Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych może być realizowane w różnej formie i zakresie w zależności od zaistniałych potrzeb. Pomocniczo należy stosować aktualny, przykładowy katalog zadań, które można sfinansować ze środków Funduszu, publikowany przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.

Środki z Funduszu można przeznaczać w szczególności na:

 • dostosowanie procesu kształcenia na studiach, w Szkole Doktorskiej oraz prowadzenia działalności naukowej, w tym dostosowanie sposobu realizacji zajęć dydaktycznych i form weryfikacji wiedzy (egzaminy, kolokwia, itp.) do możliwości studentów i doktorantów (np. przygotowanie materiałów w odpowiedniej formie, zapewnienie tłumacza języka migowego);
 • wynagrodzenie asystenta wspomagającego (np. pomoc w przemieszczaniu się po Uczelni, przewodnik niewidomych, tłumacz języka migowego, opiekun osoby niesamodzielnej, sporządzanie notatek) i inne świadczenia w tym zakresie (np. ubezpieczenie OC);
 • finansowanie kosztów specjalistycznego transportu osoby niepełnosprawnej pomiędzy obiektami Uczelni, z i do Uczelni oraz pomiędzy Uczelnią a miejscem zamieszkania;
 • zakup specjalistycznego sprzętu i urządzeń wspomagających proces dydaktyczny, w tym wspomagających słuch i wzrok oraz innych umożliwiających pełne uczestnictwo w procesie kształcenia lub prowadzeniu działalności naukowej (np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu, pętle induktofoniczne);
 • dostosowanie zajęć wychowania fizycznego do potrzeb i możliwości studentów niepełnosprawnych, w tym zapewnienie specjalistycznego sprzętu treningowego (np. platform, wyczynowych wózków inwalidzkich), w tym jego ubezpieczenie lub wypożyczanie osobom niepełnosprawnym;
 • zapewnienie alternatywnych form zajęć wychowania fizycznego wg potrzeb studentów niepełnosprawnych (np. gry zespołowe na wózkach, zajęcia na basenie z ograniczoną liczbą uczestników lub indywidualne zajęcia usprawniające na siłowni);
 • dofinansowanie ponadnormatywnych kosztów udziału w krajowych i zagranicznych szkoleniach/konferencjach, zajęciach sportowych, obozach naukowych/sportowych, olimpiadach/paraolimpiadach, itp. wraz z możliwością refundacji częściowej lub całkowitej kosztów pobytu asystentów wspierających;
 • koszty organizacji specjalistycznych lektoratów z języka obcego w formie zajęć grupowych lub indywidualnych, w tym języka polskiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych wraz z oprogramowaniem (np. urządzenia taktylne, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne), np. dla osób nie(do)słyszących;
 • koszty dodatkowych zajęć konsultacyjno-wyrównawczych, w tym zajęć indywidualnych;
 • specjalistyczne szkolenia wspomagające kształcenie lub prowadzenie działalności naukowej dla osób niepełnosprawnych, umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni oraz zdobywanie umiejętności posługiwania się technologiami asystującymi, poszerzanie wiedzy i kompetencji społecznych;
 • koszty rozwiązań technologicznych oraz koszty porad/kursów specjalistycznych wspomagających adaptację osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim,
 • zapewnienie specjalistycznych konsultacji (np. logopedycznych, psychologicznych, prawnych, zawodowych) niepełnosprawnych studentów i doktorantów w celu wspierania ich procesu kształcenia i prowadzenia działalności naukowej;
 • dofinansowanie spotkań niepełnosprawnych studentów i doktorantów z pracodawcami i doradcami zawodowymi oraz wszelkiego rodzaju działań (np. kursów, szkoleń, warsztatów) wspierających przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych, zwiększających możliwości ich zatrudnienia lub samozatrudnienia;
 • dofinansowanie uzupełniających zajęć dydaktycznych i innych spoza programu studiów ściśle związanych z kształceniem lub prowadzoną działalnością naukową (np. fakultety, kursy, szkolenia, warsztaty) oraz działań zwiększających umiejętności i kwalifikacje w celu wyrównywania szans;
 • zapewnienie literatury specjalistycznej i naukowej dla osób niepełnosprawnych, w tym:
  a) zakup pozycji bibliotecznych w odpowiedniej formie (np. elektroniczne, mówione, brajlowskie),
  b) przenoszenie treści do formy dostępnej dla osób niepełnosprawnych (np. wersje tekstowe, wersje graficzne z warstwą cyfrową i opisami alternatywnymi, druk powiększony, druk brajlowski, nagrania audio),
  c) zakup specjalistycznych programów komputerowych ułatwiających naukę, według indywidualnego zapotrzebowania;
 • finansowanie udziału pracowników, studentów i doktorantów Uczelni działających na rzecz osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju spotkaniach (np. naukowych, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach) w celu podnoszenia wiedzy i kwalifikacji w tym zakresie;
 • dofinansowanie innych form wsparcia udzielanych indywidualnie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Środków Funduszu nie można przeznaczać między innymi na:

 • opłaty za kształcenie na studiach;
 • stypendia i inne świadczenia finansowe dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów;
 • rehabilitację osób niepełnosprawnych (np. zakup sprzętu do rehabilitacji leczniczej, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wynagrodzenie za pracę fizjoterapeuty);
 • przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym;
 • spotkania o charakterze towarzyskim, itp.;
 • inne zadania sprzeczne z celami Funduszu (np. koszty związane z promocją Uczelni).

