PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie

Projekt: „PRACE – Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie”


Porozumienie: POIR.04.02.00-00-B001/18-00 POIR.04.02.00-00-B001/18-00 z dnia 29.06.2018 r.

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie: 4.2 – Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki PO IR

Budżet projektu: 233 856 996,23 zł

Kwota dofinansowania projektu ze środków europejskich: 168 640 000,00zł

Okres realizacji:  grudzień 2018 r. ÷ grudzień 2023 r.


Cel projektu:

Projekt PRACE-LAB zakłada budowę szeroko dostępnej infrastruktury obliczeniowej HPC złożonej z wysokowydajnych serwerów obliczeniowych, specjalizowanych jednostek przetwarzania i elastycznych systemów zarządzania danymi. W ramach projektu zostanie podniesiona wydajność polskiej infrastruktury obliczeniowej z 5 do 15 PFlopsów oraz nastąpi  rozszerzenie infrastruktury składowania danych z 12 do 50 PBajtów. W oparciu o tę infrastrukturę zostaną udostępnione usługi skierowane do jednostek naukowych i przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP), które będą wsparciem dla prac badawczo-rozwojowych i działań komercyjnych.  Pozwoli to na zwiększenie wykorzystania zasobów HPC przez środowisko naukowe oraz biznesowe skupione wokół wielu dziedzin – m.in.: chemii, fizyki, bioinformatyki, zdrowia, nauk inżynierskich, finansów, bezpieczeństwa oraz nowych technologii ICT.

Projekt opiera się o pracę 6 specjalizowanych laboratoriów odpowiedzialnych za poszczególne elementy budowanej infrastruktury:

 • Przetwarzanie HPC oraz cloud
 • Dostęp do infrastruktury przetwarzania
 • Zarządzanie usługami i ich monitorowanie
 • Usługi zarządzania danymi
 • Zarządzanie rozproszonymi danymi
 • Bezpieczeństwo infrastruktury PRACE-LAB

W wyniku realizacji projektu planowane jest zwiększenie konkurencyjności polskiego środowiska naukowego i gospodarczego na rynkach międzynarodowych. Dzięki prowadzonym pracom rozwojowym oraz wzmocnieniu innowacyjności rozwiązań w zakresie infrastruktury obliczeniowej nastąpi również poprawa pozycji polskiego sektora ICT.


Projekt realizowany jest przez Konsorcjum w składzie:

 • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider projektu)
 • Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Gdańska CI TASK
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska
 • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe