Laboratorium Materiałów Drogowych

Laboratorium Materiałów Drogowych

Laboratorium Materiałów Drogowych zostało utworzone w 2015 roku jako wydzielona komórka ze struktur Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, świadczące usługi badawcze na najwyższym poziomie w zakresie materiałów przeznaczonych do budowy dróg. W 2015 roku laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB1580, w zakres której wchodzą poniższe badania.


Zakres badawczy dla mieszanek mineralno-asfaltowych:

  • Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego. Zakres: (2÷10) % wg PN-EN 12697-1:2012 p.B.1.2.

  • Skład ziarnowy po ekstrakcji. Zakres: (0÷31,5) mm wg PN-EN 12697-2:2015-06, PN-EN 12697-2+A1:2019-12, PN-EN 933-1:2012.

  • Gęstość w wodzie. Zakres: (2,000÷3,000) Mg/m3 Metoda: A wg PN-EN 12697-5:2010/AC:2012, PN-EN 12697-5:2019-01.

  • Gęstość objętościowa. Zakres: (2,000÷3,000) Mg/m3 Metoda: B wg PN-EN 12697-6:2012.

  • Odporność na deformacje pod obciążeniem (koleinowanie). Zakres: (0÷20) mm, Metoda: koleinowanie metodą B (w powietrzu), mały aparat wg PN-EN 12697-22+A1:2008, PN-EN 12697-22:2020-07.

Zakres badawczy dla kruszyw:

  • Skład ziarnowy. Zakres: (0÷63,0) mm wg PN-EN 933-1:2012.

  • Odporność na rozdrabnianie Metoda: Los Angeles wg PN-EN 1097-2:2010.

  • Gęstość ziarn i nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6: 2013-11 pkt. 8.

  • Odporność na ścieranie Metoda: micro-Deval wg PN-EN 1097-1:2011.

Zakres badawczy dla nawierzchni drogowych:

  • Grubość zagęszczonej warstwy wg PN-EN 12697-36:2005 p. 4.1.

Laboratorium badawcze AB 1580

Certyfikat Akredytacji

dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚk

kierownik

41 342 46 52, 500 598 270

akowalska@tu.kielce.pl

dr inż. Piotr Ramiączek

kierownik ds. technicznych

dr inż. Przemysław Buczyński

kierownik ds. jakości