Dokumenty

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

Przed złożeniem dokumentów wnioskujący zobowiązany jest skontaktować się z Pełnomocnikiem Rektora ds. osób niepełnosprawnych

Zadania BON:

 • prowadzenie informacji w zakresie uprawnień do korzystania z form wsparcia osób niepełnosprawnych,
 • obsługa osób niepełnosprawnych aplikujących o udzielenie wsparcia, w tym udzielanie pomocy i instruktaż przy wypełnianiu procedur w ubieganiu się o pomoc i wsparcie związane z niepełnosprawnością,
 • przyjmowanie, weryfikacja i monitorowanie sprawnego opiniowania i rozpatrywania indywidualnych wniosków o udzielenie wsparcia,
 • obsługa administracyjna prac Komisji ds. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych we współpracy z sekretarzem Komisji,
 • realizacja decyzji przyznających świadczenie osobie niepełnosprawnej, w szczególności przygotowywanie wniosków o płatność, umów cywilno-prawnych itp.,
 • obsługa administracyjna pism wpływających i wychodzących z Uczelni dotyczących osób niepełnosprawnych – rejestracja, terminowość, przekazywanie osobom odpowiedzialnym za udzielenie merytorycznej odpowiedzi,
 • podejmowania inicjatyw i działań w celu organizowania kursów, szkoleń, webinariów mających na celu podniesienie kompetencji członków wspólnoty Uczelni w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • obsługa administracyjna zakupów, inwestycji Uczelni finansowanych ze środków funduszu,
 • prowadzenie rejestru osób niepełnosprawnych w Uczelni i sporządzanie wymaganych raportów i zestawień na potrzeby Uczelni i na żądanie uprawnionych osób trzecich,
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji oraz wydawanie na żądanie uprawnionych podmiotów uwierzytelnionych kopii,
 • opracowanie projektów aktów prawnych i rozwiązań organizacyjnych dotyczących przedmiotu działalności BON,
 • obsługa strony internetowej z informacjami dla osób niepełnosprawnych,
 • inne zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych określone w przepisach wewnętrznych Uczelni,
 • podejmowanie działań w celu aktywizacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych członków wspólnoty Uczelni.

mgr Agnieszka Pakuła

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

bud. C, pok. 2.17
41 34 24 340
 bon@tu.kielce.pl

Wydziału Budownictwa i Architektury

Pełnomocnik Dziekanads. osób niepełnosprawnych
dr inż. Wioletta GRZMIL
bud. A, pok. 3.15
tel. 41 34 24 498
wgrzmil@tu.kielce.pl

Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Pełnomocnik Dziekanads. osób niepełnosprawnych
dr inż. Aleksandra SIKORA
bud. D, pok. 5.14
tel. 41 34 24 690
 a.sikora@tu.kielce.pl

Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Pełnomocnik Dziekana ds. osób niepełnosprawnych
dr inż. Katarzyna GÓRSKA
bud. A, pok. 5.26
tel. 41 34 24 588
 kgorska@tu.kielce.pl

Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn

Pełnomocnik Dziekanads. osób niepełnosprawnych
dr inż. Emilia SZUMSKA
bud. B, pok. 4.12
tel. 41 34 24 718
eszumska@tu.kielce.pl

Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Pełnomocnik Dziekanads. osób niepełnosprawnych
dr Edyta GĄSIOROWSKA-MĄCZNIK
bud. C, pok. 2.30
tel. 41 34 24 360
 edytag@tu.kielce.pl

Studia Doktoranckie

Pełnomocnik ds. doktorantów
dr inż. Jarosław GÓRSKI
bud. A pok. 4.15
tel. 41 34 24 374
 jgorski@tu.kielce.pl

Przedstawiciel URSD

Członek Komisji ds. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
mgr inż. Michał Gruszczyński
bud. B, pok. 4.13
tel. 41 34 24 448
mgruszczynski@tu.kielce.pl

Przedstawiciel URSS

Członek Komisji ds. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
inż. Rafał METRYKA
bud. C, pok. 1.25
tel. 41 34 24 124
 urss@tu.kielce.pl