Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu dr h.c.

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu dr h.c.

Profesor Wojciech Radomski urodził się 21 sierpnia 1941 roku w Lublinie. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinie budownictwo, specjalizującym się w budownictwie mostowym, konstrukcjach betonowych, materiałach kompozytowych. Działalność naukowa Profesora Wojciecha Radomskiego dotyczy projektowania, budowy i eksploatacji mostów, ich estetyki oraz badań i zastosowań materiałów konstrukcyjnych, szczególnie nowych, niekonwencjonalnych (głównie nowych generacji betonu i kompozytów polimerowych).

Działalność badawcza Profesora Wojciecha Radomskiego obejmuje szeroką tematykę m.in.: badania obiektów mostowych pod obciążeniami statycznymi i dynamicznymi; dynamiczne właściwości betonu i fibrobetonu oraz elementów konstrukcyjnych poddawanych obciążeniom uderzeniowym; oddziaływania termiczne na beton i mosty betonowe; efektywność ekonomiczną w mostownictwie; zastosowania techniki komputerowej w projektowaniu, budowie i utrzymaniu mostów; estetykę mostów; zastosowanie materiałów nowej generacji w mostownic- twie, głównie wysokowartościowych betonów lekkich i betonów samozagęszczonych oraz kompozytów polimerowych z włóknami jako elementów do zbrojenia i wzmacniania konstrukcji z betonu; określanie właściwości betonów lekkich nowej generacji na podstawie ich mikrostruktury; destrukcję konstrukcji z betonu; ekonomiczne aspekty technologii budowy mostów betonowych, głównie z betonu sprężonego. Profesor prowadzi również badania z zagadnień pozatechnicznych, dotyczących efektywności użytkowej w mostownictwie oraz estetyki mostów.

Profesor Wojciech Radomski łączy badania naukowe i poznawcze z zagadnieniami aplikacyjnymi. Jest inżynierem-praktykiem z uprawnieniami, wprowadzającym prekursorskie rozwiązania materiałowe głównie do mostownictwa. Angażuje się także w popularyzację techniki. Od blisko 40 lat działa w Komitecie Głównym ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej, któremu od ponad 20 lat przewodniczy.

Profesor Wojciech Radomski tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1965 roku na Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej ze specjalnością mosty i budowle podziemne. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 1972 nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Rada ta w 1982 roku nadała Profesorowi stopień doktora habilitowanego. W roku 1995 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Karierę zawodową rozpoczął w Politechnice Warszawskiej, gdzie pracuje do dziś. Obecnie jest tez profesorem zwyczajnym w Politechnice Łódzkiej.

Profesor Wojciech Radomski pełnił i pełni szereg funkcji m.in. jest przewodniczącym Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencjach 2007-2010 i 2011-2014; był przewodniczącym Sekcji Konstrukcyjno-Budowlanej Społecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji; przewodniczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej w kadencjach 2001-2003 i 2004-2006; wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej, Wiceprezesem Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2002-2010. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w kadencjach 2007-2010 i 2011-2012. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, Kapituły Nagród PZITB im. Stefana Bryły i Wacława Żenczykowskiego, Kapituły Medalu im. Romana Ciesielskiego oraz współinicjatorem powstania Fundacji Rozwoju Nauki w zakresie Inżynierii Lądowej im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich.

Profesor Wojciech Radomski to naukowiec ceniony na arenie międzynarodowej. W latach 1991-1992 pracował jako profesor w Kanazawa University (Japonia). Odbył staże naukowe w Norges Tekniske Høgskole w Trondheim (Norwegia) i w Politecnico di Milano (Włochy). Współpracuje z University of Michigan (USA) i Nebraska University (USA). Wygłosił wiele wykładów m.in. na zaproszenie wiodącego ośrodka badawczego na świecie – Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI). Był członkiem Steering Committee kilku konferencji organizowanych przez Transportation Research Board w USA. Od 1992 roku przewodniczy Polskiej Grupie International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). Jest założycielem International Association for Bridge Maintenance and Safety (IABMS); audytorem z wyboru w European Council of Engineers Chambers (ECEC) i przewodniczącym jej grupy roboczej Code of Quality.

Profesor Wojciech Radomski wypromował w 7 doktorów, jest promotorem w 6 otwartych przewodach doktorskich; opiekuje się kilkoma doktorantami. Był recenzentem 33 rozpraw doktorskich; opiniodawcą w 11 przewodach habilitacyjnych oraz 8 wnioskach o tytuł naukowy, 9 wnioskach o stanowisko profesora uczelnianego, 7 wnioskach o tytuł doktora honoris causa, a także opiniodawcą 18 wniosków dotyczących uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz kilkudziesięciu wniosków badawczych i raportów końcowych dla Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Publikowany dorobek Profesora Wojciecha Radomskiego obejmuje ok. 300 prac, w tym 17 pozycji książkowych, 73 artykuły i rozprawy opublikowane w kraju i za granicą; 76 referatów na konferencje krajowe i 41 na zagraniczne. Około 60% dorobku to pozycje indywidualne m.in. „Fibre Reiforced Concerte”, Kanazawa University, Japonia 1991; „Bridge Rehabilitation”, Imperial College Press, London 2002. Około 30% Jego dorobku publikacyjnego cytowano w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Profesor Wojciech Radomski był członkiem rad programowych m.in. kwartalnika „The International Journal of cement Composites & Lightweight Cncrete” (1986-1989), “Cement & Concrete Composites”(1989-1992); redaktorem naczelnym kwartalnika “Archives of Civil Engineering” (1992-2007) i redaktorem naczelnym serii “Studia z Zakresu Inżynierii” (1992-2007); recenzentem dla “Journal of the Transportation Research Board” oraz “Transportation Research Record”; korespondentem “Structural Engineering International”.

Profesor Wojciech Radomski, uznany w świecie naukowiec i ceniony nauczyciel akademicki, należy do grona osób, dzięki którym nauka polska jest obecna w nauce światowej.


laudacja wygłoszona przez dr. hab. inż. Marka Iwańskiego, prof. PŚk