Projekt LIDER

Projekt LIDER

Projekt LIDER finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: „Technologia wykonywania szczelnych złączy do instalacji gazowniczych z wykorzystaniem skoncentrowanego źródła energii

umowa LIDER/31/0173/L-8/16/NCBR/2017

Kierownik projektu mgr inż. Hubert Danielewski

Wartość projektu: 1 177 250,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018 – 2020.


Projekt ma na celu opracowanie technologii wykonywania szczelnych złączy spawanych przeznaczonych do instalacji gazowych. Do wykonywania złączy wykorzystana zostania technologia spawania laserowego z wykorzystaniem materiału dodatkowego. Zastosowanie spawania wiązką fotonów z materiałem dodatkowym pozwoli nie tylko zniwelować niedokładności związane z dopasowaniem krawędzie łączonych materiałów, pozwoli również na modyfikację spoiny. Zastosowanie materiału dodatkowego odbiegającego nieznacznie składem chemicznym od materiału spawanego pozwoli na modyfikację właściwości złącza spawanego. Projekt zakłada zbadanie możliwości wykorzystania materiału dodatkowego w postaci drutu spawalniczego oraz proszku metalicznego. Zastosowanie spoiwa w postaci proszku metalicznego jest rozwiązaniem nowatorskim a jego dopracowanie pozwoli w łatwy sposób modyfikować skład chemiczny spoiwa dodatkowego. Szeroki zakres prac eksperymentalnych poprzedzony zostanie wykonaniem symulacji numerycznych w celu doboru parametrów spawanie laserowego a tym samym zmniejszyć liczbę niezbędnych badań. Projekt zakłada zbadanie szeregu materiałów wykorzystywanych do budowy komponentów instalacji gazowniczych oraz opracowanie kompletnych technologii wykonywania złączy spawanych. W przypadku instalacji gazowych istotne jest otrzymanie złączy o jak największej wytrzymałości oraz odporności na korozję w szczególności korozję spowodowaną czynnikami chemicznymi. Wykonane złącza zostaną poddane szeregowi badań, w tym badanie wizualne, ultradźwiękowe oraz badania wytrzymałościowe, w tym statyczna próba rozciąganie oraz próba gięcia, badanie twardości otrzymanych złączy, badanie mikro oraz makroskopowe, badanie rozkładu pierwiastków w otrzymanym złączu a także, dla spoin spełniających założenia najwyższego poziomu jakości B, badanie radiograficzne potwierdzające otrzymanie złącza o najwyższym poziomie jakości oraz badania korozyjności. W ramach projektu wykonane zostaną nie tylko złącza płaskie oraz obwodowe ale również złącza, koncentryczne, poprzeczne oraz kołnierzowe. Projekt ma na celu opracowanie kompletnej technologii wykonywania złączy spawanych z wykorzystaniem wiązki promieniowania laserowego jako źródła ciepła oraz materiału dodatkowego do modyfikacji właściwości otrzymanego złącza tak aby były co najmniej na poziomie materiału podstawowego a może nawet nieznacznie je przewyższały. Kompletność otrzymanej technologii zostanie potwierdzona poprzez uzyskanie kwalifikacji na wykonywanie złączy spawanych opracowaną technologią w Urzędzie Dozoru Technicznego.