Nowy konkurs FIRST TEAM z FNP

Nowy konkurs FIRST TEAM z FNP

Ogłoszenie o naborze wniosków
Instytucja ogłaszająca nabór: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

– Instytucja Pośrednicząca w
ramach Priorytetu 2 FENG
Działanie: 2.2 First Team
Priorytet 2: Środowisko sprzyjające innowacjom
Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
Numer naboru: 1/2023

Krótki opis działania:
Projekty First Team dedykowane są naukowczyniom i naukowcom na wczesnym etapie kariery naukowej, do 12 lat od uzyskania stopnia naukowego doktora. Działanie to ma na celu wsparcie ich
projektów ukierunkowanych na innowacyjne badania naukowe o dużym potencjale wdrożeniowym oraz osiągnięcie samodzielności naukowej poprzez prowadzenie zespołu badawczego, rozwój
naukowej współpracy międzynarodowej i nawiązanie współpracy z podmiotami gospodarczymi działającymi w Polsce. Program ma przyczynić się także do zwiększenia konkurencyjności polskich
wniosków składanych do konkursów ERC. Zakres tematyczny wspartych projektów nie jest ograniczony do poszczególnych dziedzin nauki, lecz odnosi się do aktualnej listy priorytetów ujętej
w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS).
Wsparcie powinno umożliwić także osobom rozpoczynającym karierę naukową, pracującym w zespole First Team: studentom, doktorantom i młodym naukowcom, także w okresie bezpośrednio
po uzyskaniu stopnia naukowego, zdobycie doświadczenia w prowadzeniu przełomowych w skali międzynarodowej badań naukowych o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa.

Kto może ubiegać się o finansowanie:
Wnioskodawcami w programie są organizacje badawcze, które wskazują osobę pełniącą rolę głównego wykonawcy projektu – będącą autorem/-ką koncepcji badawczej przedstawionej we
wniosku, posiadającą stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 12 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania
wniosków w konkursie (niezależnie od narodowości). Termin 12 lat może zostać przedłużony, o ile zostaną spełnione warunki opisane w Kryteriach wyboru Projektów.
Główny wykonawca projektu powinien być zatrudniony w jednostce Beneficjenta co najmniej w wymiarze 50% etatu na rzecz projektu i angażować w swym zespole studentów lub młodych
naukowców (doktorantów lub postdoków).

Na co można otrzymać finansowanie:
Finansowanie można otrzymać na prace badawczo-rozwojowe, które posiadają potencjalną wartość wdrożeniową oraz znaczenie w kontekście rozwiązywania problemów gospodarczych lub
społeczno-ekonomicznych. W ramach projektu obligatoryjna jest współpraca z co najmniej jednym partnerem naukowym z zagranicy oraz krajowym partnerem gospodarczym, przy czym wsparcie
finansowe udzielane jest jedynie organizacji badawczej Beneficjenta. Finansowanie nie obejmuje badań podstawowych.

Budżet naboru wniosków: 64 mln PLN
Dofinansowanie projektu: do 4 mln PLN

Termin naboru wniosków: 18.09.2023 – 18.10.2023 do godziny 16.00 (GTM+1)

Sposób składania wniosków:

w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu elektronicznego FNP pod adresem: https://wnioski2023.fnp.org.pl
Dokumenty: Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie www.fnp.org.pl w zakładce Nasza oferta > First Team (First Team FENG) link