Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR).


Harmonogram naboru wniosków

FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji.

Ścieżka SMART

Celem działania jest rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację prac B+R, wdrożenie innowacji, w powiązaniu z dostosowaniem działalności przedsiębiorstw do wyzwań wskazanych w Europejskim Zielonym Ładzie oraz związanych z cyfryzacją, rozwojem infrastruktury badawczej, internacjonalizacją działalności, a także wzrostem kompetencji kadr.

Moduł obligatoryjny dla dużych przedsiębiorstw:

 • B+R

Moduły fakultatywne:

 • Wdrożenie innowacji
 • Infrastruktura B+R
 • Cyfryzacja
 • Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Internacjonalizacja
 • Kompetencje

Dla kogo?

 • samodzielne duże przedsiębiorstwo,
 • konsorcjum dużych przedsiębiorstw, również z MŚP,
 • konsorcjum dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych,
 • konsorcja MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych.

INNOSTART

Instrument skierowany do przedsiębiorców z brakiem doświadczenia w realizacji projektów B+R, przedsiębiorców z niewielkim budżetem na działania B+R bądź przedsiębiorców bez doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych na działania B+R.  W ramach instrumentu będzie można uzyskać dofinansowanie na doradztwo specjalistyczne w zakresie rozwoju koncepcji i przygotowania pierwszego projektu B+R oraz wsparcia finansowego na realizację pierwszego projektu B+R na START.

Projekt składać się będzie z dwóch modułów – modułu doradczego oraz modułu prac B+R. Pierwszy z nich będzie trwał do 6 miesięcy, drugi do 2 lat.

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze mają na celu wsparcie aktywności przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac B+R nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba przeprowadzenia zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe. Uzupełnieniem wsparcia na projekty B+R może być dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, rozumianych jako działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

W przypadku wspólnych przedsięwzięć z samorządami województw możliwe będzie dofinansowanie również wdrożenia rozwiązania technologicznego powstałego w ramach prac B+R.

Dla kogo?

 • przedsiębiorstwa
 • organizacje badawcze
 • konsorcja ww. podmiotów.

Więcej o FENG