Rok akademicki 2023/24

Uwaga Studenci – Ważne

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/24, a ich dochód nie przekracza 600 zł netto na osobę w rodzinie mają obowiązek złożyć, wraz z pozostałą dokumentacją o dochodach, zaświadczenia wydane przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej przez studenta lub członków jego rodziny w roku ubiegania się o stypendium socjalne. OPS na wydanie takiego zaświadczenia ma 30 dni od złożenia wniosku. W interesie studenta jest zatem zwrócenie się jak najszybciej do OPS o wydanie ww. zaświadczenia.

Brak tego zaświadczenia będzie skutkować odmową przyznania stypendium. Jedynie uzasadnione przypadki niedoręczenia w/w zaświadczenia oraz przedstawienie i udokumentowanie źródeł utrzymania rodziny będą podstawą do przyznania świadczenia

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na treść wydanego zaświadczenia, gdyż informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student korzysta, lub nie korzysta z pomocy OPS jest niewystarczająca Obowiązek złożenia takiego zaświadczenia przez studenta wynika z art. 88 ust.4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

wniosek do OPS

Załączniki wg stanu na dzień 1.10.2023 r.

Załącznik 1 – Oświadczenie o studiowaniu i niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

załącznik 2 – Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o stypendium socjalne

załącznik 3 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

Załącznik 4 – do Regulaminu świadczeń dla studentów PŚk wprowadzonego zarządzeniem nr 58/2019 w brzmieniu ustalonym zarządzeniem 97/23 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania

Załącznik 6 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

załącznik 8 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim / obiekcie innym niż dom studencki lub innych okolicznościach wpływających na zwiększenie stypendium socjalnego

załącznik 9 – Oświadczenie o sytuacji studenta w semestrze letnim

załącznik 10 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora

załącznik 10a – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów pierwszego roku I stopnia

załącznik 10b – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora na kolejny semestr tego samego roku studiów (dotyczy studentów studiów I stopnia)

załącznik 11 – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych i sposób ich dokumentowania w procesie przyznawania stypendium rektora w Politechnice Świętokrzyskiej – obowiązuje od roku akademickiego 2023/2024

załącznik 11 – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych i sposób ich dokumentowania w procesie przyznawania stypendium rektora w Politechnice Świętokrzyskiej – obowiązuje od roku akademickiego 2024/2025

Załącznik 12 – Wniosek o przyznanie zapomogi

Załącznik 13 – do Regulaminu świadczeń dla Studentów PŚk wprowadzonego zarządzeniem nr 58/19 w brzmieniu ustalonym zarządzeniem nr 85/20 Klauzula informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej

załącznik 14 – Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta

Załącznik 15 – do Regulaminu świadczeń dla studentów PŚk wprowadzonego zarządzeniem nr 58/19 w brzmieniu ustalonym zarządzeniem 85/20 Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów

Załącznik 16 – do Regulaminu świadczeń dla studentów PŚk wprowadzonego zarządzeniem nr 58/19 w brzmieniu ustalonym zarządzeniem 85/20 – Zgoda

Załącznik 17 – Oświadczenie obywatela Ukrainy ubiegającego się o stypendium socjalne na zasadach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa