Nowy konkurs NCBR na projekty aplikacyjne

Nowy konkurs NCBR na projekty aplikacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO – BADAWCZEGO
Działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1. 4 „Projekty aplikacyjne
Konkurs 1/4.1.4/2018/POIR
–konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych
Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP od 16 maja do 16 lipca 2018 r. (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 2 rundy trwające:
1) od 16 maja do 14 czerwca 2018 r.,
2) od 15 czerwca do 1 6 lipca 2018 r. (do godz. 16:00)

Do konkursu może przystąpić wyłącznie konsorcjum, w którego skład wchodzi:

  • co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie,publikacje lub transfer wiedzy

oraz

  • co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014, zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów  kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.

Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową  Inteligentną Specjalizację.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 i 86 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania).
Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
Bliższe informacje i dokumenty konkursowe: