Program rozwoju kompetencji studentów WBiA

Program rozwoju kompetencji studentów WBiA


Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. ,,Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,

nr projektu: POWR.03.01.00-00-K125/16

okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2020

Wartość projektu: 143 910,18 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 121 287,50 zł


Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych Wydziału Budownictwa i Architektury, oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy poprzez:

 • szkolenia certyfikowane,
 • zajęcia warsztatowe
 • dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej
 • wizyty studyjne

Projekt przewiduje wsparcie dla:

 • 60 studentów kierunku Budownictwo I stopnia studiów sem. 6 i 7
 • 151 studentów kierunku Budownictwo II stopnia studiów sem. 1,2 i 3
 • 15 studentów kierunku Architektura I stopnia studiów sem. 6 i 7

W ramach realizacji projektu w roku akademickim 2017/2018 studenci Wydziału Budownictwa i Architektury będą mogli podnosić swoje kompetencje poprzez:

Semestr zimowy:

kierunek Budownictwo, I stopień, VII semestr:

 • udział w zajęciach warsztatowych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej –
  2 grupy 6 osobowe w wymiarze  15 godzin/grupa

kierunek Budownictwo, II stopień, II semestr:

 • udział w dodatkowych zadaniach praktycznych w formie projektowej
  pt. ,,Projekt obiektu budowlanego w aspekcie procedury formalno-prawnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę ‘’ – 2 grupy 6 osobowe w wymiarze 30 godzin/grupa
 • udział w zajęciach warsztatowych z programu AutoCad Structural Detailing stal –
  1 grupa 6 osobowa w wymiarze  15 godzin
 • udział w certyfikowanych szkoleniach z programu Autodesk Robot Structural Analysis – konstrukcje stalowe – 5 osób, szkolenie dwudniowe

kierunek Architektura, I stopień, VII semestr:

 • udział w certyfikowanym szkoleniu z programu Autodesk AutoCad – 5 osób, szkolenie dwudniowe

Semestr letni:

kierunek Budownictwo, I stopień, VI semestr:

 • udział w zajęciach warsztatowych z zakresu języka angielskiego technicznego powyżej poziomu B2 – 2 grupy 6 osobowe w wymiarze 15 godzin/grupa

kierunek Budownictwo, II stopień, I semestr:

 • udział w wizycie studyjnej u pracodawców – 1 grupa 30 osobowa
 • zajęcia warsztatowe z programu Revit Structure – 1 grupa 6 osobowa w wymiarze 15 godzin

kierunku Budownictwo, II stopień, III semestr:

 • udział w certyfikowanym szkolenie z programu Autodesk Robot Structural Analysis – konstrukcje żelbetowe – 5 osób, szkolenie dwudniowe,

REKRUTACJA

W czasie wybranych zajęć, będzie przeprowadzony bilans kompetencji studentów:

 • kierunek Budownictwo I stopnia sem. 5,7
 • kierunek Budownictwo II stopnia sem. 2

w celu zakwalifikowania studentów do udziału w projekcie.

Studenci zainteresowaniu podnoszeniem swoich kompetencji proszeni są o wypełnienie ankiety w celu określenia luk kompetencyjnych w danym zakresie i skierowanie ich na właściwą formę wsparcia.

Ankiety można również, wypełnić w Biurze projektu bud. A pok. 15.

Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych form wsparcia zostaną opublikowane na stronie projektu.

Osoby zakwalifikowane na poszczególne formy wsparcia są zobligowane złożyć w Biurze projektu bud. A pok. 15 wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o kwalifikowalności (załącznik nr 1 do Regulaminu)
 • formularz danych osobowych (załącznik nr 2 do Regulaminu),
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu)
 • umowa z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem (załącznik nr 5 do Regulaminu)

Dokumenty, można również pobrać i wypełnić w Biurze projektu bud. A pok. 15.


REGULAMIN

Zarządzenie Nr 63/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Zarządzenie Nr 82/17 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24.10.2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie projektu „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”
Zarządzenie Nr 59/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29.10.2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie projektu „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”
Zarządzenie Nr 13/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28.02.2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie projektu „Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach”


LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH STUDENTÓW

Lista studentów kierunku Budownictwo i Architektura zakwalifikowanych na poszczególne formy wsparcia w roku akad. 2019/2020 sem.zimowy


HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

Przedsiębiorczość gr.1
Przedsiębiorczość gr.2
AutoCad Structural Detailing Advance Steel
Formalno-prawne aspekty gr. 1 
Formalno-prawne aspekty gr.2


Kierownik projektu: dr inż. Wiktor Wciślik

Biuro projektu – praca zdalna:
e-mail: renataw@tu.kielce.pl
tel.: (41) 34 24 765 lub 692 992 703
oraz na miejscu po uzgodnieniu telefonicznym

Zapraszamy do udziału w Projekcie