Projekt InnoMiAsp z Programu LIDER XIII NCBiR

Projekt InnoMiAsp z Programu LIDER XIII NCBiR

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej z destruktem asfaltowym wytwarzanej w obniżonej temperaturze produkcji w technologii asfaltu spienianego wodą

Akronim: InnoMiAsp z Programu LIDER XIII NCBiR

Nr projektu: 0068/L-13/2022

Umowa Nr: LIDER13/0068/2022

Okres realizacji: 01.02.2023-31.01.2026

Całkowity koszt realizacji projektu –  1 491 290,00 zł

Wartość dofinansowania projektu   – 1 491 290,00 zł

Kierownik projektu: dr inż. Mateusz Iwański

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej z destruktem asfaltowym w obniżonej temperaturze wytwarzania, w technologii asfaltu spienianego wodą. W celu realizacji projektu zaprojektowana będzie kontrolna mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) AC 16W z asfaltem 50/70 przeznaczona na warstwę wiążąca konstrukcji nawierzchni obciążonej ruchem KR 3-4 zgodnie z wymaganiami WT-2 2014. Wykonane zostaną badania podstawowych oraz złożonych reologicznych właściwości asfaltu 50/70 z uwzględnieniem procesu starzenia. Wyznaczone będą jego charakterystyki spieniania tj. wskaźnika ekspansji ER i okres półtrwania HL w aspekcie ilości dozowanej wody do lepiszcza. Następnie dodawany będzie do asfaltu wosku syntetycznego F-T (1,5%, 2,5%, 3,0%) i powierzchniowo aktywny środek PAS (0,2%, 0,4%, 0,6%). Otrzymane zostanie innowacyjne lepiszcze spienione, które poddawane zostanie takiej samej procedurze badawczej jak kontrolny asfalt 50/70 jak również lepiszcze uzyskane z jego połączenia z asfaltem odzyskanym z destruktu asfaltowego. Destrukt zostanie zastosowany w innowacyjnej mieszance mma wytwarzanej w technologii „na półciepło” (HWMA) w ilości 20%, 40% i 60% m/m przy zawartości innowacyjnego lepiszcza spienionego wodą w zakresie Bmin +0,3%, +0,6%, +0,9% m/m. Oznaczone zostaną jej parametry fizyczne i mechaniczne zgodnie z WT-2 2014. Wykonane zostaną też jej badania strukturalne i rozszerzone badania funkcjonalne dotyczące sztywności i trwałości zmęczeniowej w różnych schematach obciążenia oraz badania odporności na działanie wody i mrozu (zmodyfikowana metoda AASHTO T283) oraz badania niskotemperaturowych (TSRST, SCB). Oznaczona zostanie struktura innowacyjnej MMA przy użyciu m.in. tomografii materiałowej. Wbudowana zostanie ona w warstwę wiążąca konstrukcji nawierzchni odcinka demonstracyjnego. Na podstawie badań laboratoryjnych i uzyskanych w czasie realizacji odcinka demonstracyjnego opracowane zostaną zaleceni dotyczących projektowania, wytwarzania i wbudowywania innowacyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej z destruktem asfaltowym w obniżonej temperaturze wytwarzania, w technologii asfaltu spienianego wodą.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych pracowników nauki w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem naukowym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN.