Rok akademicki 2019/2020

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, a ich dochód nie przekracza 528 zł na osobę w rodzinie mają obowiązek złożyć, wraz z pozostałą dokumentacją o dochodach, zaświadczenie z ośrodka pomocy rodzinie (OPS,MOPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium). OPS na wydanie takiego zaświadczenia ma 30 dni od złożenia wniosku, a zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy. W interesie studenta jest zatem zwrócenie się jak najszybciej do OPS o wydanie ww. zaświadczenia

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na treść wydanego zaświadczenia, gdyż informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student korzysta, lub nie korzysta z pomocy OPS jest NIEWYSTARCZAJĄCA.

Przedstawienie zaświadczenia, z którego nie wynika sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny traktowane będzie jako niedostarczenie zaświadczenia, a konsekwencją będzie ODMOWA przyznania stypendium.

W wyjątkowych wypadkach, gdy student potrafi uzasadnić przyczyny niedołączenia zaświadczenia z OPS o sytuacji dochodowej i majątkowej, oraz udokumentował źródła utrzymania rodziny może otrzymać stypendium.

Obowiązek złożenia takiego zaświadczenia przez studenta wynika z art. 88 ust.4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

wniosek, który należy złożyć w OPS


Zarządzenie Nr 84/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie Świadczeń dla Studentów Politechniki Świętokrzyskiej

zgoda na doręczanie wezwań za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie Nr 58/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świadczeń dla Studentów

Załącznik – REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

załącznik 1 – Oświadczenie o studiowaniu i niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

załącznik 2 – Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o stypendium socjalne

załącznik 3 – Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego

załącznik 4 – Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń pomocy materialnej stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania

załącznik 5 – Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

załącznik 6 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

załącznik 7 – Zaświadczenie z urzędu skarbowego

załącznik 8 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu w domu studenckim / obiekcie innym niż dom studencki lub innych okolicznościach wpływających na zwiększenie stypendium socjalnego

załącznik 9 – Oświadczenie o sytuacji studenta w semestrze letnim

załącznik 10 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora

załącznik 10a – Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów pierwszego roku I stopnia

załącznik 10b – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora na kolejny semestr tego samego roku studiów (dotyczy studentów studiów I stopnia)

załącznik 11 – Zasady oceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych i sposób ich dokumentowania w procesie przyznawania stypendium rektora w Politechnice Świętokrzyskiej

Załącznik 12 – Wniosek o przyznanie zapomogi

załącznik 13 – Klauzula informacyjna ws. przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej

załącznik 14 – Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta

załącznik 15 – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla doktorantów


Zarządzenie Nr 72/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zaktualizowanego Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

załączniki: regulamin wzór wniosku wzór opinii wzór decyzji