LIDER XIV

LIDER XIV

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Dla kogo?

Rodzaj wnioskującego:

  • Naukowiec
  • Jednostka naukowa

Na co?

Celem Programu LIDER jest wsparcie rozwoju kadry naukowej w szczególności przez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych (o charakterze badań aplikacyjnych i rozwojowych), których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Projekty powinny obejmować badania aplikacyjne i prace rozwojowe.

Budżet konkursu

Budżet konkursu wynosi 80  mln zł., z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Finansowanie

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN.

Obszar tematyczny

Bez ograniczeń

Harmonogram konkursu

  • Data ogłoszenia konkursu: 21.12.2022 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków:  17 lutego 2023 r.
  • Zakończenie naboru wniosków: 8 maja 2023 r., do godz. 16:15
  • Wyniki konkursu: Czas od zakończenia naboru wniosków do dnia publikacji list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania to maksymalnie 6 miesięcy.

Sposób składania wniosku

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego LSI. Link do systemu będzie aktywny od 10 lutego 2023 r.

Sposób oceny wniosków

Wnioski złożone w konkursie będą podlegały ocenie wstępnej, a następnie (po spełnieniu kryteriów określonych w pkt 1-12 „Kryteria oceny wstępnej”), zostaną ocenione zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej. Wniosek niespełniający kryteriów określonych w pkt 1-12 „Kryteria oceny wstępnej” jest pozostawiany bez rozpoznania.

Oceny merytorycznej Projektu dokonuje Panel Ekspertów na podstawie informacji zawartych we Wniosku. Panel Ekspertów tworzą co najmniej trzej członkowie, w tym przewodniczący. Elementem oceny jest spotkanie Panelu z Wnioskodawcą, podczas którego Wnioskodawca może odnieść się do pytań i ewentualnych wątpliwości członków panelu dotyczących projektu.

Pytania i odpowiedzi

Spotkanie informacyjne I kwartał 2023 r.

Szczegółowe informacje o konkursie i wzór wniosku TUTAJ