Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Tak - przejdź do formularza zgłoszeniowego

Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Rekrutacja dodatkowa

Rejestracja
(dla nowych kandydatów)

Logowanie
(dla kandydatów zakwalifikowanych na studia)

Rekrutacja podstawowa (zakończona)

Logowanie
(dla kandydatów zakwalifikowanych na studia)

Rekrutacja uzupełniająca (zakończona)

Logowanie
(dla kandydatów zarejestrowanych)


Studia stacjonarne drugiego stopnia
kierunek – Ekonomia

Rejestracja
(dla nowych kandydatów)

Logowanie
(dla kandydatów zarejestrowanych)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych kandydatów na studia w Politechnice Świętokrzyskiej przedkładamy Państwu informację w przedmiotowej sprawie.

Informacja dla kandydatów na studia w Politechnice Świętokrzyskiej

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach (25-314), al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, zw. dalej także Uczelnią.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Świętokrzyskiej możliwy jest pod numerem tel. nr: 41-34-24-367 lub adresem email: j.baranowski@tu.kielce.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia,
  2. przekazywania kandydatom informacji dotyczących rekrutacji w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
 4. Przetwarzanie o którym mowa w pkt 3:
  1. pkt a odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 16 września 2016 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dz. U. z 2016 r. poz. 1554),
  2. pkt b na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  1. upoważnieni pracownicy Uczelni zaangażowani w proces rekrutacji,
  2. przedsiębiorstwa prowadzące działalność kurierską/pocztową w celu doręczenia korespondencji związanej z celami określonymi w pkt 3
  3. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres 6 miesięcy (§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 16 września 2016 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dz. U. z 2016 r. poz. 1554).

Osoby przyjęte na studia otrzymają odrębny formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzulę informacyjną.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Najczęściej zadawane pytania

Ankieta osobowa

Kiedy należy złożyć ankietę osobową?

Ankietę osobową należy złożyć wraz z pozostałymi dokumentami po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

Rekrutacja elektroniczna

Co to jest matura dwujęzyczna?

Matura dwujęzyczna jest to matura, podczas której przedmioty kierunkowe (np: matematyka, fizyka, chemia, biologia ,itd.) zdawane były w innym języku niż polski.

Co to jest nowa matura 2002?

Jest to nowa matura zdawana w roku 2002 (nowa matura nie była w tym roku jeszcze obowiązkowa).

Do kiedy należy wpisać oceny do konkursu świadectw?

Do chwili zakończenia elektronicznej rekrutacji na studia stacjonarne. Po tym terminie kandydat nie będzie mógł wprowadzić ani modyfikować wprowadzonych ocen.

Do kiedy kandydat może modyfikować listę kierunków i priorytetów dotyczących studiów, na których zamierza podjąć naukę?

Do chwili zakończenia rekrutacji na studia danego typu (patrz terminarz rekrutacji).

Opłata rekrutacyjna

Czy osoba, która nie dokonała opłaty rekrutacyjnej bierze udział w rekrutacji?

Osoba taka nie będzie uwzględniana przez komisje na żadnym z wybranych kierunków (nie pojawi się na listach przekazanych komisji).

Do kiedy należy wnieść opłatę rekrutacyjną?

Aby kandydat wziął udział w rekrutacji jego wpłata powinna znaleźć się na koncie do dnia zakończenia rekrutacji dla danej formy studiów (patrz terminarz rekrutacji).

Rekrutacja dobiega końca a moje konto jest wciąż nieaktywne co mam robić?

Należy zgłosić się do komisji rekrutacyjnej (na dowolnym z wybranych kierunków) z dowodem wpłaty.

Ile czasu upływa od wpłaty opłaty rekrutacyjnej do aktywacji konta kandydata?

Konto zostanie aktywne w terminie do 5 dni roboczych. Zależy to od tego, kiedy wpłata zostanie zaksięgowana na rachunku Politechniki Świętokrzyskiej.

Czy wpłata opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 zł uprawnia kandydata do wzięcia udziału w rekrutacji na inne kierunki niż Architektura?

Tak. Różnica polega na tym, że osoby które dokonały wpłaty w wysokości 150 zł biorą udział w rekrutacji na kierunek Architektura, podczas gdy osoby z wpłatą w wysokości 85zł nie biorą udziału w rekrutacji na ten kierunek nawet gdy zadeklarują go jako kierunek o pierwszym priorytecie.

Na ilu kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia kandydat może wziąć udział w rekrutacji?

Trzech. Dokonując jednej wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł lub 150 zł) kandydat może zarejestrować się na trzech kierunkach. Weźmie on udział w rekrutacji na kierunkach o priorytecie drugim i trzecim w wypadku, gdy nie zostanie zakwalifikowany na kierunek o priorytecie pierwszym i po pierwszej fazie rekrutacji pozostaną wolne miejsca na kierunkach o priorytecie drugim lub trzecim.

Czy kandydat może zarejestrować się w bazie więcej niż jeden raz?

Nie.

Dokumenty

Czy w imieniu kandydata dokumenty może złożyć osoba trzecia?

Tak – o ile posiada pełnomocnictwo kandydata.

Czy ankieta kandydata bez podpisu własnoręcznego podpisu kandydata jest ważna?

Nie.