CENWIS Design Sprint

CENWIS Design Sprint

Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa

Nauka dla Społeczeństwa

„Cenwis Design Sprint”

Innowacyjna usługa technologiczno-gospodarcza Politechniki Świętokrzyskiej”

Dofinansowanie: 365 041,00

Całkowita wartość: 409 141,00

Okres realizacji: styczeń 2022 r. – grudzień 2023 r.

I. Celem projektu realizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską jest wsparcie procesów innowacyjnych w świętokrzyskich przedsiębiorstwach, poprzez doradztwo i asystę technologiczną. Do realizacji zadania zostanie w głównej mierze wykorzystana nowo powstała infrastruktura badawczo – rozwojowa dostępna w ramach CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego.

Do wsparcia procesów innowacyjnych w świętokrzyskich przedsiębiorstwach, dedykowana będzie kadra naukowa Politechniki Świętokrzyskiej. W swych założeniach, realizacja projektu ma w głównej mierze wspierać firmy wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu, ze szczególnym uwzględnieniem branż: technologii informacyjno-komunikacyjnych, zrównoważonego rozwoju energetycznego, przedsiębiorstw z sektora metalowo-odlewniczego czy zrównoważonego budownictwa.

Projekt odpowiada na wszystkie cele programowe obszaru drugiego Nauka dla Innowacyjności” i jest sam w sobie jest projektem innowacyjnym. Stwarza nową jakość z dostępnych elementów, tzw. CENWIS DESIGN SPRINT – to innowacyjna usługa technologiczno-gospodarcza Politechniki Świętokrzyskiej. Odpowiada ona w pełni na cele programowe:

1) „Poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym” realizowane poprzez:

 • inicjowanie współpracy z otoczeniem gospodarczym
 • oddanie do dyspozycji stronie gospodarczej wiedzy i know-how naukowców
 • proponowanie modelu współpracy opartego o najnowocześniejsze trendy biznesowe, w zakresie współpracy nad nowymi/ulepszonymi produktami

Proaktywna postawa podmiotu naukowego spowoduje wymierne korzyści, zmniejszy barierę między nauką a biznesem, poprawi efektywność tej współpracy

2) „Wsparcie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji.” Celowi ma służyć:

 • kierunkowa kampania promocyjna
 • nawiązanie współpracy z 20 firmami, które będą miały możliwość nieodpłatnego skorzystania z 5 dniowej sesji tzw. CENWIS DESIGN SPRINT i otrzymają konkretne wsparcie merytoryczne, w zakresie analizowanego problemu danego biznesu
 • dobre praktyki charakterystyczne dla każdej inteligentnej specjalizacji
 • raporty naukowo-technologiczne, przygotowane przez specjalistów nt. dostępnych technologii niezbędnych do przygotowania produktu i jego rynkowego wdrożenia

3) „Upowszechnianie wiedzy nt. związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.”

Cel będzie realizowany poprzez:

 • raport podsumowujący Projekt, który zostanie rozdystrybuowany w środowiskach: naukowym i biznesowym
 • ogólnopolską konferencję podsumowującą działania projektowe z rekomendacjami na przyszłość w zakresie innowacyjnych form i metod współpracy nauki oraz przedsiębiorczości
 • nieformalną komunikację pomiędzy grupami odbiorców – przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu

Projekt jest przykładem poszukiwania rozwiązań synergicznych w obszarach: nauka – innowacyjność – gospodarka; sam w sobie jest innowacyjny, tworzy nową jakość.

Do realizacji wsparcia w ramach projektu zostanie wykorzystana nowatorska metoda DESIGN SPRINT. Metoda została wykreowana przez Google Ventures –umożliwia restart produktowy poprzez zespołowe, szybkie rozwiązywanie problemów.


II. Potrzeba realizacji projektu „CENWIS DESIGN SPRINT” wpłynie na podniesienie innowacyjności świętokrzyskich przedsiębiorstw, w tym innowacyjności produktowej.

Uzasadnienie realizacji projektu:

 • poziom innowacji świętokrzyskich przedsiębiorstw jest jednym z najniższych w kraju
 • kluczowa rola Politechniki Świętokrzyskiej we wsparciu działań na rzecz badań i rozwoju oraz innowacyjności produktowej, nadana przez sferę biznesową, Uczelnia stale wzmacnia swój potencjał naukowy, technologiczny i laboratoryjny, by ją skutecznie wspierać
 • Politechnika Świętokrzyska jako podmiot naukowy i instytucja otoczenia biznesu, proponuje innowacyjne usługi, w tym przypadku CENWIS DESIGN SPRINT
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń gospodarczych i nawiązania istotnych, trwałych relacji

z regionalnym biznesem


III. Znaczenie projektu dla rozwoju społecznego kraju lub regionu.

Uczelnia stawia się w pozycji współodpowiedzialnej za rozwój regionu świętokrzyskiego oraz poziom innowacyjności w województwie. Politechnika Świętokrzyska dzięki tej inicjatywie, wzmacnia swój wizerunek największej technicznej uczelni wyższej regionu, jako uczelnia innowacyjna, aktywnie wspierająca przedsiębiorców:

 • zwraca uwagę regionalnych firm na znaczenie innowacyjności dla rozwoju ich biznesów oraz na nowoczesne metody pracy nad nowymi/ulepszonymi produktami
 • prezentuje potencjał nowego Centrum Naukowo-Wdrożeniowego PŚk, jednocześnie zmienia wizerunek naukowca w kierunku osoby o inspirującej, otwartej, aktywnej postawie społecznej
 • Naukowcy i Kierownicy laboratoriów CENWIS zdobywają nowe doświadczenie i kompetencje w zakresie designu produktowego

Projekt jest zgodny z założeniami Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i w wymierny i trwały sposób realizuje cel Programu.