Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu, dr h.c.

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu, dr h.c.

Profesor Krzysztof Kluszczyński, wybitny uczony o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach elektrotechnika oraz automatyka i robotyka; w specjalnościach: maszyny elektryczne, mechatronika, urodził się 11 lipca 1950 roku w Brzeszczach.

Profesor Krzysztof Kluszczyński zajmuje się teorią maszyn elektrycznych, a w szczególności: analizą zjawisk pasożytniczych w maszynach, analizą maszyn o budowie niesymetrycznej, maszyn w stanach awaryjnych oraz maszyn zasilanych niesymetrycznie i niesinusoidalnie. Przedmiotem zainteresowań Profesora są także zagadnienia z zakresu mechatroniki dotyczące niekonwencjonalnych aktuatorów i elementów mechatroniki, złożonych układów automatyki i robotyki, układów z materiałami „inteligentnymi” typu SMART oraz zaawansowanych systemów pomiarowych.

Szczególną pasją Profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego jest humanizacja studiów technicznych, dydaktyka oraz rozwój kierunku mechatronika.

Profesor Krzysztof Kluszczyński był organizatorem 80 konferencji, sympozjów, seminariów i warsztatów naukowych, m.in.: od 1987 r. Beskidzkich Seminariów Elektryków; od 1999 r. Międzynarodowych Warsztatów Doktoranckich – uznanej w Europie konferencji doktorantów i młodych pracowników nauki, objętej patronatem Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Automatyki i Informatyki polskich uczelni oraz wspieranej przez Institution of Engineering and Technology w Wielkiej Brytanii, Central European Exchange Program for University Studies (CEEPUS), Deutsche Gesellschaft für Mechatronik e.V. w Niemczech, Gottlob-Frege-Zentrum w Niemczech, ICAM Grande Ecole we Francji oraz Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie.

Profesor Krzysztof Kluszczyński tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1973 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze specjalnością maszyny i urządzenia elektryczne. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał z wyróżnieniem w 1978 r. nadany uchwałą Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Rada ta w 1988 r. nadała Profesorowi stopień doktora habilitowanego. W 1996 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Karierę zawodową rozpoczął w Politechnice Śląskiej, gdzie pracuje do dziś.

Profesor Krzysztof Kluszczyński pełnił i pełni wiele funkcji, m.in. od 1999 r. jest przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, był rektorem Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach w kadencji 2005–2007. Jest członkiem m.in.: Komitetu Elektrotechniki PAN (od 2002 r.), Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN, Zarządu Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu PTZE Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz członkiem założycielem International Compumag Society, a także członkiem: Steering Committee International Network ”Research and Education in Mechatronics” REM, UNESCO International Centre for Engineering Education, International Liaison Group for Engineering Education. Od 1999 r. pełni rolę National Expert oraz członka International Commission w międzynarodowym programie CEEPUS. Jego zasługą jest obecny kształt strategii uczestnictwa Polski w Programie CEEPUS w zakresie nauk technicznych. Jest także ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku elektrotechnika, dyrektorem międzywydziałowej jednostki Politechniki Śląskiej – Centrum Edukacji w Mechatronice i przewodniczącym jej Akademickiej Rady Programowej.

Profesor Krzysztof Kluszczyński brał udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących. Jako ekspert i delegat uczestniczył w posiedzeniach Technical Commission nr 2 – IEC oraz Working Group nr 12 – TC 2.

Profesor Krzysztof Kluszczyński jest znany i ceniony na forum międzynarodowym. W 2001 r. rozpoczął współpracę z International Network ”Research and Education in Mechatronics” REM, która zrzesza ponad 200 uczelni i firm mających wpływ na rozwój mechatroniki; obecnie jest członkiem jej Steering Committee. W 2004 r., we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, organizował V International Workshop REM’2004, w którym uczestniczyli naukowcy z 16 krajów. Wynikiem nawiązanych wówczas kontaktów pomiędzy Politechniką Śląską, a uczelniami niemieckimi i brytyjskimi była realizacja programu Unii Europejskiej TEMPUS-MEDA „Development of an Industry-linked Mechatronics Program with Training of Trainers” DIMPTOT oraz Development of Joint International Master Degree and Lifelong Learning Framework in Mechatronics JIM2L, których głównym celem było uruchomienie wzorcowych studiów inżynierskich i magisterskich z zakresu mechatroniki na trzech uczelniach w Egipcie i dwóch uczelniach w Jordanii.

Profesor Krzysztof Kluszczyński wypromował 14 doktorów; był recenzentem 25 rozpraw doktorskich oraz 9 przewodów habilitacyjnych; opiniodawcą w 6 wnioskach o tytuł profesora.

Publikowany dorobek Profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego (autor/współautor) obejmuje 6 monografii i ok. 300 artykułów, opublikowanych m.in. w ”Electric Machines and Power Systems”, USA; ”International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics”, Japan; COMPEL – International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering,UK; ”Archives of Electrical Engineering PAN”, ”Journal of Technical Physics PAN”, „Rozprawy Elektrotechniczne PAN”; „Przegląd Elektrotechniczny” oraz w materiałach prestiżowych konferencji naukowych z zakresu maszyn elektrycznych, napędu, teorii obwodów, elektromagnetyzmu i mechatroniki.

Profesor Krzysztof Kluszczyński jest recenzentem dla wielu czasopism międzynarodowych i krajowych oraz dla kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji. Jest także recenzentem dla Fundacji Nauki Polskiej.

Nadanie Profesorowi Krzysztofowi Kluszczyńskiemu tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej stanowi wyraz uznania Jego pozycji w świecie, a także uhonorowania wieloletniej, owocnej współpracy z Uczelnią.


laudacja wygłoszona przez dr hab. inż. Antoniego Różowicza, prof. PŚk