Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Witoldowi Engelowi, dr h.c.

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Witoldowi Engelowi, dr h.c.

Profesor zwyczajny Zbigniew Engel, wybitny nauczyciel i uczony o bogatym dorobku akademickim, znany i ceniony w kraju i za granicą – doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej, profesor honorowy Politechniki Warszawskiej, urodził się dnia 1 kwietnia 1933 roku w Zawadach koło Żółkwi w woj. lwowskim. Działal-ność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w roku 1952. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1962 nadany uchwałą Rady Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH. Rada ta w 1966 roku nadała Profesorowi stopień doktora habilitowanego. W roku 1973 otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego; w 1978 roku tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Profesor Zbigniew Engel, wybitny specjalista z zakresu me-chaniki i wibroakustyki, jest twórcą wibroakustyki – nowej dzie-dziny wiedzy, która zdobyła ważne miejsce w świecie. Sformu-łował podstawowe zadania wibroakustyki, określił jej zakres i zasadnicze cele: identyfikacja źródeł energii wibroakustycznej, identyfikacja dróg przenoszenia tej energii i jej transformacja, synteza wibroakustyczna maszyn i urządzeń, diagnostyka wibroakustyczna, modelowanie procesów wibroakustycznych.

Profesor Zbigniew Engel zajmuje się problematyką naukową o randze światowej. Główne obszary Jego zainteresowań obej-mują wiele działów mechaniki i wibroakustyki: analizę i syntezę mechanizmów, dynamikę maszyn, wybrane zagadnienia drgań mechanicznych liniowych i nieliniowych, elementy techniki wi-bracyjnej, akustykę środowiska, zwalczanie zagrożeń wibroaku-stycznych, metody aktywne redukcji drgań i hałasu, metody ba-dań procesów wibroakustycznych, metody wzajemnościowe i inwersyjne, historię mechaniki.

Profesor Zbigniew Engel wniósł ogromny wkład w zwalcza-nie zagrożeń wibroakustycznych w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy. Jego publikacje, raporty, memoriały oraz opracowania naukowe i techniczne przyczyniły się do obniżenia zagrożenia hałasem w środowisku życia i pracy człowieka. Bibliografia naukowa Profesora Zbigniewa Engela obejmuje ponad 570 publikacji w tym monografie, podręczniki, skrypty, publikacje w czasopismach naukowych, referaty konferencyjne i na sympozja naukowe. Wśród monografii, których autorem lub współautorem jest Profesor Zbigniew Engel należy wymienić: „Mechanika”, „Mechanika ogólna”, „Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem”, „Zasada wzajemności”, „Podstawy wibro-akustyki przemysłowej”, „Sterowanie procesami wibroakustycz-nymi”, „Metody aktywne redukcji hałasu”, „Obudowy dźwięko-chłonno-izolacyjne”, „Nowoczesne metody badania procesów wibroakustycznych”, „Podstawy akustyki”, „Wytyczne projekto-wania ochrony przeciwhałasowej stanowisk pracy w halach przemysłowych”, „Wibroakustyka maszyn i środowiska”, „Ochro-na środowiska przed hałasem w Polsce w świetle przepisów europejskich”, „Podstawy akustyki obiektów sakralnych”, biogra-fia „Maksymilian Tytus Huber”. W swoim dorobku Profesor Zbigniew Engel posiada 15 pa-tentów oraz dużą ilość prac niepublikowanych, wykonanych dla potrzeb gospodarki i przemysłu. Profesor Zbigniew Engel kierował ok. 200 pracami dyplomo-wymi, inżynierskimi i magisterskimi. Był promotorem w 39 za-kończonych przewodach doktorskich. Recenzował ponad 100 rozpraw doktorskich i ponad 50 rozpraw habilitacyjnych. Opi-niował kilkadziesiąt wniosków o nadanie tytułu profesora. Profesor Zbigniew Engel pełnił i nadal pełni szereg funkcji, m.in.: wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1989-90), 9 lat wiceprzewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk (2007-2011), wiceprzewodni-czącego i przewodniczącego Komisji Mechaniki Stosowanej Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk; sekretarza, wiceprzewodniczącego, przewodniczącego Krakowskiego Od-działu Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stoso-wanej; 20 lat był członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowi-ska. Od 41 lat Profesor jest członkiem Rady Naukowej Central-nego Instytutu Ochrony Pracy; obecnie od 15 lat przewodniczy tej Radzie. Był także członkiem Rady Naukowej Instytutu Tech-niki Budowlanej oraz Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie. Przewodniczył pracom wielu zespołów Komitetu Badań Nauko-wych.

Profesor Zbigniew Engel był redaktorem naczelnym kwartal-nika AGH “Mechanika”; członkiem rad redakcyjnych: “Noise Control Engineering Journal”, “Archives of Acoustics”, “Journal of Occupational Safety and Ergonomics”; “Dynamics of Ma-chines”. Profesor Zbigniew Engel współpracował z wieloma ośrodka-mi naukowymi Polski i całego świata m.in. z: Purdue University (USA), MIT (USA), Uniwersytetem Filadelfijskim (USA), uniwer-sytetami technicznymi w Wiedniu, Bratysławie, Kopenhadze, Tokio, Kijowie, Instytutem Materiałów i Mechaniki Maszyn Sło-wackiej Akademii Nauk, Instytutem Politechnicznym w Peters-burgu, Instytutem Budowy Maszyn Rosyjskiej Akademii Nauk, Politechniką Lwowską. Profesor Zbigniew Engel był członkiem wielu komitetów nau-kowych konferencji i kongresów m.in. Kongresów Inter-Noise w Warszawie, Miami, Edynburgu, Monachium, Pekinie, Avignon, Newport Beach, Toronto, Hadze, Budapeszcie, Seulu, Pradze, Rio de Janeiro. Przewodniczył Komitetom Naukowym Konferen-cji „Noise and Vibration in Transport” w Petersburgu (2000, 2002, 2004). Był sekretarzem naukowym konferencji „Teoria Maszyn i Mechanizmów” (1957) oraz Międzynarodowej Konferencji Dynamiki Maszyn (1965). Profesor jest głównym organizatorem Międzynarodowych Konferencji Zwalczania Hałasu NOISE CONTROL odbywających się cyklicznie od roku 1976.

Profesor Zbigniew Engel jest osobą niezwykle zasłużoną dla kieleckiego ośrodka naukowego. Uczestniczył w pracach zwią-zanych z przygotowaniem projektu technologicznego przyszłych budynków Politechniki Świętokrzyskiej. Swoją działalnością or-ganizacyjną i naukową wywarł pozytywne piętno w środowisku kieleckim, współtworząc atmosferę akademickości i przyczynia-jąc się do powstania Politechniki Świętokrzyskiej. Profesor Zbigniew Witold Engel – uznany w świecie nauko-wiec i ceniony nauczyciel akademicki – należy do grona tych osób, które wytyczyły polskiej nauce nowe kierunki i sprawiły, że jest ona obecna w nauce światowej. Nadanie Profesorowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej będzie zaszczytem dla społeczności akademickiej naszej Uczelni.