Politechnika partnerem projektu

Politechnika partnerem projektu


Politechnika Świętokrzyska jako Partner realizuje projekt pt. ,,Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,

Priorytet RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,

Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU, umowa nr RPSW.08.05.01-26-0034/16,

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018 r.

Celem jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie form i metod nauczania do wymagań regionalnego pracodawcy.

Liderem projektu jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Partnerami projektu są: Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie oraz Politechnika Świętokrzyska.

Politechnika Świętokrzyska zrealizuje dla uczniów i nauczycieli cykl wykładów oraz praktycznych ćwiczeń w laboratoriach w zakresie:

  • automatyzacji procesów produkcji,
  • odnawialnych źródeł energii
  • spawania laserowego w energetyce

Warsztaty tematyczne w branży Zrównoważony Rozwój Energetyczny w budownictwie oraz zajęcia dla uczniów w zakresie kluczowych kompetencji matematycznych i z przedsiębiorczości.

Łączna kwota dofinansowania projektu to 2 417 703,50 PLN