Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Wojciechowi Osieckiemu, dr h.c.

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Wojciechowi Osieckiemu, dr h.c.

Urodził się w Brześciu n/Bugiem. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej (1954). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie mechaniki ciała stałego. W 1970 r. na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie dynamiki maszyn. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1974 r., a w roku 1985 tytuł profesora zwyczajnego na wniosek Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Profesor J. W. Osiecki otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Łódzkiej.
Jan W. Osiecki jest uczonym o uznanym autorytecie międzynarodowym zajmującym się dynamiką konstrukcji, a w szczególności oddziaływaniem fali mechanicznej z budowlami, dynamiką pojazdów samochodowych i kolejowych, dynamiką i sterowaniem pociskami. Na świecie jest znany szczególnie z opracowań dotyczących nieliniowych fal i ich oddziaływań z konstrukcjami oraz badań nad dynamiką pojazdów. Jest współtwórcą nowoczesnych – teoretycznych i eksperymentalnych metod badań nad układami dynamicznymi. Aktualnie Profesor pracuje nad zagadnieniami tzw. amunicji inteligentnej oraz nad metodami redukcji drgań układów mechanicznych. Jego koncepcje naukowe i wyniki badań stały się inspiracją i podstawą badań w wielu instytucjach krajowych i zagranicznych.

Bogaty dorobek publikacyjny prof. Osieckiego to 12 monografii, książek i skryptów akademickich, 61 publikacji w  renomowanych czasopismach naukowych, 63 referaty publikowane w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych, współautorstwo 4 patentów oraz ponad 100 recenzji książek, artykułów naukowych, skryptów. Profesor Jan. W. Osiecki jest wybitnym nauczycielem akademickim. Wypromował 31 doktorów nauk technicznych. Jego 12 wychowanków otrzymało stopień doktora habilitowanego, 1 osoba otrzymała tytuł profesora. Profesor recenzował 49 prac habilitacyjnych, 29 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, 12 wniosków o stanowisko profesora, ponad 100 rozpraw doktorskich. Pracując w Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechnice Świętokrzyskiej skupiał wokół siebie liczne grono studentów pragnących uzyskać większy zasób wiedzy niż przewidywały programy studiów. Ogromne doświadczenie Profesora w dziedzinie techniki rakietowej zaowocowało tym, że Jego wychowankowie są specjalistami najwyższej klasy w tej dziedzinie. Profesor wychował wiele pokoleń studentów w Politechnice Świętokrzyskiej przekazując im wiedzę z zakresu mechaniki, hydromechaniki, techniki rozwojowej, budowy i dynamiki rakiet, wykrywania i śledzenia celów oraz balistyki.  Ogromne są zasługi Profesora Jana. W. Osieckiego dla rozwoju Politechniki Świętokrzyskiej. Był prodziekanem, a następnie 3 lata dziekanem Wydziału Mechanicznego; 2 lata kierował Zespołem Obróbki Skrawaniem i Obrabiarek; 8 lat był kierownikiem Zakładu Maszyn i Urządzeń Technologicznych; 12 lat dyrektorem Instytutu Technologii Specjalnych; 3 lata kierował Laboratorium Uczelniano – Przemysłowym Sprzętu Powszechnego Użytku PŚk i Zakładów Metalowych Predom Mesko; był kierownikiem Zakładu Mechaniki i Katedry Sprzętu Mechanicznego. Obecnie kieruje Katedrą Pojazdów i Sprzętu Mechanicznego. Znaczący jest Jego wkład w przekształcenie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską. Profesor przewodniczył komitetom organizacyjnym i naukowym międzynarodowych konferencji naukowych. W uczestniczył w II Kongresie Nauki Polskiej. Był wieloletnim członkiem Komitetu Mechaniki PAN i Komitetu Budowy Maszyn PAN; 5 lat był członkiem Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów. Uczestniczył w pracach Komitetu Badań Naukowych jako członek Zespołu T07 Mechaniki, Budownictwa i Architektury oraz członek Zespołu Opiniodawczo – Doradczego ds. Obronności i Bezpieczeństwa Państwa. Był członkiem wielu rad naukowych w instytucjach naukowo – badawczych.

Praca naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Profesora Jana W. Osieckiego została wysoko oceniona i nagrodzona odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodami: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego; Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, a także wieloma innymi odznaczeniami resortowymi i nagrodami. W 1982 r. Rada Państwa nadała J. W. Osieckiemu tytuł honorowy Zasłużony Nauczyciel Polski Ludowej, w roku 1984 przyznała Profesorowi Medal 40-lecia Polski Ludowej.

Nadanie profesorowi Janowi W. Osieckiemu tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej stanowi wyraz uznania Jego pozycji jako uczonego, a także jest wyrazem wdzięczności za 32-letnią pracę w Uczelni.


laudacja wygłoszona przez prof. dr. hab. Andrzeja Radowicza