Projekt TECHMATSTRATEG 1

Projekt TECHMATSTRATEG 1

Projekt pt. „Innowacyjna technologia wykorzystująca optymalizację środka wiążącego przeznaczonego do recyklingu głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni zapewniająca jej trwałość eksploatacyjną”(akronim: T-PŚWrID-B ) w ramach I konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:

Technologie materiałów konstrukcyjnych.

Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.

Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.

Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno -gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach Programu oraz  wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.

Zakładany całkowity budżet Programu, w ramach którego w latach 2016-2021 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane
z przygotowaniem do wdrożenia,  wyniesie ok. 500 milionów złotych.
Nr umowy: TECHMATSTRATEG1/349326/9/NCBR/2017

Okres realizacji:  2017.12.18 – 2021.03.31

Całkowity koszt realizacji projektu –  5 666 125,00zł

Wartość dofinansowania projektu   – 4 761 193,00 zł

Budżet Politechniki Świętokrzyskiej –  1 690 750,00 zł

Celem projektu jest opracowanie technologii wykorzystującej optymalizację środka wiążącego przeznaczonego do recyklingu głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni zapewniającej jej trwałość eksploatacyjną. W ramach tej technologii opracowane zostanie dedykowany środek wiążący w postaci spoiwa hydraulicznego przeznaczony do mieszanek mineralno-spoiwowych dedykowanych do technologii recyklingu głębokiego na zimno w którego składzie zastosowane zostanie lepiszcze asfaltowe w postaci emulsji asfaltowej i asfaltu spienionego. Innowacyjny środek wiążący zapewni uzyskanie optymalnych właściwości recyklowanej podbudowy drogowej. Takie podejście ograniczy potrzebę wbudowania nowych kruszyw mineralnych w podbudowach drogowych wykonanych w technologii recyklingu głębokiego na zimno. Potrzeba stosowania innowacyjnego środka wiążącego w składzie recyklowanej podbudowy (spoiwa hydraulicznego) będzie szczególnie w sytuacji, kiedy w istniejącej podbudowie występuje kruszywo charakteryzujące się bardzo niską jakością wysoka zawartość części pylasto-ilastych. Technologia ta będzie stanowiła wypełnienie „niszy” w technologii recyklingu głębokiego na zimno poprzez wprowadzenie innowacyjnego – nowego środka wiążącego w składzie recyklowanej podbudowy. Opracowanie takiego środka wiążącego zagwarantuje uzyskanie wymaganych właściwości fizycznych, mechanicznych, przeciwspękaniowych oraz odporności na działanie czynników atmosferycznych. Przyczyni się również do obniżeniu sztywności podbudowy recyklowanej, które wykonywane są z użyciem tradycyjnego spoiwa w postaci cementu portlandzkiego. Rozpoznanie oddziaływania poszczególnych komponentów spoiwa mieszanego (wapno hydratyzowane, cement portlandzki, uboczne produkty pylaste z produkcji klinkieru cementu portlandzkiego UCPP itp.) pozwoli na szerszą kontrolę właściwości recyklowanej podbudowy

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Iwański 

Konsorcjum projektowe: Politechnika Świętokrzyska (Lider), Politechnika Wrocławska, Instytut Badań Dróg i Mostów oraz Budownictwo Drogowe Budar Sp. z o.o.