Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Wojciechowi Szczepińskiemu, dr h.c.

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Wojciechowi Szczepińskiemu, dr h.c.

Profesor Wojciech Szczepiński urodził się w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda (1947 r.) i Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1954), gdzie w 1960 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W 1964 r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971 r., a w roku 1977 tytuł profesora zwyczajnego. Członkiem korespondentem PAN został wybrany w 1976 r. Od 1989 r. jest członkiem rzeczywistym PAN. Prof. W. Szczepiński otrzymał tytuł doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej.

Prof. W. Szczepiński należy do grona najwybitniejszych przedstawicieli „Polskiej Szkoły Mechaniki”. Jego działalność naukowa obejmuje głównie mechanikę stosowaną. Jest uznanym specjalistą w skali międzynarodowej w zakresie opracowania metod projektowania wytrzymałościowego konstrukcji wg kryterium nośności granicznej a także w zakresie doświadczalnej i teoretycznej analizy mechanizmów plastycznego płynięcia metali. Oryginalne podejście profesora do problemów mechaniki stosowanej zostało przedstawione w 5 samodzielnych monografiach oraz w 5 monografiach współautorskich. O ich światowym zasięgu dowodzi wydanie tych prac w języku angielskim (Sijthoff-Noorhoff, Holandia 1979; Ellis Horwood, Anglia 1990; Elsevier 1990; Lastran Co.,USA 2000) i po jednej w języku rumuńskim (1970) i chińskim (Pekin 1987). Dorobek publikacyjny Profesora zawiera się w ponad 120 pracach, które ukazały się w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jego koncepcje naukowe i wyniki badań stały się inspiracją i podstawą do badań w wielu instytucjach krajowych i zagranicznych. Zanotowano ponad 1500 cytowań Jego prac.

Profesor W. Szczepiński jest promotorem 14 prac doktorskich; ośmiu  doktorów już się habilitowało, pięciu uzyskało tytuł profesora.
Wojciech Szczepiński aktywnie działa w PAN. Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Jej prezydium. W latach 1993-95 piastował godność Sekretarza (Przewodniczącego) IV Wydziału Nauk Technicznych PAN. W okresie 1980-84 był wiceprzewodniczącym, a w kadencji 1984-86 przewodniczącym Komitetu Mechaniki PAN. Lata 1973-93 to czas, który profesor poświęcił  pracy w Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych – w latach 1991-93 był przewodniczącym Sekcji Nauk Technicznych. W okresie 1984-86 przewodniczył Radzie Naukowej IPPT PAN. Jest członkiem zwyczajnym Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. W latach 1980-97 był delegatem do Międzynarodowego Centrum Nauk Mechanicznych (CISM) w Udine we Włoszech; w latach 1980-97 delegatem do International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM).
Wniosek o nadanie profesorowi Wojciechowi Szczepińskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej stanowi wyraz uznania dla Jego pozycji jako uczonego, a także jest wyrazem wdzięczności za życzliwość i 29-letnią współpracę z naszą Uczelnią. Od kilku lat profesor jest przewodniczącym Rady Programowej Centrum Laserowych Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej i PAN.