Rok akademicki 2021/22

Uwaga Studenci ważne od 1stycznia 2022 roku

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w roku 2022, a ich dochód nie przekracza 600 zł  netto na osobę w rodzinie mają obowiązek złożyć, wraz z pozostałą dokumentacją o dochodach, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej (centrum usług społecznych), o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny obejmujące okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium). OPS na wydanie takiego zaświadczenia ma 30 dni od złożenia wniosku, a zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy. W interesie studenta jest zatem zwrócenie się jak najszybciej do OPS o wydanie ww. zaświadczenia.

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na treść wydanego zaświadczenia, gdyż informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student korzysta, lub nie korzysta z pomocy OPS jest NIEWYSTARCZAJĄCA. W takim przypadku student zobowiązany jest do przedstawienia i udokumentowania źródeł utrzymania rodziny.

Obowiązek złożenia takiego zaświadczenia przez studenta wynika z art. 88 ust.4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

wniosek do OPS

Zarządzenie Nr 18/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Świadczeń dla Studentów

Zarządzenie Nr 9/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmian w Regulaminie Świadczeń dla Studentów

Regulamin Świadczeń dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej – tekst jednolity


Zarządzenie Nr 10/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń dla studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22

Zarządzenie Nr 11/22 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie wysokości świadczeń dla doktorantów w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22


Zarządzenie Nr 119/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie progu dochodowego oraz wysokości świadczeń dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22

Zarządzenie Nr 120/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 września 2021 r. w sprawie progu dochodowego oraz wysokości świadczeń dla doktorantów w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022


Załączniki wg stanu na dzień 21.02.2022 r.

Załącznik 1 – Oświadczenie o studiowaniu i niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

załącznik 2 – Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o stypendium socjalne

załącznik 3 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik 4 – do Regulaminu świadczeń dla studentów PŚk wprowadzonego zarządzeniem nr 58/2019 w brzmieniu ustalonym zarządzeniem 118/21 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania

Załącznik 6 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

załącznik 7 – Zaświadczenie z urzędu skarbowego

załącznik 8 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim / obiekcie innym niż dom studencki lub innych okolicznościach wpływających na zwiększenie stypendium socjalnego

załącznik 9 – Oświadczenie o sytuacji studenta w semestrze letnim

załącznik 10 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora

załącznik 10a – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów pierwszego roku I stopnia

załącznik 10b – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora na kolejny semestr tego samego roku studiów (dotyczy studentów studiów I stopnia)

załącznik 11 – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych i sposób ich dokumentowania w procesie przyznawania stypendium rektora w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik 12 – Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik 13 – do Regulaminu świadczeń dla Studentów PŚk wprowadzonego zarządzeniem nr 58/19 w brzmieniu ustalonym zarządzeniem nr 85/20 Klauzula informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej

załącznik 14 – Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Załącznik 15 – do Regulaminu świadczeń dla studentów PŚk wprowadzonego zarządzeniem nr 58/19 w brzmieniu ustalonym zarządzeniem 85/20 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Załącznik 16 – do Regulaminu świadczeń dla studentów PŚk wprowadzonego zarządzeniem nr 58/19 w brzmieniu ustalonym zarządzeniem 85/20 – Zgoda