Analizy termometryczne wybranych kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów temperatury

Analizy termometryczne wybranych kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów temperatury

Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa

Projekt pt. „Analizy termometryczne wybranych kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów temperatury”, funkcjonuje w ramach projektu pn. „Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości”

[Umowa nr PM/SP/0031/2021/1 z dnia 29.06.2022r.]

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Polska Metrologia

 • nr projektu PM/SP/0031/2021/1
 • kwota dofinansowania 750 000 PLN
 • całkowita wartość projektu 848 200 PLN
 • rozpoczęcie projektu 29.06.2022
 • okres finansowania – 2 lata

Kierownik: prof. dr hab. inż. Magdalena Piasecka (kierownik Katedry Mechaniki i Procesów Cieplnych PŚk)

Słowa kluczowe: pomiar temperatury, analiza termometryczna, termopary, czujniki rezystancyjne, termografia ciekłokrystaliczna, termowizja
Porozumienie dotyczące projektu realizowanego w ramach programu Polska Metrologia ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Główny Urząd Miar podpisane zostało 22 lipca b.r. przez prof. Zbigniewa Korubę, rektora PŚk i prof. Jacka Semaniaka, prezesa Głównego Urzędu Miar.


Przedmiotem projektu jest wspieranie prowadzenia badań naukowych w obszarze termometrii.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania w projekcie jest podniesienie dokładności pomiarów temperatury i zagadnienia powiązane z pomiarami, w tym:

 • techniki i metody kontaktowego pomiaru temperatury (pomiary punktowe przy wykorzystaniu czujników termoparowych typu T, K, J, N oraz rezystancyjnych czujników temperatury typu: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000);
 • metody pomiaru bezkontaktowego (pomiar pól temperatury metodą termografii ciekłokrystalicznej oraz metodą termowizyjną).

W działaniach realizowane będzie cechowanie czujników temperatury ciał stałych i płynów oraz zastosowanie metod wzorcowania przyrządów wykorzystywanych w kilku technikach pomiarowych temperatury.

Do wzorcowania planowanych do użycia kalibratorów niezbędna będzie współpraca i wykorzystanie potencjału Laboratorium Termometrii Głównego Urzędu Miar.

Ważny jest również aspekt aplikacyjny projektu, w ramach którego planowane jest zastosowanie wycechowanych czujników do realizacji badań wymiany ciepła i o charakterze diagnostycznym oraz praktyczne cechowanie czujników temperatury w rzeczywistych układach klimatyzacyjnych, grzejnych i wentylacyjnych.

Zadania badawcze:

 1. Stworzenie cyfrowej platformy termometrycznej w laboratorium Wymiany Ciepła Katedry Mechaniki i Procesów Cieplnych Politechniki Świętokrzyskiej
 2. Analizy termometryczne kontaktowych pomiarów temperatury
 3. Analizy termometryczne bezkontaktowych pomiarów temperatury, w tym budowa stanowiska, cechowanie kalibratora, testowanie i analiza pracy grzejników)
 4. Kontrola i cechowanie czujników termoparowych i rezystancyjnych umieszczonych w układach do wyznaczania gęstości strumienia ciepła, strat ciepła i współczynnika przenikania ciepła wraz z ich analizą termometryczną.
 5. Walidacja i analiza porównawcza wyników otrzymanych z eksperymentów. Integracja danych z cyfrową platformą termometryczną Laboratorium Wymiany Ciepła.
 6. Działania promocyjno-informacyjne zwiększające upowszechnianie wiedzy na temat termometrii oraz jej wpływu społeczno-gospodarczego.

W wyniku realizacji Projektu zostanie osiągnięty główny cel:

 • podwyższenie potencjału badawczego Laboratorium Wymiany Ciepła KMiPC. Podjęcie współpracy z Głównym Urzędem Miar pozwoli na uzyskanie nowych umiejętności i zdolności badawczo-diagnostycznych Laboratorium Termometrii.

Podstawowe zagadnienia, zaplanowane do wykonania w ramach zadań badawczych:

Przeprowadzenie cechowania / kalibracji / wzorcowania własnych czujników i urządzeń do pomiarów temperatury, w tym:

 • cechowania czujników termoparowych i rezystancyjnych wybranych typów
 • wzorcowania pieców kalibracyjnych oraz kalibratora podczerwieni kamer termowizyjnych.

Analiza porównawcza wyników pomiarów temperatury uzyskanych metodami kontaktowymi i bezkontaktowymi.

Określenie niepewności obliczenia wielkości fizycznych zależnych od pomiaru temperatury: niepewności złożonej gęstości strumienia ciepła, współczynników przejmowania ciepła oraz współczynników przenikania ciepła.

Pokazanie możliwości zwiększenia dokładności pomiaru temperatury i wyznaczenia sprawności w systemach wykorzystujących odzysk ciepła wentylacyjnego.
Wzbogacona zostanie metodyka obliczeń metrologicznych i statystycznych, zwłaszcza w dziedzinach pokrewnych termometrii, a także procedury obliczeniowe dotyczące obliczeń niepewności parametrów eksperymentalnych, jak i wyznaczanych w procedurach obliczeniowych.

Wymiernym efektem realizacji projektu będzie stworzenie cyfrowej bazy termometrycznej, integrującej wszelkie dane aparaturowe, procedury cechowania i wzorcowania czujników i aparatury, wyniki badań eksperymentalnych Laboratorium Wymiany Ciepła PŚk, potencjalnie możliwa do wykorzystania w wielu przyszłych projektach o charakterze naukowym czy aplikacyjnym.


Realizacja projektu spowoduje zwiększenie potencjału naukowego jak i badawczego laboratorium Wymiany Ciepła KMiPC Politechniki Świętokrzyskiej poprzez poszerzenie bazy laboratoryjnej, podniesienie dokładności wyników badań i analiz, jak i doświadczenia oraz kapitału intelektualnego członków zespołu realizującego projekt badawczy. Wyniki badań, jak i planowana w przyszłości współpraca z przedsiębiorcami, służyć będzie zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze energetyki, środowiska i zdrowia.