego systemu informatycznego, służącego do koordynacji ekoróżnorodnych zasobów transportowych, w warunkach specyficznych ograniczeń wynikających z transformacji energetycznej. Opracowany zostanie znacząco ulepszony system koordynowania zadań transportowych poprzez integrację modułów planistyczno-optymalizujących z komponentami zarządzającymi przestrzeniami zasobów i żądań, z uwzględnieniem interaktywnej aktualizacji parametrów operacyjnych. Głównym efektem realizacji projektu będzie demonstrator systemu do koordynacji ekoróżnorodnej floty transportowej, zawierającej autonomiczne oprogramowanie wspomagające podejmowanie decyzji w zakresie właściwego przydziału zadań do pojazdów określonego typu.

Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Projekty mogą być realizowane w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych.