Rada Uczelni w nowej kadencji

Rada Uczelni w nowej kadencji

Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce będzie ponownie przewodniczyć Radzie Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej wybranej przez Senat na kadencję 2021-2024. W jej skład weszło siedem osób, w tym trzy spoza uczelni i przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Powołanie takiego organu wymaga nowa ustawa o szkolnictwie wyższym.

Do ustawowych zadań Rady Uczelni należy:

 • opiniowanie projektu strategii uczelni;
 • opiniowanie projektu statutu;
 • monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
 • monitorowanie zarządzania uczelnią;
 • wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
 • opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
 • wykonywanie innych zadań określonych w statucie.

Sylwetki członków Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej na kadencję 2021/24

Anna Chomicz-Kowalska

członek Rady Uczelni

 • data urodzenia: 13 grudnia 1981 r.
 • miejsce urodzenia: Kielce

Przebieg kariery naukowej:

 • 2018 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska,
 • 2011 stopień naukowy doktora nauk technicznych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska,
 • 2005 magister inżynier, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska,

Informacje o zatrudnieniu:

 • 2019 – nadal Profesor uczelni w Katedrze Inżynierii Komunikacyjnej na Wydziale Budownictwa i Architektury, od 1.03.2019 r. do chwili obecnej,
 • 2016 – 2017 Projektant branży drogowej, ADM Projekt Sp. z o.o,
 • 2012 – 2019 Adiunkt, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska/WBiA, Politechnika Świętokrzyska,
 • 2007 – 2012 Asystent, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska,
 • 2009 Inżynier budowy, Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o,
 • 2007 – 2009 Inżynier budowy, Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o,
 • 2005 – 2007 Asystent projektanta, Biuro Projektów Budownictwa „Chodor-Projekt”.

Działalność badawcza:

 • Wykonawca w projekcie naukowo-badawczym finansowanym przez NCBiR w ramach konkursu „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG II”, okres realizacji: 2019-2022,
 • Wykonawca w projekcie naukowo-badawczym finansowanym przez NCBiR w ramach konkursu „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG I”, okres realizacji: 2018-2020,
 • Wykonawca w projekcie naukowo-badawczym finansowanym przez NCBiR w ramach programu „RID – rozwój innowacji drogowych”, 2016-2018.

Działalność, naukowa, dydaktyczna, opieka nad studentami i doktorantami:

 • Autor lub współautor 65 publikacji naukowych, w tym m.in. 9 w czasopismach znajdujących się w bazie JCR (sumaryczny IF = 24,948), 17 publikacji w czasopismach z listy B MNiSW, 22 referaty na konferencjach zagranicznych, 20 referatów na konferencjach krajowych,
 • Recenzent 16 publikacji międzynarodowych i krajowych, m.in. dla czasopism w bazie JCR,
 • Promotor w dwóch otwartych przewodach doktorskich oraz w jednym zakończonym przewodzie doktorskim, promotor pomocniczy w zakończonym przewodzie doktorskim, opiekun naukowy studentki 2. roku studiów III-go stopnia (w szkole doktorskiej),
 • Opieka naukowa nad studentami: 84 wypromowanych dyplomantów na studiach inżynierskich oraz 79 na studiach magisterskich.

Pełnione funkcje oraz uprawnienia:

 • Członek Senatu Politechniki Świętokrzyskiej, 2020-2024,
 • Członek Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej, od 2019,
 • Kierownik Zakładu Dróg, Lotnisk i Inżynierii Ruchu Wydziału Budownictwa i Architektury, od 2016-2018,
 • Kierownik Akredytowanego Laboratorium Materiałów Drogowych (AB 1580) Katedry Inżynierii Komunikacyjnej Wydziału Budownictwa i Architektury, od 2014,
 • Kierownik Zakładu Technologii Materiałów Drogowych Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 2011-2012,
 • Uprawnienia budowlane (SWK/0144/PWOD/09) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, od 2009.

Jarosław Gałkiewicz

członek Rady Uczelni

 • Data i miejsce urodzenia: 23-06-1972, Kielce
 • Miejsce zamieszkania: Kielce

Wykształcenie:

 • 2015 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Mechaniczny,
 • 2005 stopień naukowy doktora nauk technicznych, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechaniczny,
 • 1997 magister inżynier, uczelnia: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn,

Zatrudnienie:

 • 2016 – do chwili obecnej profesor w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn na WMiBM PŚk
 • 2005 – 2016 adiunkt w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn na na WMiBM PŚk
 • 1997 – 2005 asystent w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn na WM PŚk

Przedmiot badań i aktywność zawodowa

 • mechanika pękania: szybki wzrost pęknięć, stabilny wzrost pęknięć, analiza stanu naprężenia – liniowe i nieliniowe problemy, wpływ więzów geometrycznych na odporność na pękanie, zastosowanie modelu kohezyjnego w mechanice pękania, wytrzymałość konstrukcji, zmęczenie materiału.

Granty finansowane przez Komitet Badań Naukowych, MNiSW lub NCN i badania dla przemysłu

 • 10 – grantów od 1997
 • 13 projektów w latach: 1997 – 2020

Osiągnięcia publikacyjne

10 artykułów z listy A, 5 z konferencji międzynarodowych (zarejestrowanych w Web of Science), 5 artykułów z listy B, 43 artykuły w pozostałych czasopismach, 1 monografia – podręczniki akademickie, 6 rozdziałów w monografiach, indeks Hirsha -7.

Uczestnictwo w komitetach redakcyjnych wydawnictw naukowych

 • Redaktor naukowy materiałów pokonferencyjnych 14 Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania 2013,
 • Redaktor naczelny Fracture and Fatigue of Materials and Structure, Trans Tech Publications, Switzerland, 2014,
 • Redaktor naukowy materiałów pokonferencyjnych 15 Krajowej Konferencji Mechaniki Pękania 2015,
 • Redaktor naczelny SOLID STATE PHENOMENA vol. 250, 2016.

Organizacja konferencji

 • członek komitetów organizacyjnych konferencji naukowych: 8 krajowych i jednej międzynarodowej (ECF14, Kraków),
 • sekretarz komitetów organizacyjnych 4 krajowych konferencji naukowych
 • przewodniczący komitetu organizacyjnego 6th Summer School on Fracture Mechanics, Cracow, 13-15 September 2019-09-26

Inne osiągnięcia organizacyjne i naukowe

 • Członek zespołu ds. przygotowania raportu samooceny i wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku automatyka i robotyka
 • Przewodniczący Zespołu ds. Utrzymania Trwałości Projektu PKMLAB
 • Członek Rady Naukowej Polskiej Grupy Mechaniki Pękania
 • Sekretarz Polskiej Grupy Mechaniki Pękania (do 09/2019)
 • Członek Komisji ds. uruchomienia nowego kierunku studiów informatyka przemysłowa.
 • Członek Rady dyscypliny inżynieria mechaniczna
 • Członek Rady Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn
 • Członek Uczelnianego Zespołu ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej o/Kielce
 • Sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Badań i Rozwoju na kadencję 2016-2020 i 2020-2024
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości kształcenia na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn
 • Przewodniczący studenckiego klubu krwiodawców „Kropelka”, za swoją działalność na rzecz ruchu krwiodawców odznaczony medalem „Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”

Jarosław Gawdzik

członek Rady Uczelni

 • Data urodzenia: 25.08.1965 r.
 • Miejsce zamieszkania: Zagnańsk

Doświadczenie: Politechnika Świętokrzyska, Profesor PŚk

 • 11-1990 – asystent w Zakładzie Chemii Technicznej,
 • 02-1993 – asystent w Katedrze Technologii Wody i Ścieków,
 • 01-2002 – adiunkt w Zakładzie Gospodarki Odpadami,
 • 03-2019 – profesor PŚk w Katedrze Technologii Wody i Ścieków,

Edukacja:

 • 1985-10 – 1990-09 Politechnika Krakowska, Inżynieria chemiczna i procesowa, mgr inż.
  Tytuł pracy magisterskiej: Numeryczna metoda obliczania dezaktywacji katalizatora
  Promotor: doc. dr inż. Wanda Kramarz
 • 2001-10 Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa Lądowego, dr inż.
  Tytuł rozprawy doktorskiej: Badania migracji substancji ropopochodnych w ośrodku porowatym w aspekcie zagrożenia wód podziemnych
  Promotor: dr hab. inż. Maria Żygadło, prof. PŚk
  dziedzina – nauki techniczne
  dyscyplina – inżynieria środowiska
  specjalność naukowa – zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów
 • 2015-03 Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.
  Tytuł rozprawy: Mobilność wybranych metali ciężkich w komunalnych osadach ściekowych
  dziedzina – nauki techniczne
  dyscyplina – inżynieria środowiska
  specjalność naukowa – zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

Zainteresowania

 • Ekologia w szerokim tego słowa znaczeniu z uwzględnieniem toksykologii środowiska, a także problemów zanieczyszczeń występujących w żywności, Elektroakustyka, Elektromobilność Fotografia oraz Informatyka stosowana.

Umiejętności

 • Praca w zespole: Koordynator Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki w Projekcie „Absolwenci kierunków technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach motorem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2,
 • Praca w zespole: Kierowanie Laboratorium Technologii Wody i Ścieków,
 • Praca badawcza: Certyfikowany operator spektrometrów AAS oraz ICP-OES,
 • Praca naukowa: Modelowanie procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków metodami sztucznej inteligencji (MSI).

Osiągnięcia publikacyjne

 • Autor lub współautor 110 prac, w tym 21 artykułów z listy JCR.
 • h-index: 6

Działalność organizacyjna

 • 2 krotnie byłem wybrany do Senatu Politechniki Świętokrzyskiej, kadencje 2012-2016 oraz 2016-2020,

Aktualnie jestem;

 • Członkiem Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki.
 • Członkiem Rady Uczelni Politechniki Świętokrzyskiej.

Andrzej Kamionka

członek Rady Uczelni

Jest absolwentem Technikum Elektrycznego w Kielcach (Technik Elektronik 1999) i Wydziału Elektrycznego Politechniki Świętokrzyskiej (mgr inż. 2006). Od 1999 r. związany z firmą KH-KIPPER. Zaczął pomagać w rodzinnej firmie, będąc jeszcze uczniem Technikum. Początkowo pracował przy produkcji zabudów. W 2004 r. rozpoczął pracę w dziale handlowym gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój działalności handlowej firmy w kraju i za granicą. 1 grudnia 2007 r. objął stanowisko dyrektora handlowego, a od marca 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa spółki. Stery w firmie przejął w 2014 roku. Prowadzona przez niego firma jest od wielu lat w rankingu „Gazele Biznesu”, czyli najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce, laureatem „Diamentów Forbesa” potwierdzających pozycję przedsiębiorstwa wśród najlepszych firm na polskim rynku, „Orłem Tygodnika „Wprost” za szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju oraz laureatem nagrody „Lider Konkurencyjności” 2019 za najlepsze wyniki w sprzedaży i dystrybucji swoich produktów. Innowacyjność produktów KH-KIPPER została doceniona przez jury konkursów kieleckich Targów Autostrada-Polska, Rotra wielokrotnie przyznawanymi medalami i wyróżnieniami.

KH-KIPPER obecnie jest największym w Polsce producentem zabudów wywrotek powyżej 12 t DMC. Działa na krajowym i międzynarodowym rynku nieprzerwanie od ponad 20 lat. Ponad 18 000 wywrotek z zabudowami KH-KIPPER pracuje w kopalniach i na placach budowy w ponad 60 krajach na świecie – w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej czy dalekiej Oceanii. 100% produkcji zabudów KH-KIPPER odbywa się w Polsce. Zabudowy samowyładowcze, z których firma jest najbardziej znana nie tylko w Polsce, ale i w Europie, produkowane są w dwóch zakładach produkcyjnych. W zlokalizowanych koło Kielc miejscowościach Kajetanów i Skarżysko-Kamienna pracuje niemal 500 osób.

Andrzej Kamionka doskonale zna branżę samochodową. Stojąc na czele prężnie rozwijającego się przedsiębiorstwa posiada wieloletnie doświadczenie w kreowaniu, wdrażaniu i kontrolowaniu krótko- i długoterminowych planów, rozwoju produktów i firmy, optymalizacji procesów mających na celu jej prawidłowe funkcjonowanie, dbałości o bezpieczeństwo finansowe spółki, monitorowaniu rynku, budowaniu relacji z podmiotami zewnętrznymi czy strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim. Mówi biegle po angielsku, a niemiecki i rosyjski zna w stopniu podstawowym.

 

Uczestniczy w sprawach gospodarczo-społecznych regionu, wspiera lokalne instytucje i szkoły. Prowadzona przez niego firma współpracuje z Politechniką Świętokrzyską, Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik oraz technicznymi szkołami średnimi w regionie. Obliczenia i badania naukowe prowadzone przez Politechnikę Świętokrzyską wykorzystywane są w działalności komercyjnej KH-KIPPER, a studenci i absolwenci kieleckiej uczelni wyższej od wielu lat zdobywają cenne doświadczenie na praktykach lub znajdują zatrudnienie.

Czas wolny lubi spędzać aktywnie, w gronie rodziny i znajomych. Jego pasją są sport, podróże, natura i technika.

Andrzej Mochoń

członek Rady Uczelni

Prezes Zarządu Targów Kielce (od 2006 roku), Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej BBC. W latach 2016-2018 roku był prezesem CENTREXU – Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyki Targowej. Stoi na czele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów Targów. Jest, od 2006 r. wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł doktora geologii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Pochodzi z Jarosławia. Z Kielcami związany jest od roku 1980, gdy rozpoczął pracę jako wykładowca geologii na ówczesnej Akademii Świętokrzyskiej (dziś Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Uczestniczył w organizowaniu i założeniu jednej z pierwszych niepublicznych szkół wyższych w mieście – Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 2003-2012 prezes Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. organizatora targów MSPO, Logistyka, i Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu. Twórca Geoparku Kielce, instytucji promującej walory geologiczne miasta i tworzącej warunki do rozwoju turystyki – zrealizowane projekty: modernizacja Amfiteatru Kadzielnia, założenie Ogrodu Botanicznego w Kielcach, budowa podziemnej trasy turystycznej na Kadzielni.

Należy do grona twórców znanego na świecie MSPO – Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, który od 25 lat odbywa się w Targach Kielce. Jest również pomysłodawcą i organizatorem kilku edycji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu. Jako szef spółki wystawienniczej Targi Kielce Andrzej Mochoń bierze udział w kreowaniu rynku targowego w kraju i jego wizerunku w Europie. W 2012 roku kapituła pierwszej edycji prestiżowego konkursu Dziennika Gazety Prawnej przyznała mu tytuł „Wizjonera”, za wizję i realizację projektu rozbudowy i modernizacji kieleckiego ośrodka wystawienniczo-kongresowego. Andrzej Mochoń był także prezesem Polskiej Izby Przemysłu Targowego, uczestniczy w pracach UFI – Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Targów.

Za swoją działalność, wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej, w 2015 roku prezes Andrzej Mochoń został odznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych medalem „Bene Merito”. Jako pierwszy cywil w Polsce został uhonorowany odznaką Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Został także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Zasłużony dla Obronności Kraju oraz Medalem Euroatlantyckim.

Jest żonaty, ma czworo dzieci. Jego hobby to góry (zdobył m.in. Mont Blanc, i Kilimandżaro). Pasjonuje go fotografia. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Zdjęcia autorstwa Andrzeja Mochonia znalazły się na okładkach płyt kilku zespołów muzycznych, w tym jazzowych i folkowych. Na swoim koncie ma kilka wystaw fotograficznych. Włada pięcioma językami ( angielski, niemiecki – biegle, włoski, francuski, rosyjski- komunikatywnie).

Leszek Walczyk

członek Rady Uczelni

 • data i miejsce urodzenia: 29.08.1959 r., Ostrowiec Świętokrzyski
 • miejsce zamieszkania: Masłów

Jestem absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 1982-1985 pracowałem jako inspektor w Wydziale Przemysłu Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w latach 1985-1987 pracowałem jako specjalista, Kierownik Zespołu Ekonomicznego, Główny Specjalista do spraw Ekonomicznych, Zastępca Dyrektora Biura Ekonomicznego w Przedsiębiorstwie Eksportu Usług Technicznych EXBUD w Kielcach. W latach 1991-2001 byłem Dyrektorem Finansowym, Głównym Księgowym, Członkiem Zarządu, Wiceprezesem Zarządu EXBUD S.A., a następnie Prezesem Zarządu EXBUD SKANSKA S.A. w Kielcach. Od 2002 do maja 2015 roku byłem Prezesem Zarządu OP Invest Sp. z o.o.

W dotychczasowej karierze zawodowej pełniłem funkcje w organach nadzorczych następujących podmiotów: w latach 1991-2001 jako Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Nadzorczej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Gdańsku, w latach 1999-2001 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych S.A. w Kielcach, w latach 1999-2000 jako Członek Rady Nadzorczej Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Rzeszowie, w latach 1998-2001 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Hydrotrest S.A. w Krakowie, w latach 1998-2000 jako Członek Rady Nadzorczej Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie, w roku 2000 jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Energomontaż Zachód, w latach 2004-2010 jako Członek Rady Nadzorczej Kieleckiej Grupy Inwestycyjnej Sp. z o.o. w Kielcach, od lutego 2015 roku jako Członek Rady Nadzorczej Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach.

W roku 2002 zdałem egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Od czerwca 2015 roku jestem Członkiem Zarządu Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej z siedzibą w Kielcach.

Od 2002 roku do chwili obecnej jestem Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Finansowym Spółki Akcyjnej Odlewnie Polskie z siedzibą w Starachowicach.