Projekt RID II „Diagnostyka sprężonych oraz cięgnowych drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem doboru systemów monitoringu”

Projekt RID II „Diagnostyka sprężonych oraz cięgnowych drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem doboru systemów monitoringu”

Akronim: DiagSC

 Kierownik Projektu PŚk B+R : prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt

Okres realizacji: od 01.02.2023r. do 31.07.2024r.

 Wartość Projektu: 1 679 562,50 zł

Wartość dofinansowania NCBR: 839 781,25 zł

Wynagrodzenie płatne przez GDDKiA: 839 781,25 zł

Wartość dofinansowania PŚk: 579 562,50 zł (NCBR: 289 781,25 zł, GDDKiA: 289 781,25 zł)

 Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach Programu Wspólne Przedsięwzięcie pn. Rozwój Innowacji Drogowych – RID

Nr wniosku o dofinasowanie: RID-II/0002/2022

 Projekt realizowany jest w konsorcjum w składzie:

Lider Konsorcjum: Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM)

Konsorcjant 2: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN)

Konsorcjant 3: Politechnika Świętokrzyska

Kierownikiem B+R projektu jest dr hab. Piotr Olaszek prof. IBDiM. W skład Komitetu Sterującego wchodzą przedstawiciele konsorcjantów:

  • IBDiM dr hab. inż.  Piotr Olaszek, prof. IBDiM; mgr inż. Mirosław Biskup,  mgr Anna Ledwolorz
  • IPPT PAN: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki , dr inż. Andrzej Świercz
  • PŚk: prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt.

Przedmiotem projektu będą drogowe obiekty mostowe o konstrukcji sprężonej kablobetonowej oraz obiekty mostowe o konstrukcji podwieszonej w tym obiekty łukowe. Innowacyjność rezultatów projektu związana będzie z nowatorskim podejściem do diagnostyki uszkodzeń kabli sprężających i podwieszających. Pęknięcia kabli sprężających i podwieszających, powodowane przyspieszonym zmęczeniem stali, są zazwyczaj skutkiem ich korodowania. Proponowane rozwiązanie jest oparte na sprzężeniu badań mechanicznych, metod NDT i modelowania komputerowego. Badania mechaniczne będą obejmowały badania pod lokalnym diagnostycznym próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym. Badania NDT będą obejmowały badania z zastosowaniem emisji akustycznej wspomaganej metodą Georadarową i GalvaPuls.

W przypadku konstrukcji podwieszonych przewidziane jest wykorzystanie metody wibracyjnej do wyznaczenia sił naciągu kabli konstrukcji podwieszonych, udoskonalonej o analizy numeryczne oraz kalibrację metody poprzez dodatkowy pomiar siły naciągu przy wprowadzonym lokalnym obciążeniu konstrukcji.

Jako pierwszy rezultat zostaną opracowane procedury diagnostyczne. Testy sprawdzające zostaną przeprowadzone na dwóch konstrukcjach (konstrukcji sprężonej i konstrukcji podwieszonej).

Opracowane zostaną również wymagania wzorcowe systemu monitoringu wymienionych wyżej typów konstrukcji drogowych, których przydatność użytkowa, w tym nośność uwarunkowana jest prawidłową pracą systemu sprężającego lub systemu podwieszającego. Wymagania zostaną stworzone z uwzględnieniem analizy konieczności prowadzenia automatycznego, ciągłego monitoringu czy prowadzenia monitoringu okresowego w trybie inspekcyjnym oraz instalacji systemu monitoringu na obiekcie „starym” – już eksploatowanym lub nowym – aktualnie budowanym.

Trzecim rezultatem końcowym projektu będzie leksykon zawierający informację o newralgicznych elementach obiektów o konstrukcji sprężonej kablobetonowej oraz obiektów o konstrukcji podwieszonej lub obiektów łukowych.

Zadaniem zespołu  Politechniki Świętokrzyskiej będzie:

  • Zastosowanie metod NDT do oceny stanu technicznego konstrukcji kablobetonowych i konstrukcji podwieszonych ze szczególnym uwzględnieniem metod akustycznych wspomaganych metodą Georadarową i GalvaPuls
  • Diagnostyka wybranych obiektów mostowych metodą Emisji Akustycznej wspomaganej metodą Georadarową i GalvaPuls, bazująca na identyfikacji procesów destrukcyjnych
  • Udział w opracowaniu dokumentacji końcowej obiektu to jest:

o          Procedur diagnostycznych konstrukcji sprężonej kablobetonowej i konstrukcji podwieszonej

o          Leksykonu zawierający informację o:

  • newralgicznych elementach obiektów o konstrukcji sprężonej kablobetonowej oraz obiektów o konstrukcji podwieszonej lub obiektów łukowych
  • rekomendowanych scenariuszach, które umożliwią wybór metodyki postępowania w przypadku awarii newralgicznych elementów
  • wskazówkach co do zasad włączania do zestawienia dalszych elementów/obiektów wykrywanych w czasie okresowych przeglądów wymienionych wyżej typów

o          kryteriów wspomagających podjęcie decyzji o wprowadzeniu monitoringu w trybie inspekcji okresowych oraz monitoringu w trybie ciągłym i automatycznym

o          projektu wymagań wzorcowych dla systemów monitoringu (okresowych inspekcji i ciągłego monitoringu automatycznego).


Fot. Raport o stanie technicznym obiektów mostowych GDDKiA na koniec 2017 roku; GDDKiA 2018.