Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów obywateli polskich

 1. Student/doktorant podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  1) do ukończenia 26 lat – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach, dziadkach lub opiekunach prawnych;
  2) bez względu na wiek, w sytuacji, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi, obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach, dziadkach lub opiekunach prawnych;
  3) bez względu na wiek, w sytuacji, gdy małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia spoczywa na małżonku.
 2. Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta, który:
  1) ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej oraz obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
  2) nie ukończył 26 lat i z wyjątkowych powodów nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców, dziadków lub opiekunów prawnych, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jako członek osoby ubezpieczonej oraz nie posiada żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta powstaje z dniem złożenia ślubowania i złożenia we właściwej jednostce Uczelni wniosku o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
 4. Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię jest zobowiązany powiadomić o zmianie danych zawartych we wniosku w ciągu 3 dni po zaistnieniu zmiany.
 5. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta/doktoranta wygasa z dniem ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.
 6. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta/doktoranta wygasa po upływie 4 miesięcy od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia.
 7. Student/doktorant może zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem nie posiadania przez nich innego tytułu do ubezpieczenia. Zgłoszenie następuje po złożeniu we właściwej jednostce wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny w terminie 3 dni liczonych od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia.
 8. Prawo do świadczenia opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta/doktoranta ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Studenci/doktoranci – cudzoziemcy

 1. 1. Studentom pochodzącym z krajów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przysługuje korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej na podstawie aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydanej w kraju pochodzenia. Student/doktorant, który nie posiada tytułu do ubezpieczenia we własnym kraju może zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego na Uczelni.
 2. Student/doktorant niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), który studiuje w Polsce posiadający udokumentowane pochodzenie polskie (ważną Kartę Polaka) może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
  Składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemca posiadającego udokumentowane pochodzenie polskie opłaca Uczelnia po złożeniu przez zainteresowanego:
  a) wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z oświadczeniem o niepodleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu;
  b) kopię umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
  c) kopię aktualnej Karty Polaka;
  d) paszport (do wglądu);
  e) kopię ZZA z ZUS;
  f) kopię comiesięcznej DRA.
 3. Student/doktorant pochodzący spoza państw Unii Europejskiej (np. Ukrainy, Białorusi) może ubezpieczyć się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia podpisując umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu oraz samodzielnie opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym udzielają właściwe jednostki Uczelni:

 • Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich bud. A pok. 22b i 22c tel. 41/34-24-136/144 dla studentów
 • Dział Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej bud. C pok. 4.09 tel. 41/34-24-788 dla studentów cudzoziemców i doktorantów
 • Sekretariat Szkoły Doktorskiej bud. A pok. 20, tel. 41/34-24 584 dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1373, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 266).